Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
37 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Y tế Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1183/UBND-TD ngày 21/5/2019, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1588/SYT-TTrS phối hợp tiếp công dân để phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1175/UBND-KGVX 20/05/2019  UBND tỉnh   Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT và việc chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định để phục vụ cho việc giám định, thanh toán và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí KCB BHYT được phân bổ đúng quy định, hiệu quả, trong phạm vi nguồn kinh phí được giao, không vượt quá tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT Sở Y tế Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Y tế Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1145/UBND-TD ngày 15/5/2019, Sở Y tế đã ban hành Cong văn số 1503/SYT-TTrS ngày 16/5/2019 phối hợp thực hiện Kế hoạch tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Y tế 31/05/2019 Sở Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1399/KH-SYT ngày 10/5/2019 về công tác dân vận chính quyền năm 2019 về tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành Y tế
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Y tế Thực hiện Công văn số 1079/UBND-TD ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Y tế 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Y tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. Sở Y tế 30/04/2019 Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; Biên bản kiểm tra, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018 tại Sở Y tế; Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 4144/KH-SYT ngày 28/12/2018 về công tác cải cách hành chính nhà nước trong ngành Y tế năm 2019, Kế hoạch 606/KH-SYT ngày 04/3/2019 khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2018 và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tại cơ quan Sở Y tế năm 2019.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
59/CV-BCĐ 17/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực các Phong trào thi đua;tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; Lồng ghép, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án có liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao thực hiện các CTMTQG năm 2019 Sở Y tế Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh: Sở Y tế tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới, tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ số 491/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 công nhận 31 xã đạt Bộ tiêu chí QG về y tế xã; xây dựng, ban hành, tỏ chức triển khai thực 03 lĩnh vực đột phá trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
810/UBND-NNTN 11/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; Chương trình hành động triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến nội dung trên; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chủ động rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, thực hiện cắt giảm hoặc kiến nghị, đề xuất cắt giảm 50% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay theo quy định. Sở Y tế Để triển khai thực hiện Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh; Sở Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 345/KH-SYT ngày 11.02.2019 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của ngành Y tế.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường