BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 4584/UBND-KGVX   27/12/2021   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ "Ngọc Linh" theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/01/2022   324/SNN-KH, ngày 11/02/2022 Trễ hạn    
2 11/KH-UBND'   04/01/2022   Tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 Sở Nội vụ     31/03/2022   33/TB-SNV, ngày 21/03/2022 Đúng hạn    
3 116/UBND-KGVX   13/01/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12 năm 2021; trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Nghị quyết theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành, trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2022   10, ngày 27/01/2022 Đúng hạn    
4 4414/VP-KGVX   24/12/2021   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về chủ trương thực hiện Hệ thống quản lý số hoá di sản văn hoá - hiện vật bảo tàng thực tế ảo 3D theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
5 251/VP-KGVX   18/01/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian Kế hoạch số 4002/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 về triển khai công tác gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ( ). Đồng thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 4197/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/02/2022   116, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
6 173/UBND-KGVX   18/01/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch cụ thể (trong đó, xác định rõ thành phần mời, số lượng người tham dự, chương trình chi tiết các hoạt động...), đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/02/2022   142, ngày 10/02/2022 Đúng hạn    
7 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban Dân tộc     21/01/2022   13/BC-BDT, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
8 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban quản lý Khu kinh tế     21/01/2022   18//bc-bqlkkt, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
9 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Công Thương     21/01/2022   54/BC-ScT, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
10 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo     21/01/2022   126/SGDĐT-VP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
11 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Giao thông vận tải     21/01/2022   54/BC-SGTVT, ngày 26/01/2022 Trễ hạn    
12 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     21/01/2022   262/SKHĐT-ĐNHC, ngày 06/02/2022 Trễ hạn    
13 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Khoa học và Công nghệ     21/01/2022   16/BC-SKHCN, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
14 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     21/01/2022   17/BC-SLĐTBXH, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
15 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Ngoại vụ     21/01/2022   58/SNgV-VP, ngày 20/01/2022 Đúng hạn    
16 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Nội vụ     21/01/2022   17/BC-SNV, ngày 25/01/2022 Trễ hạn    
17 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     21/01/2022   43/BC-SNN, ngày 20/01/2022 Đúng hạn    
18 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tài chính     21/01/2022   340/STC-VP, ngày 22/01/2022 Trễ hạn    
19 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường     21/01/2022   22/BC-STNMT, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
20 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Thông tin và Truyền thông     21/01/2022   116/BC-STTTT, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
21 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tư pháp     21/01/2022   21/BC-STP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
22 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     21/01/2022   12, ngày 20/01/2022 Đúng hạn    
23 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Xây dựng     21/01/2022   149/SXD-HCTH, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
24 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Y tế     21/01/2022   357/KH-SYT, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
25 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Thanh tra tỉnh     21/01/2022   48/TTr-VP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
26 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Đăk Glei     21/01/2022   62/BC-UBND, ngày 04/02/2022 Trễ hạn    
27 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Đăk Hà     21/01/2022   72/BC-UBND, ngày 23/01/2022 Trễ hạn    
28 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Đăk Tô     21/01/2022   21/BC-UBNd, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
29 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Ia H'Drai     21/01/2022   94/BC-UBND, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
30 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Kon Plông     21/01/2022   31/BC-UBND, ngày 26/01/2022 Trễ hạn    
31 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Kon Rẫy     21/01/2022   64/BC-UBND, ngày 07/02/2022 Trễ hạn    
32 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     21/01/2022   65/BC-UBND, ngày 28/01/2022 Trễ hạn    
33 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Sa Thầy     21/01/2022   52/BC-UBND, ngày 22/01/2022 Trễ hạn    
34 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     21/01/2022   38/BC-UBND, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
35 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND thành phố Kon Tum     21/01/2022   82/BC-UBND, ngày 23/01/2022 Trễ hạn    
36 185/PB-VP'   24/01/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     25/01/2022   35/TTr-SNV, ngày 25/01/2022 Đúng hạn    
37 353/VP-KTTH'   27/01/2022   Sở Nội vụkhẩn trươngtham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chứctrúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ     15/02/2022   49/TTr-SNV, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
