Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 18/04/2019)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2019
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 26 10 4 12
2 Ban quản lý Khu kinh tế 29 22 7
3 Sở Công Thương 42 17 1 24
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 26 4 2 19 1
5 Sở Giao thông vận tải 34 9 2 16 7
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 81 30 13 37 1
7 Sở Khoa học và Công nghệ 39 16 2 21
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 50 18 6 26
9 Sở Ngoại vụ 21 6 3 12
10 Sở Nội vụ 46 16 7 22 1
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 65 12 7 27 19
12 Sở Tài chính 48 23 4 19 2
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 80 56 6 17 1
14 Sở Thông tin và Truyền thông 64 27 7 23 7
15 Sở Tư pháp 28 8 4 15 1
16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27 7 19 1
17 Sở Xây dựng 48 20 3 25
18 Sở Y tế 28 16 11 1
19 Thanh tra tỉnh 34 17 4 12 1
20 UBND huyện Đăk Glei 49 2 2 34 11
21 UBND huyện Đăk Hà 49 4 2 35 8
22 UBND huyện Đăk Tô 50 18 3 22 7
23 UBND huyện Ia H'Drai 45 14 7 20 4
24 UBND huyện Kon Plông 48 7 5 31 5
25 UBND huyện Kon Rẫy 47 12 3 31 1
26 UBND huyện Ngọc Hồi 56 5 5 36 10
27 UBND huyện Sa Thầy 49 21 1 26 1
28 UBND huyện Tu Mơ Rông 48 7 5 33 3
29 UBND thành phố Kon Tum 86 6 14 51 15
30 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 17 5 4 6 2
    1360 435 126 689 110