BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 4707/UBND-KGVX   23/12/2020   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức lấy mẫu trên bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh(nếu có); thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo yêu cầu và hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục an toàn thực phẩm Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương     25/01/2021   21/QĐ-SYT, ngày 18/01/2021 Đúng hạn    
2 4804/UBND-HTKT   29/12/2020   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Trần Dương Chấn đến Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và đề nghị đơn vị khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     08/01/2021   39/UBND, ngày 14/01/2021 Trễ hạn    
3 4803/UBND-HTKT   29/12/2020   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Hoàng Thanh Hiệp, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, không để công dân bức xúc, tiếp tục gửi đơn vượt cấp. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     20/01/2021 (Quá hạn 280 ngày)   Chưa hoàn thành    
4 4838/UBND-KGVX   31/12/2020   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh lựa chọn 01 công trình trường học ở cấp xã để đề xuất hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí trên nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2021 (ưu tiên cho huyện chưa được hỗ trợ các nguồn tài trợ) Sở Giáo dục và Đào tạo     10/01/2021   1//SGDĐT-KHTC, ngày 06/01/2021 Đúng hạn    
5 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 336/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế       03/BC-BQLKKT, ngày 11/01/2021 Đúng hạn    
6 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Khảo sát, đề xuất lập thủ tục đầu tư hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện từ đường Hồ Chí Minh vào Khu nông nghiệp công nghệ cao theo đề nghị của Nhà đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế     10/01/2021   03/BC-BQLKKT, ngày 10/01/2021 Đúng hạn    
7 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Làm việc với Nhà đầu tư để thống nhất việc hoàn trả chi phí bồi thường thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thủ tục hoàn trả chi phí bồi thường theo quy định Ban quản lý Khu kinh tế     31/01/2021   03/BC-BQLKKT, ngày 11/01/2021 Đúng hạn    
8 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đánh giá lại hiệu quả và lợi ích trong việc triển khai quy hoạch Cụm công nghiệp thuộc đô thị Kon Plông, trên cơ sở đó có văn bản đề xuất dừng thực hiện Cụm công nghiệp hoặc điều chỉnh sang vị trí khác để bảo tồn diện tích rừng thông và diện tích đất, rừng tự nhiện hiện có UBND huyện Kon Plông     15/01/2021   151/BC-UBND, ngày 13/04/2021 Trễ hạn    
9 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến Đối với phần diện tích dự án thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thuộc đô thị Kon Plông (khoảng 36 ha) Sở Công Thương     31/01/2021   64/SCT-QLNL, ngày 13/01/2021 Đúng hạn    
10 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray để thống nhất việc chuyển giao diện tích đất cho địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Đối với phần diện tích chồng lấn với diện tích đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray (khoảng 66 ha)) UBND huyện Ia H'Drai       41/TTr-UBND, ngày 04/03/2021 Đúng hạn    
11 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương và các thủ tục thu hồi đất theo quy định (Đối với phần diện tích chồng lấn với diện tích đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray (khoảng 66 ha)) Sở Tài nguyên và Môi trường            
12 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Sở Công Thương kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với chủ trương khảo sát tại Văn bản số 2234/UBND-HTKT ngày 27 tháng 8 năm 2019 (công suất 49,5MW, diện tích khảo sát khoảng 145 ha) Đối với vị trí chồng lấn của Dự án nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 2A Sở Công Thương       64/SCT-QLNL, ngày 13/01/2021 Đúng hạn    
13 4780/UBND-KTTH   28/12/2020   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh; thực hiện việc công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư     25/08/2021   2357/SKHĐT-TH, ngày 25/08/2021 Đúng hạn    
14 4780/UBND-KTTH   28/12/2020   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nội dung trên Sở Tài chính     25/08/2021   2826/STC-QLNS, ngày 28/07/2021 Đúng hạn    
15 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Rà soát, tổng hợp toàn bộ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương các doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở đó phân loại chủ trương còn thời hạn, hết thời hạn, đã hoàn thành công tác khảo sát, nghiên cứu đầu tư và lập thủ tục đầu tư theo quy định (trong đó phân loại đã có quyết định đầu tư, chưa có quyết định đầu tư). Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các chủ trương hết thời hạn khảo sát, nghiên cứu đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/01/2021   309/SKHĐT-DN, ngày 29/01/2021 Trễ hạn    
16 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Sở Công Thương chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Công Thương     08/01/2021   40/SCT-KHTCTH, ngày 08/01/2021 Đúng hạn    
17 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Sở Xây dựng chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Xây dựng     08/01/2021   41/SXD-PTĐTHTKT, ngày 11/01/2021 Trễ hạn    
18 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     08/01/2021   119/SNN-KH, ngày 18/01/2021 Trễ hạn    
