327 nhiệm vụ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ

STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Hoàn thành Chưa hoàn thành Lũy kế từ đầu năm
Đúng hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng Trong hạn chưa xử lý Quá hạn chưa xử lý
1 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1 0 1 1 1
2 Ban Dân tộc 10 8 8 2 2 2
3 Ban quản lý Khu kinh tế 10 6 1 7 3 3 3
4 Sở Công Thương 9 9 9 0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 11 6 1 7 4 4 4
6 Sở Giao thông vận tải 11 2 1 3 7 1 8 7 1
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 17 1 4 5 7 5 12 7 5
8 Sở Khoa học và Công nghệ 6 5 1 6 0
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 2 2 7 4 11 7 4
10 Sở Ngoại vụ 7 5 2 7 0
11 Sở Nội vụ 24 5 1 6 14 4 18 14 4
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 4 6 10 5 1 6 5 1
13 Sở Tài chính 17 7 2 9 8 8 8
14 Sở Tài nguyên và Môi trường 19 2 5 7 11 1 12 11 1
15 Sở Thông tin và Truyền thông 12 6 1 7 5 5 5
16 Sở Tư pháp 11 7 1 8 3 3 3
17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 1 1 2 6 3 9 6 3
18 Sở Xây dựng 12 2 2 4 8 8 8
19 Sở Y tế 6 2 2 3 1 4 3 1
20 Thanh tra tỉnh 6 3 3 3 3 3
21 UBND huyện Đăk Hà 8 1 1 6 1 7 6 1
22 UBND thành phố Kon Tum 12 0 8 4 12 8 4
23 UBND huyện Đăk Glei 8 0 6 2 8 6 2
24 UBND huyện Kon Rẫy 8 0 6 2 8 6 2
25 UBND huyện Ia H'Drai 9 0 7 2 9 7 2
26 UBND huyện Ngọc Hồi 8 3 1 4 4 4 4
27 UBND huyện Đăk Tô 9 1 1 6 2 8 6 2
28 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10 2 2 8 8 8
29 UBND huyện Sa Thầy 8 0 6 2 8 6 2
30 UBND huyện Kon Plông 10 0 7 3 10 7 3
31 UBND huyện Tu Mơ Rông 8 1 1 6 1 7 6 1
    327 89 32 121 166 40 206 166 40