CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2021

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
1 Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy khóa XV "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Giáo dục và Đào tạo   Báo cáo; Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết   15/01/2021 20/01/2021  01/TTr-SGDĐT, ngày 08/01/2021 Đúng hạn    
2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ   Báo cáo; Dự thảo Kế luận, Nghị quyết   31/01/2021 (Còn 3 ngày) 28/02/2021       
3 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 Sở Ngoại vụ   Kế hoạch   31/01/2021   815/SNgV-VP, ngày 21/12/2020 Đúng hạn    
4 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông   Kế hoạch   31/01/2021   281/KH-UBND, ngày 22/01/2021 Đúng hạn    
5 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ   Quyết định   31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
6 Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Chương trình   31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
7 Kế hoạch xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo   Kế hoạch   31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
8 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Chỉ thị, Công điện   31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
9 Các Kế hoạch thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2021: - Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; - Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; - Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; -Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021 Sở Tư pháp   Kế hoạch   31/01/2021   03/TTr-STP; 05/TTr-STP; 13/TTr-STP; 16/TTr-STP, ngày 12/01/2021 Đúng hạn    
10 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 Thanh tra tỉnh   Quyết định   31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
11 Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 Sở Giáo dục và Đào tạo   Kế hoạch   31/01/2021   Số 10/TTr-SGDĐT, ngày 28/01/2021 Đúng hạn    
12 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo   Quyết định; dự thảo Đề án   31/01/2021   Số 10/TTr-SGDĐT, ngày 28/01/2021 Đúng hạn    
II
Tháng 2
                 
13 Tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Báo cáo; Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết   10/02/2021 15/01/2021       
14 Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo; Tờ trình; Dự thảo Nghị quyết   10/02/2021 15/02/2021       
15 Dự thảo Đề án của UBND tỉnh về đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Tờ trình; Dự thảo Đề án   10/02/2021 15/02/2021       
16 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tinh Kon Tum năm 2021 Sở Y tế   Kế hoạch   15/02/2021        
17 Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Kế hoạch   28/02/2021        
18 Tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2021 tại tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Chương trình, Kế hoạch, QĐ   05/02/2021 15/02/2021       
19 Sửa đổi bổ sung Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Sở Tài nguyên và Môi trường   Quyết định   28/02/2021        
20 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông   Kế hoạch   28/02/2021        
21 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Kế hoạch   28/02/2021        
22 Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải   Quyết định QPPL   28/02/2021        
23 Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ trước năm 2013 và giai đoạn từ 2013 đến nay Sở Giao thông vận tải   Kế hoạch   28/02/2021        
24 Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Kế hoạch   28/02/2021        
III
Tháng 3
                 
IV
Tháng 4
                 
V
Tháng 5
                 
VI
Tháng 6
                 
VII
Tháng 7
                 
VIII
Tháng 8
                 
IX
Tháng 9
                 
X
Tháng 10
                 
XI
Tháng 11
                 
XII
Tháng 12