19 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Sở Tài chính Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Sở Tài chính     31/01/2021   404/STC-TCDN, ngày 29/01/2021 Đúng hạn    
20 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Sở Tài chính Rà soát các quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thiện phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định Sở Tài chính     28/02/2021   731/STC-TCDN, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
21 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Căn cứ quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 4162/UBND-KTTH ngày 05 tháng 11 năm 2020 Sở Nội vụ     28/02/2021   79/SNV-TCBM&CCHC, ngày 13/01/2021 Đúng hạn    
22 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Căn cứ quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 4162/UBND-KTTH ngày 05 tháng 11 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     28/02/2021   124/BC-SNN, ngày 01/03/2021 Trễ hạn    
23 4847/UBND-KTTH   31/12/2020   Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng và các quyết định về công tác cán bộ có liên quan (nếu có) theo quy định Sở Nội vụ     31/01/2021   74/SNV-CCVC, ngày 13/02/2021 Trễ hạn    
24 4847/UBND-KTTH   31/12/2020   Sở Nội vụ Hướng dẫn Sở Y tế và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng vào viên chức theo vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo quy định và phân cấp hiện hành Sở Nội vụ     30/04/2021   Số 1414/UBND-KTTH; số 566/SNV-CCVC; , ngày 05/05/2021 Trễ hạn    
25 23/UBND-KGVX   05/01/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản nêu trên (đính kèm); đồng thời rà soát ý kiến tham gia các đơn vị để cập nhật bổ sung, điều chỉnh dự thảo “Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2021 ”trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc     20/01/2021   86/STTTT-TTBCXB, ngày 19/01/2021 Đúng hạn    
26 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Sở Kế hoạch và Đầu tư Tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo khảo sát lập dự án của các dự án theo đúng quy định của pháp luật Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/01/2021   19/BC-SKHĐT, ngày 29/01/2021 Trễ hạn    
27 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá về tiến độ thực của các dự án đầu tư đã đăng ký trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, quá thời hạn chưa triển khai đầu tư theo nội dung đã cam kết, đăng ký trong dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2021   19/BC-SKHĐT, ngày 29/01/2021 Đúng hạn    
28 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất và thực hiện thanh lý các hợp đồng thuê đất đối với các dự án theo đúng quy định của pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường            
29 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông thực hiện thu hồi Giấy phép xây dựng đã cấp đối với các dự án nêu tại mục 1 Văn bản này; đồng thời thực hiện quản lý quỹ đất các dự án theo quy hoạch và quy định pháp luật, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định UBND huyện Kon Plông            
30 4816/UBND-KGVX   30/12/2020   Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh     15/01/2021   50/SNgV-LS, ngày 21/01/2021 Trễ hạn    
31 4783/UBND-NNTN   28/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2021   729/STNMT-CCBVMT, ngày 25/03/2021 Đúng hạn    
32 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Đăk Glei     20/03/2021   49/UBND-CV, ngày 12/01/2021 Đúng hạn    
33 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà     20/03/2021   100/KH-UBND, ngày 28/05/2020 Đúng hạn    
34 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     20/03/2021   19/PTNMT, ngày 27/03/2021 Trễ hạn    
35 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai     20/03/2021   177/BC-UBND, ngày 25/03/2021 Trễ hạn    
36 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Kon Plông     20/03/2021   117/BC-UBND, ngày 29/03/2021 Trễ hạn    
37 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy     20/03/2021   334/UBND-TH, ngày 13/04/2021 Trễ hạn    
38 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi     20/03/2021   947/UBND-TH , ngày 02/04/2021 Trễ hạn    
39 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy     20/03/2021   646/UBND-TH, ngày 01/04/2021 Trễ hạn    
40 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông     20/03/2021   460/UBND-TNMT, ngày 25/03/2021 Trễ hạn    
41 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     20/03/2021 (Quá hạn 221 ngày)   Chưa hoàn thành    
42 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Đăk Glei     05/02/2021   67/BC-UBND, ngày 02/02/2021 Đúng hạn    
43 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Đăk Hà     05/02/2021   101/BC-UBND, ngày 13/02/2021 Trễ hạn    
44 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Đăk Tô     05/02/2021   09/BC-PLĐTBXH, ngày 02/02/2021 Đúng hạn    
45 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Ia H'Drai     05/02/2021   98/BC-UBND, ngày 19/02/2021 Trễ hạn    
46 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Kon Plông     05/02/2021   55/BC-UBND, ngày 01/03/2021 Trễ hạn    
47 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Kon Rẫy     05/02/2021   32/BC-UBND, ngày 05/02/2021 Đúng hạn    
48 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Ngọc Hồi     05/02/2021   259/UBND-TH, ngày 27/01/2021 Đúng hạn    
49 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Sa Thầy     05/02/2021   11/BC-PLĐTBXH, ngày 18/02/2021 Trễ hạn    
