Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1247 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1809/VP-HTKT 30/06/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên (hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2020). Sở Công Thương 20/07/2020 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
2300/UBND-TD 29/06/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý và giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. UBND thành phố Kon Tum 30/07/2020 Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
2255/UBND-TD 25/06/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Vân đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND huyện Kon Rẫy 30/07/2020 Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
2220/UBND-NNTN 23/06/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về hoạt động khai thác cát làm VLXDTT trong diện tích dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla Sở Tài nguyên và Môi trường 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày) Ngày 30/06/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1621/STNMT-KS V/v xin gia hạn thời gian báo cáo.đến ngày 10/07/2020
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1736/VP-HTKT 23/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể kèm thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản trên (có gửi văn bản kèm theo); hoàn thành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 7 năm 2020. Sở Công Thương 05/07/2020 BC 322/BC-SCT về việc đề xuất nhiệm vụ kinh phí thực hiện QĐ 200
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1737/VP-TD 23/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc phúc đáp Công văn số 1151/SNV-CCVC ngày 16/6/2020 của Sở Nội vụ Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
2184/UBND-NNTN 19/06/2020  UBND tỉnh   Về việc thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1708/VP-HTKT 19/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và Công ty điện lực Kon Tum chuẩn bị nội dung và liên lạc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung để sắp xếp buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư lưới điện phục vụ dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy của Công ty cổ phần tập đoàn TH (hoàn thành trong tháng 6 năm 2020). Sở Công Thương 30/06/2020 Báo cáo số 318/BC-SCT ngày 30/6/2020 của Sở công thương về việc cấp điện phục vụ thu hút đầu tư
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1541/PB-KGVX 19/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai các kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 Ban Dân tộc 10/07/2020 triển khai các kiến nghị của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1706/VP-NNTN 19/06/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 26/06/2020 Báo cáo số 270/BC-STNMT ngày 26/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín