Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 22/10/2021 đến 28/10/2021)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 1
2 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2
    3 3