CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2021

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
1 Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy khóa XV "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Giáo dục và Đào tạo   Báo cáo; Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết   15/01/2021 20/01/2021  01/TTr-SGDĐT, ngày 08/01/2021 Đúng hạn    
2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ   Báo cáo; Dự thảo Kế luận, Nghị quyết   31/01/2021 28/02/2021  518/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 12/03/2021 Trễ hạn    
3 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 Sở Ngoại vụ   Kế hoạch   31/01/2021   815/SNgV-VP, ngày 21/12/2020 Đúng hạn    
4 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông   Kế hoạch   31/01/2021   281/KH-UBND, ngày 22/01/2021 Đúng hạn    
5 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ   Quyết định   31/01/2021   62/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021 Đúng hạn    
6 Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Chương trình   31/01/2021   308/SKHĐT-XTĐT, ngày 29/01/2021 Đúng hạn    
7 Kế hoạch xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo   Kế hoạch   31/01/2021   210/SGDDT-QLCLGDCN, ngày 05/02/2021 Đúng hạn    
8 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Chỉ thị, Công điện   31/01/2021   39/SNN-KH, ngày 06/01/2021 Đúng hạn    
9 Các Kế hoạch thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2021: - Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; - Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; - Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; -Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021 Sở Tư pháp   Kế hoạch   31/01/2021   03/TTr-STP; 05/TTr-STP; 13/TTr-STP; 16/TTr-STP, ngày 12/01/2021 Đúng hạn    
10 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 Thanh tra tỉnh   Quyết định   31/01/2021   827/QĐ-UBND, ngày 08/12/2020 Đúng hạn    
11 Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 Sở Giáo dục và Đào tạo   Kế hoạch   31/01/2021   Số 10/TTr-SGDĐT, ngày 28/01/2021 Đúng hạn    
12 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo   Quyết định; dự thảo Đề án   31/01/2021   Số 10/TTr-SGDĐT, ngày 28/01/2021 Đúng hạn    
II
Tháng 2
                 
13 Tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Báo cáo; Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết   10/02/2021 15/01/2021  210/SNN-NTM, ngày 26/01/2021 Đúng hạn    
14 Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo; Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết   10/02/2021 15/02/2021  1800/SKHĐT-KTN, ngày 06/07/2021 Đúng hạn    
15 Dự thảo Đề án của UBND tỉnh về đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Tờ trình; Dự thảo Đề án   10/02/2021 15/02/2021  08/TTr-SNN, ngày 21/01/2021 Đúng hạn    
16 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tinh Kon Tum năm 2021 Sở Y tế   Kế hoạch   28/02/2021   747/TTr-SYT, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
17 Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Kế hoạch   28/02/2021   238/SVHTTDL-XDNSVHGĐ, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
18 Tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2021 tại tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Chương trình, Kế hoạch, QĐ   05/02/2021 15/02/2021  216/SVHTTDL-QLVH, ngày 23/02/2021 Trễ hạn    
19 Sửa đổi bổ sung Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Sở Tài nguyên và Môi trường   Quyết định   28/02/2021   381/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 08/02/2021 Đúng hạn    
20 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông   Kế hoạch   28/02/2021   572/VP-KGVX, ngày 05/03/2021 Trễ hạn    
21 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Kế hoạch   28/02/2021   238/SVHTTDL-XDNSVHGĐ, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
22 Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải   Quyết định QPPL   28/02/2021   34/TTr-SGTVT, ngày 25/02/2021 Đúng hạn    
23 Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ trước năm 2013 và giai đoạn từ 2013 đến nay Sở Giao thông vận tải   Kế hoạch   28/02/2021   27/TTr-SGTVT, ngày 09/02/2021 Đúng hạn    
24 Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Kế hoạch   28/02/2021   261/SLĐTBXH-BTXH      
III
Tháng 3
                 