38 328/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     19/02/2022   367/SNN-KH, ngày 16/02/2022 Đúng hạn    
39 328/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường     19/02/2022   84/BC-STNMT, ngày 21/02/2022 Trễ hạn    
40 340/UBND-NNTN   07/02/2022   V/v tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực phía Tây thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2022   562/STNMT-TNKSN, ngày 03/03/2022 Trễ hạn    
41 342/UBND-NNTN   07/02/2022   V/v phúc đáp Văn bản số 261/STNMT-TNKSN ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2022   532/STNMT-TNKSN, ngày 01/03/2022 Trễ hạn    
42 602/UBND-KGVX   04/03/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch; trong đó cả đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2022 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch( ), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 465/BVHTTDL-TCDL ngày 17 tháng 02 năm 2022, Văn bản số 597/BVHTTDL-TCDL ngày 25 tháng 02 năm 2022 và tình hình thực tiễn của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     11/03/2022   30, ngày 11/03/2022 Đúng hạn    
43 621/UBND-KGVX   07/03/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án trên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/04/2022   626, ngày 26/04/2022 Đúng hạn    
44 587/PB-VP   14/03/2022   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý đối với Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2022   410, ngày 28/03/2022 Đúng hạn    
45 736/UBND-KGVX   16/03/2022   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đánh giá cụ thể việc liên kết đào tạo đại học trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo việc triển khai hiệu quả công tác liên kết đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/04/2022   403/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 09/04/2022 Đúng hạn    
46 725/UBND-NNTN   16/03/2022   V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quặng đồng Kon Rá, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2022   158/BC-STNMT, ngày 30/03/2022 Trễ hạn    
47 619/UBND-NNTN   07/03/2022   V/v tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực phía Tây thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     15/03/2022   166/BC-STNMT, ngày 07/04/2022 Trễ hạn    
48 761/UBND-KGVX   18/03/2022   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy trình công nhận, cấp Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm cao 875 tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; trên cơ sở đó tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     23/03/2022   65, ngày 23/03/2022 Đúng hạn    
49 774/UBND-KGVX   21/03/2022   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết theo thẩm quyền đối với kiến nghị, đề xuất của các đơn vị theo quy định. Sở Nội vụ     10/04/2022   985/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 20/04/2022 Trễ hạn    
50 774/UBND-KGVX   21/03/2022   Rà soát, thống kê số lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩưu tú, nhạc sĩ... qua các thời kỳ và hiện đang công tác, giữ chức vụ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ     29/03/2022   1011/SNV-CCVC, ngày 25/04/2022 Trễ hạn    
51 955/VP-KGVX   22/03/2022   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung làm việc, xem xét đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2022   570/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 31/03/2022 Đúng hạn    
52 825/UBND-KGVX   24/03/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3-2022 xem xét, cho ý kiến đối với Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022. Trong đó mời một số tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia các sự kiện liên quan đến Diễn đàn trên, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum đến bạn bè quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     26/03/2022   403, ngày 26/03/2022 Đúng hạn    
53 670 /UBND-KGVX   18/03/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động; tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân báo cáo theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2022   885/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
54 670 /UBND-KGVX   18/03/2022   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Trong quá trình tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động , rà soát, lựa chọn đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm thiết thực đem lại hiệu quả cao; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận theo đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2022   885/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
55 807/UBND-KGVX   24/03/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Trong quá trình tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động , rà soát, lựa chọn đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm thiết thực đem lại hiệu quả cao; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận theo đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2022   885/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
56 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     20/04/2022 (Quá hạn 33 ngày)   Chưa hoàn thành    
57 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     20/04/2022   878/UBND-TMT, ngày 15/04/2022 Đúng hạn    
58 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     20/04/2022   445/UBND-KTTH, ngày 21/04/2022 Trễ hạn    
59 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     20/04/2022   579/UBND-TH, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
60 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Kon Plông     20/04/2022 (Quá hạn 33 ngày)   Chưa hoàn thành    
61 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     20/04/2022   208/BC-UBND, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
62 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     20/04/2022   982/UBND-TH, ngày 13/04/2022 Đúng hạn    
