Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
327 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
288/PC-HTKT 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung phản ánh của Cục Quản lý đường bộ III tại Văn bản nêu trên và phúc đáp để Cục Quản lý đường bộ III biết theo quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 05/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
285/PC-HTKT 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (liên quan đến nội dung này, Văn phòng cũng đã chuyển cho Sở Giao thông vận tải chủ trì tham mưu tại Văn bản số 3274/PC-HTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 25/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
278/VP-HTKT 27/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vậntảithống nhấtthỏa thuận và thông báo cho các đơn vị liên quan biết những điểm đấu nối vào quốc lộ chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận để rà soát, lựa chọn vị trí đấu nối phù hợp trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuậntheo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với việc báo cáo thông tin, số liệu không nhất quán giữa văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh với văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại các điểm đề nghị đấu nối với Quốc lộ 14C, gồm: vị trí Km51+094 (P) và vị trí Km88+500 (T).Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 03/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
272/PC-KGVX 27/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
271/PC-KGVX 27/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ theo như hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc Ban Dân tộc 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
274/VP-NNTN 27/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v Báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/02/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
266/PC-KGVX 27/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung tại điểm n, mục 2, Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
284/UBND-NNTN 25/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 10/03/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban Dân tộc 27/01/2021 BÁO CÁO Về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban quản lý Khu kinh tế 27/01/2021 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;Văn bản số 297/UBND-KTTH ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Văn bản số 236/VP-UBND ngày 25/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh ngày 25/01/2021 về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra