Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 18/06/2021 đến 24/06/2021)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 2 1 1
2 Sở Nội vụ 1 1
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1
4 Sở Y tế 1 1
    5 1 3 1