63 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     20/04/2022   836/UBND-TH, ngày 25/04/2022 Trễ hạn    
64 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     20/04/2022   981/UBND-TNMT, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
65 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     20/04/2022 (Quá hạn 33 ngày)   Chưa hoàn thành    
66 939/UBND-NNTN   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường     30/04/2022   1277/UBND-NNTN, ngày 04/05/2022 Trễ hạn    
67 946/UBND-KGVX   05/04/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên. Trong đó, không mời các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, văn nghệ sĩ người Kon Tum đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh tham dự Lễ; xây dựng phương án, Chương trình tổ chức Lễ ngoài trời tại Sân vận động tỉnh cho phù hợp và mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ... Đồng thời, rà soát, tính toán kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm trên, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ khoá XVI. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/05/2022   709, ngày 10/05/2022 Đúng hạn    
68 1237/TB-VP   08/04/2022   Tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Báo cáo (trình Phó Trưởng Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành) và dự thảo Chương trình (trình Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành). Trong đó lưu ý: rà soát bổ sung đầy đủ nhiệm vụ về tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; về Chương trình truyền thông, phòng chống bạo lực; tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm… vào Chương trình. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/04/2022   205/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
69 1237/TB-VP   08/04/2022   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 (lưu ý bám sát nội dung Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế để xác định mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh...). Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2022   205/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
70 1237/TB-VP   08/04/2022   Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về Bình đẳng giới và nội dung liên quan đến Chương trình về chuyển đổi số đến các cấp, các ngành. Hoàn thành trong Quý II/2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông     30/06/2022        
71 1237/TB-VP   08/04/2022   Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu biểu mẫu, tổng hợp đánh giá thực trạng các chỉ tiêu, mục tiêu theo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (số liệu cập nhập đến 31/12/2021). Hoàn thành trong Quý III/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     30/09/2022        
72 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 4 năm 2022 Sở Xây dựng     22/04/2022   47/BC-SXD, ngày 22/04/2022 Đúng hạn    
73 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     16/04/2022 (Quá hạn 37 ngày)   Chưa hoàn thành    
74 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     16/04/2022   369/BC-UBND, ngày 19/04/2022 Trễ hạn    
75 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     16/04/2022   124/BC-UBND, ngày 20/04/2022 Trễ hạn    
76 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     16/04/2022   622/UBND-TH, ngày 28/04/2022 Trễ hạn    
77 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Kon Plông     16/04/2022 (Quá hạn 37 ngày)   Chưa hoàn thành    
78 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     16/04/2022   391/UBND-TH, ngày 06/04/2022 Đúng hạn    
79 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     16/04/2022   293/BC-UBND, ngày 19/04/2022 Trễ hạn    
80 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     16/04/2022 (Quá hạn 37 ngày)   Chưa hoàn thành    
81 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     16/04/2022   206/BC-UBND, ngày 13/04/2022 Đúng hạn    
82 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     16/04/2022 (Quá hạn 37 ngày)   Chưa hoàn thành    
83 1323/UBND-HTKT   06/05/2022   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm việc, đề nghị chủ đầu tư các công trình thủy điện Đăk Pxi 5, Đăk Pxi 6 sớm giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nội dung trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Công Thương     15/05/2022   244/BC-UBND, ngày 13/05/2022 Đúng hạn    
84 1364/UBND-KGVX   10/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện nghèo rà soát, đánh giá, đề xuất Kế hoạch giảm nghèo bền vững, thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đăng ký danh sách huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 18 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/05/2022 (Quá hạn 5 ngày)   Chưa hoàn thành    
85 1382/UBND-KGVX   11/05/2022   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/06/2022        
86 1383/UBND-KGVX   11/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/05/2022   219/TTr-SLĐTBXH, ngày 13/05/2022 Đúng hạn    
87 1383/UBND-KGVX   11/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/05/2022   219/TTr-SLĐTBXH, ngày 13/05/2022 Đúng hạn    
88 1422 /UBND-KGVX   13/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/06/2022        
89 1685/VP-KGVX   13/05/2022   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ nguồn kinh phí xây dựng Nhà bia di tích tại Điểm cao 875 nêu trên. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 1 và các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nguồn kinh phí, phương án xây dựng Nhà tưởng niệm chung và nhà bia di tích tại Điểm cao 875 theo quy trình quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính     31/05/2022        
90 1485/UBND-KGVX   18/05/2022   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mức quà tặng của Trung ương , của tỉnh , nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1400-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 và các quy định liên quan, phối hợp tham mưu lại nội dung thăm, tặng quà cho người có công đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     21/05/2022 (Quá hạn 2 ngày)   Chưa hoàn thành    
