Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 16/08/2019 đến 22/08/2019)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 1
2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 1
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 4
    6 6