Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 24/05/2019 đến 30/05/2019)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 5
2 Sở Tài nguyên và Môi trường 2 2
3 UBND huyện Kon Plông 1 1
    8 8