91 1524/UBND-NNTN   20/05/2022   V/v làm việc và trả lời phỏng vấn báo chí Sở Tài nguyên và Môi trường     22/05/2022 (Quá hạn 1 ngày)   Chưa hoàn thành    
92 1519/UBND-NNTN   20/05/2022   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường     15/06/2022        
93 1223/UBND-NC   27/04/2022   Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát tổ chức và hoạt động của các Tổ chức phối hợp liên ngành, Ban Chỉ đạođể tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh giải thể nếu không còn hoạt động hoặc không cần thiết Sở Nội vụ     20/05/2022        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
94 4464/VP-NNTN   29/12/2021   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     15/01/2022   29/BC-STNMT, ngày 18/01/2022 Trễ hạn    
95 65/UBND-KTTH'   07/01/2022   Giám đốc Sở Nội vụ xem xét giải quyết, trả lời cho ông Cao Thành Nam theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2022./. Sở Nội vụ     15/01/2022   102/SNV-TTr, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
96 63/UBND-KTTH'   07/01/2022   Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân tỉnh xem xét trường hợp của ông Lê Viết Sĩ theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     15/01/2022   491/SNV-CCVC, ngày 03/03/2022 Trễ hạn    
97 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban Dân tộc     18/01/2022   00/BDT-HCTH, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
98 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban quản lý Khu kinh tế     18/01/2022   43/BQLKKT-VP, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
99 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Công Thương     18/01/2022   01/SCT-HCTH, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
100 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo     18/01/2022   -, ngày 10/01/2022 Đúng hạn    
101 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Giao thông vận tải     18/01/2022   73/SGTVT-VP, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
102 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     18/01/2022   Phiếu, ngày 28/02/2022 Trễ hạn    
103 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ     18/01/2022   49/SKHCN-HCTH, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
104 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/01/2022   147/SLĐTBXH-HCTH, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
105 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Ngoại vụ     18/01/2022   35/SNgV-VP, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
106 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     18/01/2022   306/SNV-CCVC, ngày 10/02/2022 Trễ hạn    
107 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     18/01/2022   37/BC-SNN, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
108 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Tài chính     18/01/2022   153/STC-VP, ngày 11/01/2022 Đúng hạn    
109 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông     18/01/2022   88/STTTT-HCTH, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
110 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Tư pháp     18/01/2022   Phiếu điều tra, ngày 10/01/2022 Đúng hạn    
111 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     18/01/2022   01, ngày 07/01/2022 Đúng hạn    
112 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Xây dựng     18/01/2022   01, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
113 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Y tế     18/01/2022   330/SYT-TCHC, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
114 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Thanh tra tỉnh     18/01/2022   46/TTr-VP, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
115 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     18/01/2022   111, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
116 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     18/01/2022   01/PĐT, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
117 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     18/01/2022   01, ngày 25/01/2022 Trễ hạn    
118 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     18/01/2022   94/UBND-TH, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
119 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Kon Plông     18/01/2022 (Quá hạn 125 ngày)   Chưa hoàn thành    
120 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     18/01/2022   Phiếu, ngày 12/01/2022 Đúng hạn    
121 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     18/01/2022   Phiếu ý kiến, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
122 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     18/01/2022   124/UBND-NV, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
123 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     18/01/2022   235/UBND-NV, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
124 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). Sở Khoa học và Công nghệ     20/01/2022   13/BC-SKHCN, ngày 19/01/2022 Đúng hạn    
125 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     20/01/2022   37/BC-SNN, ngày 19/01/2022 Đúng hạn    
126 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). UBND huyện Đăk Hà     20/01/2022   01/PĐT, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
127 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). UBND thành phố Kon Tum     20/01/2022   88/BC-UBND, ngày 25/01/2022 Trễ hạn    
128 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Báo cáo đánh giá thực trạng việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước Sở Nội vụ     25/01/2022   25/BC-SNV, ngày 18/02/2022 Trễ hạn    
