Tìm kiếm
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Ngày ban hành
Hạn xử lý

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 Số 254-CV/BCSĐ   09/06/2020   Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám đốc Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch nêu trên theo đúng quy trình, quy định (hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2020). Sở Công Thương     20/06/2020   số 42/KH-SCT, ngày 12/06/2020 Đúng hạn    
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
2 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Về hỗ trợ Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum UBND huyện Kon Plông   Báo cáo   31/03/2020   521/BC-UBND, ngày 04/12/2019 Đúng hạn    
3 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Về hỗ trợ Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum UBND huyện Kon Rẫy   Báo cáo   31/03/2020   08, ngày 27/03/2020 Đúng hạn    
4 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Về hỗ trợ Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum UBND huyện Sa Thầy   Báo cáo   31/03/2020   Báo cáo số 155/BC-UBND, ngày 24/03/2020 Đúng hạn    
5 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Về hỗ trợ Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum UBND thành phố Kon Tum   Báo cáo   31/03/2020   194/BC-UBND, ngày 31/03/2020 Đúng hạn    
6 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum hoàn chỉnh phương án giá xử lý rác thải sinh hoạt trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để làm cơ sở triển khai thực hiện. Sở Xây dựng     10/04/2020   497/SXD-PTĐT&HTKT, ngày 09/04/2020 Đúng hạn    
7 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại điểm a nêu trên, báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý đối với các địa phương không thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là đối với các địa phương để xảy ra ô nhiễm môi trường tại bãi xử lý rác thải. Sở Tài nguyên và Môi trường     10/04/2020   138/BC-STNMT, ngày 09/04/2020 Đúng hạn    
8 814/UBND-KTTH   18/03/2020   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các nội dung ưu đãi đầu tư của Nhà nước đối với lĩnh vực môi trường và xử lý, tái chế rác thải ngoài các nội dung đơn vị đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có), để xem xét giải quyết (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nếu vượt thẩm quyền) các chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo quyền lợi của Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum. Sở Kế hoạch và Đầu tư            
9 2255/UBND-TD   25/06/2020   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Vân đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND huyện Kon Rẫy     30/07/2020        
10 2300/UBND-TD   29/06/2020   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý và giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. UBND thành phố Kon Tum     30/07/2020        
11 1809/VP-HTKT   30/06/2020   Giao Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên (hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2020). Sở Công Thương     20/07/2020