Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
746 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2019 03/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 167/VP-HTĐT ngày 17/01/2019 17/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xem xét, giải quyết theo quy định. Báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư) để cập nhật lên hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
Công văn số 159/Vp-HTKT ngày 16/01/2019 16/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Công Thương 23/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 157/VP-HTKT ngày 16/01/2019 16/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2155/VP-HTKT ngày 11/9/2018 UBND thành phố Kon Tum 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
142/VP-TD 16/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn pháp lý tỉnh) tổng hợp quá trình tiếp nhận, xử lý, trả lời của UBND tỉnh đối với đơn khiếu nại, tố cáo của ông Đinh Xuân Huế Thanh tra tỉnh 28/01/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 107/UBND-KTTH ngày 15/01/2019 15/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2019 Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 107/UBND-KTTH ngày 15/01/2019 15/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2019 Sở Tư pháp 18/01/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
138/VP-NNTN 15/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v thực hiện xử lý nước thải đạt loại A và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 117/VP-KTTH ngày 14/01/2019 14/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 18/01/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 121/VP-KTTH ngày 14/01/2019 14/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc điều chỉnh vốn điều lệ các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sở Tài chính 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp