CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2020

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
1 Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Chương trình   05/01/2020   22/SKHĐT-TH, ngày 06/01/2020 Đúng hạn Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
2 Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Kế hoạch   05/01/2020   107/TT-SVHTTDL, ngày 04/01/2020 Đúng hạn Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
3 Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh   Quyết định   31/01/2020   05/TTr-TT, ngày 13/01/2020 Đúng hạn Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
4 Báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh  Thanh tra tỉnh   Báo cáo   31/01/2020   12/BC-TTr, ngày 30/01/2020 Đúng hạn Báo cáo số 12/BC-TTr ngày 30/01/2020   Hoàn thành  
5 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Sở Thông tin và Truyền thông   Kế hoạch   15/01/2020   51/TTr-STTTT ngày, ngày 10/01/2020 Đúng hạn Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
6 Phương án thành lập đơn vị quản lý, vận hành và Quy chế quản lý, sử dụng các trụ sở tại Khu trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Sở Tài chính; Sở Nội vụ   Phương án   31/01/2020 31/01/2020  125/STC-QLGCS, ngày 10/01/2020 Đúng hạn   Chưa hoàn thành   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020; Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông   Kế hoạch   31/01/2020   33/CV-STTTT, ngày 08/01/2020 Đúng hạn Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
8 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính   Báo cáo   15/01/2020 15/01/2020  154/STC-QLGCS, ngày 13/01/2020 Đúng hạn Báo cáo số 34-BC/BCSĐ ngày 05/02/2020 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh   Hoàn thành   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
9 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 Sở Nội vụ   Lễ phát động   31/01/2020   14/BTĐKT-NV, ngày 07/01/2020 Đúng hạn Văn bản số 200/UBND-KTTH ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
10 Phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2019 Sở Nội vụ   Quyết định   15/01/2020   160/HĐ, ngày 06/02/2020 Trễ hạn Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
11 Các Kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2020 Sở Tư pháp   Kế hoạch   31/01/2020   46/TTr-STP, ngày 17/01/2020 Đúng hạn Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh   Hoàn thành  
12 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 Thanh tra tỉnh   Quyết định   31/01/2020   02/TTr-TT, ngày 07/01/2020 Đúng hạn Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   Hoàn thành  
13 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020 Sở Ngoại vụ   Kế hoạch   31/01/2020   91/SNgV-VP, ngày 19/02/2020 Trễ hạn   Chưa hoàn thành   Đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 55/CV-BCS ngày 28/02/2020 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
14 Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Chương trình   31/01/2020   530/SKHĐT-XTĐT&HTKN, ngày 31/01/2020 Đúng hạn     Chưa ban hành (vì chưa có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 22/10/2019)
II
Tháng 2
                 
15 Chương trình thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/02/2020   33/TTr-SLĐTBXH, ngày 16/04/2020 Trễ hạn     SLĐTBXH chưa tham mưu và có Văn bản số 243/SLĐTBXH-LĐTL ngày 28/02/2020 xin gia hạn sang tháng 3/2020
16 Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ   Quyết định   29/02/2020   4/TTr-SKHCN, ngày 18/02/2020 Đúng hạn Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020   Hoàn thành  
17 Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư   Tờ trình   29/02/2020   2541/SKHĐT-TH, ngày 30/11/2019 Đúng hạn Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 26/11/2019; Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 02/12/2019   Hoàn thành   HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh
18 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô tập trung phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính   Quyết định   29/02/2020   602/STC-QLGCS, ngày 28/02/2020 Đúng hạn   Chưa hoàn thành  
19 Đề án tổ chức, sắp xếp các đơn vị trực thuộc một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ   Đề án   29/02/2020   342/SNV-TCBC&TCPCP, ngày 02/03/2020 Trễ hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
20 Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông   Quyết định   29/02/2020   837/TTr-STTTT, ngày 27/06/2020 Trễ hạn    
III
Tháng 3
                 