50 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND huyện Tu Mơ Rông     05/02/2021   264/UBND-LĐTBXH, ngày 18/02/2021 Trễ hạn    
51 296/UBND-KTTH   25/01/2021   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND thành phố Kon Tum     05/02/2021   126/BC-UBND, ngày 24/02/2021 Trễ hạn    
52 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Ban Dân tộc     30/11/2021        
53 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế     30/11/2021        
54 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Công Thương     30/11/2021        
55 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo     30/11/2021        
56 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải     30/11/2021        
57 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/11/2021        
58 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ     30/11/2021        
59 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/11/2021        
60 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Ngoại vụ     30/11/2021        
61 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ     30/11/2021        
62 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/11/2021        
63 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài chính     30/11/2021        
64 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     30/11/2021        
65 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     30/11/2021   1324/TTr-STTTT, ngày 19/07/2021 Đúng hạn    
66 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tư pháp     30/11/2021        
67 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/11/2021        
68 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Xây dựng     30/11/2021        
69 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Y tế     30/11/2021        
70 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh tra tỉnh     30/11/2021        
71 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Đăk Glei     30/11/2021        
72 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Đăk Hà     30/11/2021        
73 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Đăk Tô     30/11/2021        
74 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Ia H'Drai     30/11/2021        
75 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Plông     30/11/2021        
76 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Rẫy     30/11/2021        
77 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Ngọc Hồi     30/11/2021   909/UBND-KTHT      
78 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Sa Thầy     30/11/2021        
79 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Tu Mơ Rông     30/11/2021   162/UBND-TCKH, ngày 29/01/2021 Đúng hạn    
80 289/UBND-KTTH   25/01/2021   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Kon Tum     30/11/2021        
81 289/UBND-KTTH   25/01/2021   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện triển khai Chiến lượcQuốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/12/2021        
82 293/UBND-KTTH   25/01/2021   nghiên cứu các biện pháp xử lý dứt điểm những vướng mắc của Hội sinh vật cảnh tỉnh Sở Nội vụ     03/02/2021   VB-MAT, ngày 27/01/2021 Đúng hạn    
83 341/UBND-KTTH   28/01/2021   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để phục vụ làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Sở Tài chính     26/02/2021   724/STC-QLNS, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
84 384/UBND-KTTH   30/01/2021   SởNội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ     22/02/2021   373/SNV-TCBM&CCHC, ngày 22/02/2021 Đúng hạn    
85 483/UBND-HTKT   05/02/2021   Xây dựng lộ trình và giải pháp nhằm xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30% Sở Tài nguyên và Môi trường     30/04/2021   162/BC-STNMT, ngày 30/04/2021 Đúng hạn    
86 483/UBND-HTKT   05/02/2021   Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; hình thức và mức phí chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm Sở Tài chính     31/12/2021        
87 412/VP-KGVX   08/02/2021   Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thông tin phản ánh nêu trên và kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2021   74/BC-SLĐTBXH, ngày 24/03/2021 Đúng hạn    
88 406/VP-KTTH   08/02/2021   Thống nhất gia hạn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ đến trước ngày 01 tháng 3 năm 2021 Sở Nội vụ     28/02/2021   399/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
89 350/PC-KTTH   04/02/2021   Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; hoàn thành tham mưu trước ngày 10 tháng 4 năm 2021 Sở Nội vụ     10/04/2021   122/TTr-SNV, ngày 26/04/2021 Trễ hạn    
90 434/UBND-KTTH   03/02/2021   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện sản phẩm Dự án 513 trình Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định nghiệm thu theo quy định. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 01 tháng 8 năm 2021 Sở Nội vụ     30/07/2021 (Quá hạn 89 ngày)   1737/SNV-XDCQ&TCBM Chưa hoàn thành    
91 423/VP-KGVX   09/02/2021   Giao SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 -2025 "theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nên trên và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc       698/TTr-STTTT, ngày 04/05/2021 Đúng hạn    
92 494/VP-KGVX ngày 24/2/2021   24/02/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Văn bản nêu trên (đính kèm). Hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/03/2021   500/STTTT-BCVT, ngày 31/03/2021 Đúng hạn    
