Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Y tế 27/01/2021 Báo cáo số 326/BC-SYT ngày 25/01/2021 của Sở Y tế về việc công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Sở Y tế
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Y tế 14/01/2021 Báo cáo số 195/BC-SYT ngày 14/01/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND năm 2019 và năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Y tế 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tinh Kon Tum năm 2021 Sở Y tế 15/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Y tế 28/02/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4707/UBND-KGVX 23/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức lấy mẫu trên bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh(nếu có); thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo yêu cầu và hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục an toàn thực phẩm Sở Y tế 25/01/2021 (Quá hạn 3 ngày) Sở Y tế đã ban hành Quyết định thành lập đoàn lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm SARS-CoV-2 (Quyết định số 21/QĐ-SYT); Đoàn đã tiến hành lấy các mẫu và gửi Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm, đang chờ kết quả để báo cáo UBND tỉnh.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh