Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 20/05/2022 đến 26/05/2022)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Nội vụ 1 1
2 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 2 2
3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1
    6 4 2