Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 13/06/2019)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2019
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 41 32 4 5
2 Ban quản lý Khu kinh tế 45 44 1
3 Sở Công Thương 64 33 1 30
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 43 11 3 29
5 Sở Giao thông vận tải 50 12 11 26 1
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 123 50 16 55 2
7 Sở Khoa học và Công nghệ 58 32 3 23
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 73 26 10 37
9 Sở Ngoại vụ 31 10 4 17
10 Sở Nội vụ 70 24 10 35 1
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 122 38 33 50 1
12 Sở Tài chính 68 34 9 24 1
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 129 85 8 35 1
14 Sở Thông tin và Truyền thông 85 37 15 33
15 Sở Tư pháp 43 13 8 22
16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 39 12 3 24
17 Sở Xây dựng 80 33 6 40 1
18 Sở Y tế 41 30 1 10
19 Thanh tra tỉnh 60 35 7 17 1
20 UBND huyện Đăk Glei 75 11 8 50 6
21 UBND huyện Đăk Hà 74 11 7 55 1
22 UBND huyện Đăk Tô 79 29 8 37 5
23 UBND huyện Ia H'Drai 72 24 18 30
24 UBND huyện Kon Plông 79 16 11 47 5
25 UBND huyện Kon Rẫy 74 23 5 46
26 UBND huyện Ngọc Hồi 85 5 5 57 18
27 UBND huyện Sa Thầy 75 52 2 21
28 UBND huyện Tu Mơ Rông 66 36 10 18 2
29 UBND thành phố Kon Tum 126 8 31 73 14
30 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 25 8 8 6 3
    2095 814 265 953 63