Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 26/05/2021)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2021
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2021
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 31 27 1 3
2 Ban quản lý Khu kinh tế 28 24 4
3 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 1 1
4 Công an tỉnh 3 3
5 Sở Công Thương 31 21 10
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 29 16 4 7 2
7 Sở Giao thông vận tải 36 26 3 7
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 73 27 22 23 1
9 Sở Khoa học và Công nghệ 24 18 1 5
10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 50 24 8 14 4
11 Sở Ngoại vụ 26 12 3 11
12 Sở Nội vụ 64 28 11 16 9
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45 18 14 13
14 Sở Tài chính 55 37 4 14
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 49 28 12 8 1
16 Sở Thông tin và Truyền thông 39 24 3 12
17 Sở Tư pháp 29 15 2 12
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 38 11 15 12
19 Sở Xây dựng 32 19 4 9
20 Sở Y tế 26 17 9
21 Thanh tra tỉnh 20 8 2 8 2
22 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 4 1 2 1
23 UBND huyện Đăk Glei 19 6 6 5 2
24 UBND huyện Đăk Hà 18 8 5 5
25 UBND huyện Đăk Tô 19 7 4 5 3
26 UBND huyện Ia H'Drai 19 6 9 4
27 UBND huyện Kon Plông 22 8 5 3 6
28 UBND huyện Kon Rẫy 18 8 5 5
29 UBND huyện Ngọc Hồi 18 14 3 1
30 UBND huyện Sa Thầy 17 8 6 3
31 UBND huyện Tu Mơ Rông 18 12 5 1
32 UBND thành phố Kon Tum 24 5 19
33 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 17 2 8 7
    942 481 157 244 60