25 Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     10/03/2021   86/BC-UBND, ngày 30/03/2021 Trễ hạn    
26 Dự thảo Đề án của UBND tỉnh về phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến 2030 Ban quản lý Khu kinh tế     10/03/2021   170/BQLKKT-KHTH, ngày 10/03/2021 Đúng hạn    
27 Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh" Sở Tài chính     10/03/2021   841/STC-QLGCS, ngày 10/03/2021 Đúng hạn    
28 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/03/2021   656/SKHĐT-TH, ngày 16/03/2021 Trễ hạn    
29 Quyết định “Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về “Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho UBND các huyện, Thành phố”. Sở Công Thương     20/03/2021   tờ trình 15/TTr-SCT, ngày 17/03/2021 Đúng hạn    
30 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     31/03/2021   472/TTr-STTTT, ngày 24/03/2021 Đúng hạn    
31 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật Internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh KonTum giai đoạn 2021-2025 Sở Thông tin và Truyền thông     31/03/2021   484/STTTT-BCVT, ngày 26/03/2021 Đúng hạn    
32 Tổng kết Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Sở Y tế     31/03/2021   1170/SYT-KHTC, ngày 24/03/2021 Đúng hạn    
33 Tổng kết tình hình và kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Sở Nội vụ     31/03/2021   17/BC-UBND, ngày 25/01/2021 Đúng hạn    
34 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn" thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     31/03/2021   108/TTr-STNMT, ngày 14/04/2021 Trễ hạn    
35 Sơ kết Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2021   29/TTr-SGDĐT, ngày 22/03/2021 Đúng hạn    
36 Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     31/03/2021 (Quá hạn 210 ngày)   97/TTr-STNMT Chưa hoàn thành    
37 Kế hoạch thực hiện Dự án "Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum" giai đoạn 2021-2030. Sở Khoa học và Công nghệ     31/03/2021   08/TTr-SKHCN, ngày 22/01/2021 Đúng hạn    
38 Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/03/2021   822/SKHĐT-KTN, ngày 30/03/2021 Đúng hạn    
39 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh (thực hiện giai đoạn II) Ban Dân tộc     31/03/2021   10/TTr-BDT, ngày 18/03/2021 Đúng hạn    
40 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc     31/03/2021   14/TTr-BDT, ngày 26/03/2021 Đúng hạn    
41 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2021   34/TTr-SGDĐT, ngày 27/03/2021 Đúng hạn    
42 Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ     31/03/2021   07/TTr-SKHCN, ngày 22/01/2021 Đúng hạn    
IV
Tháng 4
                 
43 Tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/04/2021   44/TTr-SLĐTBXH, ngày 07/04/2021 Đúng hạn    
44 Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu Sở Tài chính     05/04/2021   1202/STC-TCDN, ngày 05/04/2021 Đúng hạn    
45 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải     30/04/2021   Công văn số 653/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 28/04/2021 Đúng hạn    
46 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/04/2021   2990/PC-KGVX, ngày 17/11/2020 Đúng hạn    
V
Tháng 5
                 
47 Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/05/2021   1257/SKHĐT-TH, ngày 18/05/2021 Trễ hạn    
48 Phương án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2021   383/QĐ-UBND, ngày 14/05/2021 Trễ hạn    
49 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     05/05/2021   1241/SKHĐT-TH, ngày 16/05/2021 Trễ hạn    
50 Đánh giá và xếp loại DNNN năm 2020 Sở Tài chính     31/05/2021   1807/STC-TCDN, ngày 24/05/2021 Đúng hạn    
51 Đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2021   1343/SKHĐT-DN, ngày 24/05/2021 Đúng hạn    
52 Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991 - 12/8/2021) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/05/2021   72/Tr-SVHTTDL, ngày 11/06/2021 Trễ hạn    
53 Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/05/2021   1125/SNN-NTM, ngày 12/05/2021 Đúng hạn    
VI
Tháng 6
                 
54 Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/06/2021   1567/SNN-KH, ngày 15/06/2021 Trễ hạn    
55 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/06/2021   1654/SKHĐT-TH, ngày 20/06/2021 Trễ hạn    
56 Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021 Sở Ngoại vụ     30/06/2021   153/BC-UBND, ngày 11/06/2021 Đúng hạn    
57 Đề án Quy hoạch phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035 Sở Y tế     30/06/2021   2563/TTr-SYT, ngày 14/06/2021 Đúng hạn    
58 Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế     30/06/2021   2845/TTr-SYT, ngày 29/06/2021 Đúng hạn    
59 Kế hoạch thực hiện Công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2021   21/TTr-SLĐTBXH, ngày 11/03/2021 Đúng hạn    
60 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ     30/06/2021   440/SKHCN-QLCN, ngày 02/06/2021 Đúng hạn    
VII
Tháng 7
                 