21 Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường   Báo cáo   31/03/2020   75/BC-STNMT, ngày 09/03/2020 Đúng hạn     Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường
22 Báo cáo Tổng kết tình hình và kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Sở Nội vụ   Báo cáo   31/03/2020   28/SC-UBND, ngày 28/02/2020 Đúng hạn    
23 Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/03/2020     Thông báo số 23/TB-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum   Tạm dừng tổ chức   Thông báo tạm dừng Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020
24 Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   Kế hoạch   31/03/2020   14/KH-SGDĐT, ngày 13/02/2020 Đúng hạn    
25 Cơ chế thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Văn phòng điều phối Nông thôn mới   Nghị quyết   31/03/2020 (Quá hạn 102 ngày)   Chưa hoàn thành     Trình HĐND tỉnh
26 Đề án Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Quyết định   31/03/2020   474/SNN-QLXDCT, ngày 12/03/2020 Đúng hạn    
27 Đề án thành lập Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh (gắn với việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh) Sở Thông tin và Truyền thông   Quyết định   31/03/2020   784/STTTT-CNTT; 2202/UBND-KGVX, ngày 22/06/2020 Trễ hạn    
28 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Báo cáo   18/03/2020   1167/BC-TKtra, ngày 18/03/2020 Đúng hạn    
29 Quyết định ủy quyền Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc   Quyết định   15/03/2020 (Quá hạn 118 ngày)   Chưa hoàn thành    
30 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý tỉnh Kon Tum (đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi) Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Nghị quyết   15/03/2020   407/TT-STC, ngày 13/02/2020 Đúng hạn     Trình HĐND tỉnh
31 Tổ chức lại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông   Quyết định   31/03/2020   26/QĐ-UBND, ngày 09/01/2020 Đúng hạn 174/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND Huyện Đăk Glei; 282/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi     Cấp huyện hoàn thành trong tháng 3/2020; cấp xã hoàn thành trong tháng 6/2020
32 Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Kon Tum Sở Y tế   Quyết định   31/03/2020   975/TTr-SYT, ngày 24/03/2020 Đúng hạn    
33 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định sô 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 Sở Khoa học và Công nghệ   Kế hoạch   31/03/2020   12/TTr-SKHCN, ngày 17/03/2020 Đúng hạn    
IV
Tháng 4
                 
34 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị trên địa bàn tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   Quyết định   30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)   Chưa hoàn thành    
35 Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Đề án   30/04/2020   679/SKHĐT-TH, ngày 06/04/2020 Đúng hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
36 Đề án phát triển nguồn vật lực, tài lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Đề án   30/04/2020   679/SKHĐT-TH, ngày 06/04/2020 Đúng hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
37 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần thứ nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư   Đề án   30/04/2020   679/SKHĐT-TH, ngày 06/04/2020 Đúng hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
38 Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 lần thứ nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư   Kế hoạch   30/04/2020   679/SKHĐT-TH, ngày 06/04/2020 Đúng hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
39 Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII Sở Nội vụ   Kế hoạch   30/04/2020   1323/KH-UBND, ngày 20/04/2020 Đúng hạn    
40 Kế hoạch triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban Dân tộc   Kế hoạch   30/04/2020   14/TTr-BDT, ngày 08/04/2020 Đúng hạn    
41 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Quyết định   30/04/2020   84/TTr-SNN, ngày 13/04/2020 Đúng hạn    
42 Đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao kết nối đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Kon Tum   Đề án   30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)   Chưa hoàn thành     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh
43 Đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường tránh Kon Tum UBND thành phố Kon Tum   Đề án   30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)   480/BC-UBND Chưa hoàn thành     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh
44 Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2020 cho các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính   Quyết định   30/04/2020   1100/STC-TCDN, ngày 03/04/2020 Đúng hạn    
V
Tháng 5
                 
45 Các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc   Tờ trình/ Báo cáo/ dự thảo Nghị quyết   15/05/2020   1161/UBND-KTTH, ngày 08/04/2020 Đúng hạn     Trình HĐND tỉnh
46 Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   15/05/2020   1017/SKHĐT-TH, ngày 15/05/2020 Đúng hạn     Trình Tỉnh ủy
47 Thành lập mới, sắp xếp các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo   Quyết định   31/05/2020   513/SGDĐT-TCCB, ngày 29/04/2020 Đúng hạn    
48 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo, Tờ trình   15/05/2020   1010/SKHĐT-TH, ngày 15/05/2020 Đúng hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh
49 Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   31/05/2020   129/BC-SKHĐT, ngày 29/05/2020 Đúng hạn    
50 Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   31/05/2020   1167/SKHĐT-TTXT, ngày 31/05/2020 Đúng hạn    
51 Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của ỦBND tỉnh về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   Quyết định   31/05/2020 (Quá hạn 41 ngày)   Chưa hoàn thành    
52 Báo cáo Giám sát tài chính năm 2019 của các DNNN và các Doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu Sở Tài chính   Báo cáo   31/05/2020   1882/STC-TCDN, ngày 26/05/2020 Đúng hạn    
VI
Tháng 6
                 