129 126/PC-VP'   14/01/2022   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Huyện ủy Kon Plông tại Báo cáo trên theo quy định; hoàn thành tham mưu trong tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ     28/02/2022   386/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 21/02/2022 Đúng hạn    
130 127/PC-VP'   14/01/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     25/01/2022   259/SNV-CCVC, ngày 28/01/2022 Trễ hạn    
131 128/PB-VP'   14/01/2022   tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế ; hoàn thành tham mưu trước ngày 10 tháng 02 năm 2022./. Sở Nội vụ     10/02/2022   360/SNV-CCVC, ngày 17/02/2022 Trễ hạn    
132 138/PC-VP'   17/01/2022   Tham mưu UBND tỉnh xây dựng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.. Hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     28/01/2022   34/TTr-SNV, ngày 24/01/2022 Đúng hạn    
133 223/UBND-KTTH'   24/01/2022   Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 theo đúng quy định; hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trong quý I năm 2022. Sở Nội vụ     31/03/2022   28/TTr-HĐTH, ngày 23/03/2022 Đúng hạn    
134 223/UBND-KTTH'   24/01/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II tỉnh Kon Tum năm 2022 để triển khai thực hiện theo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2788/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2021. Hoàn thành tham mưu chậm nhất trong tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ     28/02/2022   85/TTr-SNV, ngày 30/03/2022 Đúng hạn    
135 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ban Dân tộc     15/02/2022   97/BDT-CSDT, ngày 08/02/2022 Đúng hạn    
136 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế     15/02/2022   111/BQLKKT-QLĐT, ngày 09/02/2022 Đúng hạn    
137 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Công Thương     15/02/2022   353/SCT-HCTH, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
138 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo     15/02/2022   218, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
139 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Giao thông vận tải     15/02/2022   Công văn số 245/SGTVT-VP, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
140 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ     15/02/2022   115/SKHCN-QLCN, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
141 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/02/2022   269/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
142 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Ngoại vụ     15/02/2022   80/SNgV-VP, ngày 28/01/2022 Đúng hạn    
143 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Nội vụ     15/02/2022   232/SNV-HCTH, ngày 26/01/2022 Đúng hạn    
144 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/02/2022   375/SNN-KH, ngày 17/02/2022 Trễ hạn    
145 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tài chính     15/02/2022   559/STC-TCDN, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
146 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường     15/02/2022   54/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
147 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông     15/02/2022   2313/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 21/12/2021 Đúng hạn    
148 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tư pháp     15/02/2022   0, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
149 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/02/2022   157, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
150 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Xây dựng     15/02/2022   221/SXD-QLXD, ngày 11/02/2022 Đúng hạn    
151 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Thanh tra tỉnh     15/02/2022   98/TTr-NV2, ngày 09/02/2022 Đúng hạn    
152 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Đăk Glei     15/02/2022 (Quá hạn 97 ngày)   Chưa hoàn thành    
153 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Đăk Hà     15/02/2022   345/UBND-TCKH, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
154 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Đăk Tô     15/02/2022   1, ngày 21/03/2022 Trễ hạn    
155 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Ia H'Drai     15/02/2022   168/BC-UBND, ngày 09/02/2022 Đúng hạn    
156 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Kon Plông     15/02/2022 (Quá hạn 97 ngày)   Chưa hoàn thành    
157 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Kon Rẫy     15/02/2022   194/BC-UBND, ngày 13/04/2022 Trễ hạn    
158 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Ngọc Hồi     15/02/2022   452/UBND-TCKH, ngày 23/02/2022 Trễ hạn    
159 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Sa Thầy     15/02/2022   3292/UBND-TH, ngày 31/12/2021 Đúng hạn    
160 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Tu Mơ Rông     15/02/2022   2905/UBND-TCKH, ngày 22/12/2021 Đúng hạn    
161 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND thành phố Kon Tum     15/02/2022 (Quá hạn 97 ngày)   Chưa hoàn thành    
162 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Cục Thuế tỉnh Kon Tum     09/02/2022 (Quá hạn 103 ngày)   Chưa hoàn thành    
163 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Công Thương     09/02/2022   310/SCT-QLCNKTATMT, ngày 08/02/2022 Đúng hạn    
164 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     09/02/2022   288/SNN-QLXDCT, ngày 07/02/2022 Đúng hạn    
165 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường     09/02/2022   389/STNMT-TNKSN, ngày 11/02/2022 Trễ hạn    
166 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Xây dựng     09/02/2022   204/SXD-QLXD, ngày 08/02/2022 Đúng hạn    
167 356/VP-NNTN   27/12/2021   về Kết quả triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     11/02/2022   381/STNMT-MT, ngày 10/02/2022 Đúng hạn    
168 414/UBND-KTTH'   15/02/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụđối với cán bộ, công chức, làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026 Sở Nội vụ     10/03/2022   801/SNV-CCVC, ngày 01/04/2022 Trễ hạn    
