Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 30/06/2020)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2020
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2020
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Đại diện Hội người cao tuổi 1 1
2 Ban Dân tộc 39 33 3 3
3 Ban quản lý Khu kinh tế 22 22
4 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 2 1 1
5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5 2 1 2
6 Công an tỉnh 13 1 1 8 3
7 Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 1 1
8 Cục Thuế tỉnh Kon Tum 2 1 1
9 Sở Công Thương 41 30 11
10 Sở Giáo dục và Đào tạo 25 12 3 8 2
11 Sở Giao thông vận tải 26 17 8 1
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 71 39 7 23 2
13 Sở Khoa học và Công nghệ 27 22 1 4
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 80 31 18 15 16
15 Sở Ngoại vụ 24 12 3 8 1
16 Sở Nội vụ 40 16 11 11 2
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 119 53 42 21 3
18 Sở Tài chính 51 35 6 10
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 65 42 15 6 2
20 Sở Thông tin và Truyền thông 32 16 10 5 1
21 Sở Tư pháp 37 20 9 5 3
22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24 9 5 8 2
23 Sở Xây dựng 29 16 3 9 1
24 Sở Y tế 27 26 1
25 Thanh tra tỉnh 39 26 4 8 1
26 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 1 1
27 UBND huyện Đăk Glei 36 10 11 14 1
28 UBND huyện Đăk Hà 36 10 11 14 1
29 UBND huyện Đăk Tô 41 11 13 12 5
30 UBND huyện Ia H'Drai 35 16 7 10 2
31 UBND huyện Kon Plông 37 9 14 11 3
32 UBND huyện Kon Rẫy 37 14 7 13 3
33 UBND huyện Ngọc Hồi 38 14 10 12 2
34 UBND huyện Sa Thầy 39 27 1 10 1
35 UBND huyện Tu Mơ Rông 35 13 14 4 4
36 UBND thành phố Kon Tum 50 9 16 16 9
37 Văn phòng điều phối Nông thôn mới 1 1
38 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15 4 1 4 6
39 Viễn thông Kon Tum 4 1 3
    1247 619 247 295 86