Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 18/01/2019 đến 24/01/2019)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 1
2 Sở Nội vụ 1 1
3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 4
4 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1
5 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1
6 Sở Xây dựng 1 1
7 Thanh tra tỉnh 1 1
8 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 2 2
    12 12