169 296/UBND-KTTH'   27/01/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp Sở Nội vụ     15/03/2022   00, ngày 18/03/2022 Trễ hạn    
170 775/Vp-HTKT   09/03/2022   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị có liên quan: Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sai khác giữa dữ liệu tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang quản lý với hiện trạng thực tế khu vực dự kiến xây dựng cột 124A (theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 10 tháng 02 năm 2022 của liên ngành); trách nhiệm và hướng xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để mất rừng tự nhiên (nếu có) tại khu vực này như thế nào. Trường hợp thỏa thuận xây dựng trụ 124A tại vị trí dự kiến như đề xuất của Công ty Điện lực Kon Tum tại Công văn số 4954/KTPC-QLDA ngày 08 tháng 12 năm 2021 và của Sở Công Thương tại Công văn số 432/SCT-QLNL ngày 22 tháng 02 năm 2022 có phải thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên hay không, việc triển khai thực hiện có phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ không... (Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 3 năm 2022). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     18/03/2022   750/SNN-KH, ngày 25/03/2022 Trễ hạn    
171 840/VP-NNTN   14/03/2022   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư     22/03/2022   763/SKHĐT-DN, ngày 26/03/2022 Trễ hạn    
172 840/VP-NNTN   14/03/2022   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     22/03/2022   734/SNN-KH, ngày 24/03/2022 Trễ hạn    
173 840/VP-NNTN   14/03/2022   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     22/03/2022   142/BC-STNMT, ngày 22/03/2022 Đúng hạn    
174 878/VP-NNTN   16/03/2022   Về tham mưu triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     21/03/2022   754/STNMT-MT, ngày 21/03/2022 Đúng hạn    
175 824/VP-NNTN   11/03/2022   Về tham mưu triển khai Công văn số 1225/BTNMT-TCMT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     22/03/2022   771/STNMT-MT, ngày 23/03/2022 Trễ hạn    
176 493/VP-NNTN   15/02/2022   V/v tham mưu triển khai Công văn số 764/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2022   788/STNMT-MT, ngày 24/03/2022 Đúng hạn    
177 968/VP-KTTH'   23/03/2022   Sở Nội vụ, Sở Y tế Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót trong tham mưu QĐ bổ nhiệm CVC của ông Nguyễn Minh Thành gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 02 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ     02/04/2022   841/SNV-CCVC, ngày 05/04/2022 Trễ hạn    
178 968/VP-KTTH'   23/03/2022   Sở Nội vụ, Sở Y tế Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót trong tham mưu QĐ bổ nhiệm CVC của ông Nguyễn Minh Thành gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 02 tháng 4 năm 2022. Sở Y tế     02/04/2022   1522/SYT-TCHC, ngày 30/03/2022 Đúng hạn    
179 775/UBND-KTTH'   21/03/2022   1. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các Quyết định phê duyệt vị trí việc làm của các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương theo đúng Quy định số 294-QĐ/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về các vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có) ngay sau khi Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. 2. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm 2 Công văn số 219/UBND-KTTH ngày 24 tháng 01 năm 2022. Trước mắt, rà soát toàn bộ các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và còn hiệu lực có liên quan đến phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; trong đó, làm rõ quy định nào còn phù hợp và quy định nào cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Quy định số 293-QĐ/TU và số 294/QĐ-TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định . Hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. Sở Nội vụ     25/03/2022   790/SNV-CCVC, ngày 31/03/2022 Trễ hạn    
180 1029/VP-HTKT   28/03/2022   Sở Công Thương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra quá trình phát triển các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đạo, xử xý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương     15/05/2022   192/BC-SCT, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
181 871/UBND-KTTH'   28/03/2022   khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 171/UBND-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2022 về ngành đào tạo để tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; hoàn thành chậm nhất trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ     10/04/2022   893/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 12/04/2022 Trễ hạn    
182 871/UBND-KTTH'   28/03/2022   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Căn cứ kết quả phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1 Công văn này, xem xét giải quyết, trả lời đơn kiến nghị của ông Cao Thành Nam (có gửi đơn kèm theo) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     15/04/2022 (Quá hạn 38 ngày)   Chưa hoàn thành    
183 1435/VP-NC'   22/04/2022   Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu và yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương trong tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ     30/04/2022   1108/SNV-CCVC, ngày 09/05/2022 Trễ hạn    
184 1338/UBND-KGVX   09/05/2022   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     25/05/2022 (Còn 2 ngày)        
185 1640/VP-HTKT   11/05/2022   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương     20/05/2022   1168/SCT-QLCNKTATMT, ngày 20/05/2022 Đúng hạn    
186 1437/TB-VP   22/04/2022   về Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái Sở Tài nguyên và Môi trường     10/05/2022 (Quá hạn 13 ngày)   Chưa hoàn thành    
187 1728/VP-NNTN   17/05/2022   V/v rà soát hồ sơ điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Sở Tài nguyên và Môi trường     25/05/2022 (Còn 2 ngày)