Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1023 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1637/UBND-KGVX ngày 21/5/2021 21/11/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội tại Kon Tum (Viettel Kon Tum) và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện rà soát những điểm chưa có sóng di động hoặc sóng di động yếu; tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai phủ sóng di động và nâng cấp những điểm sóng di động còn yếu đảm bảo kết nối thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2021 Báo cáo và đề xuất nội dung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1085-CV/VPTU ngày 20 tháng 5 năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
2089/UBND-NNTN 23/06/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định số 343/QĐ-TTg Sở Tài nguyên và Môi trường 28/06/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1754/PB-KGVX 22/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Văn bản nêu trên. Sở Y tế 30/06/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1717/PB-KGVX 18/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1700/PC-KTTH' 17/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ theo quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 20 tháng 6 năm 2021 Sở Nội vụ 19/06/2021 Đã tham mưu tại Tờ trình 172/TTr-SNV
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1675/PC-KGVX 15/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Công ty Đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1981/UBND-HTKT 15/06/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 6 năm 2021 Sở Công Thương 23/06/2021 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1663/PC-HTKT 14/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 24 tháng 6 năm 2021) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/06/2021 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1642/PC-KGVX 11/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sở Nội vụ 15/06/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1681/VP-HTKT 11/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 3040/UBND-HTKT ngày 17 tháng 8 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Công văn trên (có gửi kèm theo) và đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2021 Sở Công Thương 25/06/2021 BC số 255/BC-SCT báo cáo tinh hình và kết quả thưc hiện NQ 115/NQ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến