Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 24/11/2020)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2020
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2020
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Đại diện Hội người cao tuổi 1 1
2 Ban Dân tộc 55 48 4 3
3 Ban quản lý Khu kinh tế 35 34 1
4 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 2 1 1
5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5 2 1 2
6 Công an tỉnh 20 1 1 10 8
7 Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 1 1
8 Cục Thuế tỉnh Kon Tum 3 1 1 1
9 Sở Công Thương 61 47 14
10 Sở Giáo dục và Đào tạo 33 18 5 10
11 Sở Giao thông vận tải 39 31 3 5
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 151 104 35 8 4
13 Sở Khoa học và Công nghệ 32 27 1 4
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 114 56 35 18 5
15 Sở Ngoại vụ 29 15 4 10
16 Sở Nội vụ 91 41 24 24 2
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 153 68 60 24 1
18 Sở Tài chính 131 115 9 7
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 108 65 33 8 2
20 Sở Thông tin và Truyền thông 42 21 14 7
21 Sở Tư pháp 45 27 10 7 1
22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30 11 9 10
23 Sở Xây dựng 36 18 5 12 1
24 Sở Y tế 33 31 2
25 Thanh tra tỉnh 51 39 4 8
26 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 1 1
27 UBND huyện Đăk Glei 52 14 17 20 1
28 UBND huyện Đăk Hà 52 16 15 19 2
29 UBND huyện Đăk Tô 54 15 17 17 5
30 UBND huyện Ia H'Drai 49 22 11 14 2
31 UBND huyện Kon Plông 52 10 18 16 8
32 UBND huyện Kon Rẫy 51 19 13 17 2
33 UBND huyện Ngọc Hồi 53 36 12 5
34 UBND huyện Sa Thầy 52 36 2 13 1
35 UBND huyện Tu Mơ Rông 48 19 21 7 1
36 UBND thành phố Kon Tum 70 12 19 21 18
37 Văn phòng điều phối Nông thôn mới 1 1
38 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 17 7 9 1
39 Viễn thông Kon Tum 4 1 3
    1857 1029 414 344 70