Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
598 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1519/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1524/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v làm việc và trả lời phỏng vấn báo chí Sở Tài nguyên và Môi trường 22/05/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1119/PB-VP 20/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên đảm bảo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1115/PB-VP 19/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chỉ đạo phối hợp tổ chức triển lãm của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo chỉ đạo tại Thông báo số 1577/TB-VP ngày 05 tháng 5 năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1109/PC-VP 18/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tại Báo cáo số 740/BC-UBVHGD15 và tình hình thực tế của địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1107/PC-VP 18/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện nội dung kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Nội vụ 25/05/2022 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1485/UBND-KGVX 18/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mức quà tặng của Trung ương , của tỉnh , nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1400-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 và các quy định liên quan, phối hợp tham mưu lại nội dung thăm, tặng quà cho người có công đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21/05/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1728/VP-NNTN 17/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v rà soát hồ sơ điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Sở Tài nguyên và Môi trường 25/05/2022 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1090/PB-VP 16/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham gia góp ý nội dung trên và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Văn bản gửi của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông