Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
46 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Y tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời, xem xét, xử lý các kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Báo cáo số 1054/BC-BHXH ngày 01 tháng 8 năm 2019. Sở Y tế Ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 8 ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là: Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND); Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum ; thực hiện Công văn số 1836/UBND-KGVX ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Sở Y tế đã ban hành văn bản só 2391/SYT-KHTC ngày 24/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum, Công văn số 2550/SYT-KHTC để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trích chuyển dữ liệu điện tử khám chữa bệnh BHYT lên Cổng thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH kịp thời, đầy đủ, chính xác, phản ánh trung thực quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở để phục vụ công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định Sở Y tế Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với các ngành về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại văn bản số 1929/TB-VP ngày 05/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh; Sở Y tế đã ban hành văn bản số 2550/SYT-KHTC ngày 09/8/2019 thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về tình hình thực hiện chính sách BHXH BHYT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định Sở Y tế Ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 8 ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là: Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND); Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum ; thực hiện Công văn số 1836/UBND-KGVX ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Sở Y tế đã ban hành văn bản só 2391/SYT-KHTC ngày 24/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Y tế Thực hiện Công văn số 1668/UBND-TD ngà 03/7/2019 củ UBND tỉhh Kon Tum vê việc thực hiện kiến nghi của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉhh; Sở Y tế ban hành Cong văn só 2130/SYT-TTrS ngày 03/7/2019 về việc thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HDND tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1330/VP-NNTN. 31/05/2019  UBND tỉnh   V/v khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường Sở Y tế Thực hiện Công văn số 1330/VP-NNTN ngày 31/5/2019 về việc khẩn trương xử lý môi trường của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Y tế báo cáo số 1869/BC-SYT ngày 18/6/2019 về việc xử lý môi trường liên quan ruồi phát sinh nhiều trên địa bàn huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Y tế Báo cáo số 1267/BC-SYT ngày 02/5/2019 của Sở Y tế bá cáo kết quả rà soát tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
84/CV-BCĐ389 29/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ và xây dựng kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018. Sở Y tế Sở Y tế đã triển khai và đã có Báo cáo số 319/BC-SYT ngày 31/02/2019 kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; kinh doanh thuốc và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Sở Y tế 30/05/2019 Thực hiệnCông văn số 1191/UBND-KTTHngày 21/5/2019củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019;Sở Y tế xây dựng báo cáo số 1623/BC-SYT ngày 28.5.2019 kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Y tế Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1183/UBND-TD ngày 21/5/2019, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1588/SYT-TTrS phối hợp tiếp công dân để phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân