Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 21/10/2019)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2019
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 51 44 4 3
2 Ban quản lý Khu kinh tế 54 53 1
3 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 1 1
4 Công an tỉnh 1 1
5 Sở Công Thương 81 43 1 37
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 57 14 7 35 1
7 Sở Giao thông vận tải 59 20 11 28
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 144 113 22 9
9 Sở Khoa học và Công nghệ 75 55 4 16
10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 95 33 14 48
11 Sở Ngoại vụ 40 13 4 23
12 Sở Nội vụ 88 31 15 40 2
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 187 62 75 47 3
14 Sở Tài chính 88 51 14 21 2
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 193 157 23 13
16 Sở Thông tin và Truyền thông 98 62 18 18
17 Sở Tư pháp 53 17 9 25 2
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 17 4 30
19 Sở Xây dựng 105 51 15 39
20 Sở Y tế 53 47 1 5
21 Thanh tra tỉnh 69 48 10 11
22 UBND huyện Đăk Glei 102 18 20 64
23 UBND huyện Đăk Hà 102 14 9 72 7
24 UBND huyện Đăk Tô 105 39 14 49 3
25 UBND huyện Ia H'Drai 92 38 21 33
26 UBND huyện Kon Plông 102 18 16 62 6
27 UBND huyện Kon Rẫy 97 29 7 61
28 UBND huyện Ngọc Hồi 110 17 19 71 3
29 UBND huyện Sa Thầy 96 66 2 28
30 UBND huyện Tu Mơ Rông 87 42 13 31 1
31 UBND thành phố Kon Tum 168 15 52 90 11
32 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 25 9 10 6
    2729 1236 434 1018 41