61 Tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp bền vững" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng gắn với kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/07/2021   2044/SNN-CCKL, ngày 27/07/2021 Trễ hạn    
62 Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     05/07/2021 (Quá hạn 114 ngày)   Chưa hoàn thành    
63 Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ     31/07/2021   10/TTr-SKHCN, ngày 22/02/2021 Đúng hạn    
VIII
Tháng 8
                 
64 Nghị quyết của Tỉnh ủy "về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Ban Dân tộc     05/08/2021   554/UBND-CSDT, ngày 30/06/2021 Đúng hạn    
65 Đề án nâng cao chất lượng quy hoạch, năng lực quản lý đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     05/08/2021   2016/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 28/07/2021 Đúng hạn    
66 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư công năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2021   2195/SKHĐT-TH, ngày 13/08/2021 Đúng hạn    
IX
Tháng 9
                 
67 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     05/09/2021   2572/SKHĐT-TH, ngày 17/09/2021 Trễ hạn    
68 Kế hoạch phòng chống và loại trừ sốt rét tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế     30/09/2021 (Quá hạn 27 ngày)   Chưa hoàn thành    
69 Kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải     30/09/2021   Công văn số 1807/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 21/09/2021 Đúng hạn    
X
Tháng 10
                 
70 Các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     15/10/2021 (Quá hạn 12 ngày)   Chưa hoàn thành    
71 Tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)   Chưa hoàn thành    
72 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh” Sở Thông tin và Truyền thông     05/10/2021   1732/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 24/09/2021 Đúng hạn    
73 Tổng kết Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020” và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)   Chưa hoàn thành    
74 Báo cáo tình hình quy hoạch đầu tư phát triển thủy điện, điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương     31/10/2021        
75 Báo cáo về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)   Chưa hoàn thành    
76 Đề án bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam Ban quản lý Khu kinh tế     05/10/2021   631/BQLKKT-XDTNMT, ngày 24/08/2020 Đúng hạn    
77 Đề án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/10/2021   1457/SVHTTDL-HCTH, ngày 06/10/2021 Trễ hạn    
78 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/10/2021   117/TTr-SVHTTDL, ngày 06/10/2021 Trễ hạn    
79 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/10/2021        
80 Đánh giá tổng kết 5 năm triển khai thực hiện hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp giai đoạn 2017-2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2021        
81 Tổng kết Chương trình số 17-Ctr/TU ngày 06/09/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghi quyết 02-NQ/TW ngày 25/04/2011 của Bộ Chính trị về định hướng khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Tài nguyên và Môi trường     05/10/2021   81/BC-STNMT(m), ngày 06/10/2021 Trễ hạn    
82 Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/10/2021        
83 Kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/10/2021   3064/KH-UBND, ngày 27/08/2021 Đúng hạn    
84 Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ     31/10/2021   11/TTr-SKHCN, ngày 22/02/2021 Đúng hạn    
XI
Tháng 11
                 
85 Nghị quyết của Tỉnh ủy "về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Ban Dân tộc     10/11/2021   979/BDT-TTĐB, ngày 25/10/2021 Đúng hạn    
86 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/11/2021        
87 Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc tăng cường hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh giáp biên của Lào và Campuchia trong tình hình mới" Sở Ngoại vụ     10/11/2021        
88 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 28/5/2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Công Thương     05/11/2021   321/SCT-KHTCTH, ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
89 Báo cáo công tác quản lý, vận động và sử dụng viện trợ PCPNN năm 2021 Sở Ngoại vụ     30/11/2021        
90 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2021 Sở Ngoại vụ     30/11/2021        
91 Đề án thành lập Bệnh viện Tâm thần Sở Y tế     30/11/2021        
92 Đề án Bệnh viện Đa khoa tỉnh hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh Sở Y tế     30/11/2021        
93 Tổng kết về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 Sở Nội vụ     30/11/2021        
94 Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh     30/11/2021        
XII
Tháng 12
                 
95 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     31/12/2021        
96 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     31/12/2021        
97 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     31/12/2021        
98 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2022 Sở Tư pháp     31/12/2021        
99 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 Sở Nội vụ     31/12/2021        
100 Đề án số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sở Nội vụ     31/12/2021        
101 Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/12/2021        
102 Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     15/12/2021        
103 Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/12/2021        
104 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022 Sở Tư pháp     31/12/2021