93 657/UBND-KGVX   25/02/2021   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên (dự thảo Chương trình cần bám sát các nhiệm vụ, giải pháp Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa từng nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn và giao đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện...). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2021   39/TTr-SLĐTBXH, ngày 30/03/2021 Đúng hạn    
94 594/UBND-KTTH   19/02/2021   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan,đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban cán sựđảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy về kiểm điểm, làm rõtrách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân để xảy ratình trạng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 dưới 50% so với kế hoạch vốn được giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ     28/02/2021   495/SKHĐT-TH, ngày 01/03/2021 Trễ hạn    
95 598/UBND-KTTH   19/02/2021   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại cho dự án (sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cóQuyết định chuyển nguồn kế hoạch năm 2020) để thu hồi số vốn tạm ứng đểhoàn trả Quỹ Phát triển đất tỉnh theo quy định Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư       1472/LN:STC-SKHĐT, ngày 26/04/2021 Đúng hạn    
96 613/UBND-KTTH   22/02/2021   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/03/2021   652/SNN-KH, ngày 26/03/2021 Đúng hạn    
97 616/KH-UBND   22/02/2021   Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/12/2021        
98 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Ban Dân tộc     28/02/2021   150/BDT-TTĐB, ngày 27/02/2021 Đúng hạn    
99 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Ban quản lý Khu kinh tế     28/02/2021   49/BC-BQLKKT, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
100 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Công Thương     28/02/2021   283/SCT-QLTM, ngày 28/02/2021 Đúng hạn    
101 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Giao thông vận tải     28/02/2021   293/SGTVT-KHTC, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
102 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Khoa học và Công nghệ     28/02/2021   120/SKHCN-VP, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
103 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2021   270/SLĐTBXH-BTXH, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
104 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Ngoại vụ     28/02/2021   130/SNgV-VP, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
105 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2021   533/STNMT-KHTC, ngày 04/03/2021 Trễ hạn    
106 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Thông tin và Truyền thông     28/02/2021   298/STTTT-KHTC, ngày 01/03/2021 Trễ hạn    
107 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Tư pháp     28/02/2021   264/STP-VP, ngày 02/03/2021 Trễ hạn    
108 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2021   29/BC-SVHTTDL, ngày 17/02/2021 Đúng hạn    
109 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Y tế     28/02/2021   702/SYT-KHTC, ngày 23/02/2021 Đúng hạn    
110 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Đăk Glei     28/02/2021   116/BC-UBND, ngày 25/02/2021 Đúng hạn    
111 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Đăk Hà     28/02/2021   123/BC-UBND, ngày 24/03/2021 Trễ hạn    
112 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Đăk Tô     28/02/2021   1185/UBND-KT, ngày 31/12/2020 Đúng hạn    
113 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Ia H'Drai     28/02/2021   178/BC-UBND, ngày 25/03/2021 Trễ hạn    
114 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Kon Plông     28/02/2021   19/BC-PCTT, ngày 11/03/2021 Trễ hạn    
115 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Kon Rẫy     28/02/2021   46/BC-UBND, ngày 05/03/2021 Trễ hạn    
116 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Ngọc Hồi     28/02/2021   124/BC-UBND , ngày 01/03/2021 Trễ hạn    
117 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Sa Thầy     28/02/2021   156/BC-UBND, ngày 03/03/2021 Trễ hạn    
118 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND huyện Tu Mơ Rông     28/02/2021   129/BC-UBND, ngày 03/03/2021 Trễ hạn    
119 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND thành phố Kon Tum     28/02/2021   150/BC-UBND, ngày 03/03/2021 Trễ hạn    
120 626/UBND-KTTH   22/02/2021   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kết quả thực hiện chi khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     05/03/2021   134/BC-SNN, ngày 08/03/2021 Trễ hạn    
121 571/VP-KGVX   05/03/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu: (1) Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; (2) Điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2021   47/TTr-SLĐTBXH, ngày 09/04/2021 Trễ hạn    
122 572/VP-KGVX   05/03/2021   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 như đề nghị của SởThông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành trước ngày 26 tháng 3 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc     26/03/2021   459/TTr-STTTT, ngày 24/03/2021 Đúng hạn    
123 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Ban Dân tộc     14/03/2021   200/BDT-VP, ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