53 Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 366-KL/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn" thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Tài nguyên và Môi trường   Báo cáo   15/06/2020   1446/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 15/06/2020 Đúng hạn     Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
54 Hội nghị đánh giá, sơ kết 03 năm triển khai Đề án Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Ngoại vụ   Hội nghị   15/06/2020   362/SNgV-HTQT, ngày 12/06/2020 Đúng hạn    
55 Đề án giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng toàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Quyết định   30/06/2020   1287/SNN-KH, ngày 17/06/2020 Đúng hạn    
56 Báo cáo sơ kết 07 năm triển khai Kế hoạch hành động Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Kon Tum thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Công Thương   Báo cáo   25/06/2020   số 892/SCT-QLTM, ngày 15/06/2020 Đúng hạn    
57 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9, HDND tỉnh Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường   Báo cáo   19/06/2020   106/BC-SXD, ngày 26/05/2020 Đúng hạn    
58 Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải   Báo cáo   19/06/2020   Báo cáo số 323/BC-SGTVT, ngày 18/06/2020 Đúng hạn    
59 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Báo cáo   18/06/2020 (Quá hạn 23 ngày)   Chưa hoàn thành    
VII
Tháng 7
                 
60 Báo cáo Giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của các Doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (trên 50% vốn) Sở Tài chính   Báo cáo   31/07/2020        
61 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Kế hoạch   31/07/2020        
62 Triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp giữa năm 2020 đã thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/07/2020         Sau khi các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua
VIII
Tháng 8
                 
63 Sơ kết 05 năm Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Ia H'Drai   Báo cáo   15/08/2020         Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
64 Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Kế hoạch   31/08/2020        
65 Tổng kết Kế hoạch bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 Sở Y tế   Báo cáo   31/08/2020        
66 Kế hoạch tổng kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giai đoạn 2016-2020 Sở Nội vụ   Kế hoạch   31/08/2020        
IX
Tháng 9
                 
67 Tổng kết đánh giá đề án phát triển lâm nghiệp bền vững, đề xuất chủ trương và tổ chức xây dựng đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Báo cáo   30/09/2020        
68 Đánh giá 10 năm triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 Sở Công Thương   Báo cáo   25/09/2020        
69 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Báo cáo   18/09/2020        
70 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   15/09/2020         Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh
X
Tháng 10
                 
71 Các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc   Tờ trình/ Báo cáo/ dự thảo Nghị quyết   15/10/2020         Trình HĐND tỉnh
72 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Kế hoạch   31/10/2020        
73 Tổng kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT giai đoạn 2016-2020 giữa UBND tỉnh Kon Tum với tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông   Báo cáo   31/10/2020        
74 Kế hoạch tổng kết Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban Đại diện Hội người cao tuổi   Kế hoạch   31/10/2020        
XI
Tháng 11
                 
75 Kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 lần thứ hai Sở Kế hoạch và Đầu tư   Kế hoạch   05/11/2020         Trình Tỉnh ủy
76 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần thứ hai Sở Kế hoạch và Đầu tư   Kế hoạch   05/11/2020         Trình Tỉnh ủy
77 Tổng kết phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2016-2020 Sở Nội vụ   Báo cáo   30/11/2020        
78 Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng   Quyết định   30/11/2020        
79 Báo cáo công tác quản lý, vận động và sử dụng viện trợ PCPNN năm 2020 Sở Ngoại vụ   Báo cáo   30/11/2020        
80 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh   Quyết định   30/11/2020        
81 Xây dựng Bảng đơn giá các loại cây trồng năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Quyết định   30/11/2020        
82 Phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 Ban Dân tộc   Quyết định   30/11/2020        
83 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   30/11/2020        
84 Tổng kết, đánh giá triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Báo cáo   30/11/2020         Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh
85 Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ   Kế hoạch   30/11/2020        
XII
Tháng 12
                 
86 Chương trình khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Công Thương   Quyết định   31/12/2020        
87 Tổng kết 04 năm triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục nâng cao chât lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiêu sô giai đoạn 2016- 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo   Báo cáo   31/12/2020         Trình Tỉnh ủy
88 Quyết định của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Tài chính   Quyết định   31/12/2020         Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh
89 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Báo cáo   18/12/2020        
90 Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp cuối năm 2020 đã thông qua Sở Khoa học và Công nghệ   Chương trình   15/12/2020         Trong tháng 12/2020 (kỳ họp cuối năm 2020)
91 Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải   Báo cáo   20/12/2020        
92 Báo cáo Kết quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng   Báo cáo   20/12/2020        
93 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 Sở Nội vụ   Kế hoạch   05/12/2020        
94 Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   Quyết định   31/12/2020