Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 21/11/2021)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2021
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2021
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 41 39 1 1
2 Ban quản lý Khu kinh tế 30 28 2
3 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 2 1 1
4 Công an tỉnh 9 1 8
5 Sở Công Thương 51 41 1 9
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 62 41 17 4
7 Sở Giao thông vận tải 41 32 4 5
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 90 34 36 14 6
9 Sở Khoa học và Công nghệ 32 28 1 3
10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 85 51 23 11
11 Sở Ngoại vụ 31 19 3 9
12 Sở Nội vụ 119 56 39 14 10
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 61 24 26 9 2
14 Sở Tài chính 80 52 16 12
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 82 48 24 7 3
16 Sở Thông tin và Truyền thông 63 45 12 4 2
17 Sở Tư pháp 35 19 4 12
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 53 21 20 12
19 Sở Xây dựng 35 29 4 2
20 Sở Y tế 33 26 1 5 1
21 Thanh tra tỉnh 24 8 3 9 4
22 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 3 2 1
23 UBND huyện Đăk Glei 23 13 7 2 1
24 UBND huyện Đăk Hà 25 10 9 6
25 UBND huyện Đăk Tô 24 12 7 4 1
26 UBND huyện Ia H'Drai 24 10 12 2
27 UBND huyện Kon Plông 27 9 12 4 2
28 UBND huyện Kon Rẫy 23 9 8 6
29 UBND huyện Ngọc Hồi 22 15 4 2 1
30 UBND huyện Sa Thầy 21 10 7 3 1
31 UBND huyện Tu Mơ Rông 23 15 7 1
32 UBND thành phố Kon Tum 29 6 11 6 6
33 Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 1 1
34 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 18 4 6 1 7
    1322 757 326 182 57