Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 21/11/2021)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2021
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2021
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 33 28 1 4
2 Ban quản lý Khu kinh tế 28 25 3
3 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 1 1
4 Công an tỉnh 3 1 2
5 Sở Công Thương 35 24 11
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 41 22 5 12 2
7 Sở Giao thông vận tải 36 27 3 6
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 74 28 28 18
9 Sở Khoa học và Công nghệ 25 20 1 4
10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 61 35 12 10 4
11 Sở Ngoại vụ 27 15 3 9
12 Sở Nội vụ 83 42 26 12 3
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 47 19 14 11 3
14 Sở Tài chính 58 41 5 12
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 56 31 15 9 1
16 Sở Thông tin và Truyền thông 44 28 6 10
17 Sở Tư pháp 30 16 3 11
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 38 11 15 10 2
19 Sở Xây dựng 32 19 4 9
20 Sở Y tế 28 19 9
21 Thanh tra tỉnh 18 8 2 8
22 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 4 1 2 1
23 UBND huyện Đăk Glei 20 13 6 1
24 UBND huyện Đăk Hà 20 8 7 5
25 UBND huyện Đăk Tô 21 10 5 5 1
26 UBND huyện Ia H'Drai 20 6 10 4
27 UBND huyện Kon Plông 23 8 11 3 1
28 UBND huyện Kon Rẫy 19 9 5 5
29 UBND huyện Ngọc Hồi 19 15 3 1
30 UBND huyện Sa Thầy 18 8 6 3 1
31 UBND huyện Tu Mơ Rông 19 14 5
32 UBND thành phố Kon Tum 25 3 5 5 12
33 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 17 2 1 6 8
    1023 556 208 218 41