Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 14/02/2019)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019
Bảng theo dõi nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 21 2 19
2 Ban quản lý Khu kinh tế 7 3 4
3 Sở Công Thương 32 18 14
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 32 1 1 29 1
5 Sở Giao thông vận tải 9 3 6
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 42 17 2 23
7 Sở Khoa học và Công nghệ 24 20 2 2
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 56 13 3 39 1
9 Sở Ngoại vụ 21 2 1 18
10 Sở Nội vụ 51 10 40 1
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60 7 4 48 1
12 Sở Tài chính 24 18 2 4
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 50 32 18
14 Sở Thông tin và Truyền thông 56 16 2 34 4
15 Sở Tư pháp 21 7 2 12
16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 7 3 10 1
17 Sở Xây dựng 11 8 3
18 Sở Y tế 6 3 3
19 Thanh tra tỉnh 8 6 1 1
20 UBND huyện Đăk Glei 31 4 26 1
21 UBND huyện Đăk Hà 58 4 2 52
22 UBND huyện Đăk Tô 12 4 2 4 2
23 UBND huyện Ia H'Drai 47 1 44 2
24 UBND huyện Kon Plông 52 1 1 47 3
25 UBND huyện Kon Rẫy 17 4 1 12
26 UBND huyện Ngọc Hồi 38 10 1 25 2
27 UBND huyện Sa Thầy 11 9 2
28 UBND huyện Tu Mơ Rông 11 5 2 4
29 UBND thành phố Kon Tum 35 1 3 21 10
30 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 4 2 2
    868 232 38 566 32