124 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Ban quản lý Khu kinh tế     14/03/2021   185/BQLKKT-VP, ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
125 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Công Thương     14/03/2021   328/SCT-KHTCTH, ngày 08/03/2021 Đúng hạn    
126 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo     14/03/2021   376/SGDĐT-VP, ngày 11/03/2021 Đúng hạn    
127 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Giao thông vận tải     14/03/2021   394/SGTVT-VP, ngày 16/03/2021 Trễ hạn    
128 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     14/03/2021   654/SKHĐT-TH, ngày 16/03/2021 Trễ hạn    
129 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ     14/03/2021   171/SKHCN-VP, ngày 17/03/2021 Trễ hạn    
130 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     14/03/2021   372/SLĐTBXH-VP, ngày 14/03/2021 Đúng hạn    
131 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Ngoại vụ     14/03/2021   177/SNgV-VP, ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
132 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Nội vụ     14/03/2021   659/SNV-TCBM&CCHC, ngày 29/03/2021 Trễ hạn    
133 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     14/03/2021   571/SNN-QLXDCT; 651/SNN-TCCB, ngày 19/03/2021 Trễ hạn    
134 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Tài chính     14/03/2021   924/STC-VP, ngày 15/03/2021 Trễ hạn    
135 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     14/03/2021   636/STNMT-VP, ngày 16/03/2021 Trễ hạn    
136 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông     14/03/2021   397/STTTT-VP, ngày 16/03/2021 Trễ hạn    
137 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Tư pháp     14/03/2021   319/STP-VP, ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
138 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     14/03/2021   357/SVHTTDL-VP, ngày 19/03/2021 Trễ hạn    
139 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng     14/03/2021   381/SXD-VP, ngày 19/03/2021 Trễ hạn    
140 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Y tế     14/03/2021   989/SYT-TCHC, ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
141 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Thanh tra tỉnh     14/03/2021   201/TTr-VP, ngày 15/03/2021 Trễ hạn    
142 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Đăk Glei     14/03/2021   435/UBND-NC, ngày 25/03/2021 Trễ hạn    
143 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà     14/03/2021   593/UBND-TH, ngày 15/03/2021 Trễ hạn    
144 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     14/03/2021   228/UBND, ngày 18/03/2021 Trễ hạn    
145 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai     14/03/2021   349/UBND-TH, ngày 24/03/2021 Trễ hạn    
146 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Kon Plông     14/03/2021   523/UBND-NV, ngày 25/03/2021 Trễ hạn    
147 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy     14/03/2021   251/UBND-TH, ngày 24/03/2021 Trễ hạn    
148 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi     14/03/2021   723/UBND-NV , ngày 12/03/2021 Đúng hạn    
149 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy     14/03/2021   587/UBND-TH, ngày 24/03/2021 Trễ hạn    
150 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông     14/03/2021   419/UBND-NV, ngày 18/03/2021 Trễ hạn    
151 772/UBND-KTTH   08/03/2021   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     14/03/2021   1183/UBND-NV, ngày 30/03/2021 Trễ hạn    
152 821/UBND-NNTN.   12/03/2021   Về công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum     20/03/2021   1106/UBND-TH, ngày 25/03/2021 Trễ hạn    
153 821/UBND-NNTN   12/03/2021   Về công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2021   621/STNMT-KS, ngày 15/03/2021 Đúng hạn    
154 942/UBND-KGVX   22/03/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo đánh giá tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020" và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là công tác giảm nghèo); xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian chờ ban hành Nghị quyết mới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     07/04/2021   44/TTr-SLĐTBXH, ngày 07/04/2021 Đúng hạn    
155 935/UBND-KTTH   22/03/2021   Giao Liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các đơn vị được giao chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc quản lý, sử dụng các chỉ tiêu được giao để hợp đồng, tuyển dụng viên chức theo đúng quy định Sở Nội vụ     31/03/2021   972/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 29/04/2021 Trễ hạn    
156 961/UBND-KTTH   24/03/2021   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng xem xét, bàn giao diện tích đất Sân bay Măng Đen cũ, huyện Kon Plông cho địa phương quản lý để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Sở Tài nguyên và Môi trường     09/04/2021   901/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 09/04/2021 Đúng hạn    
157 965/UBND-KTTH   24/03/2021   Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá và xử lý trách nhiệm hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra cháy 13,4 ha rừng thông tại tiểu khu 288 lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý. Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô khắc phục thiệt hại, trồng lại rừng trên diện tích bịcháy theo Văn bản số 915/UBND-NNTN ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn       212/BC-SNN, ngày 09/04/2021 Đúng hạn    
158 987/UBND-KTTH   26/03/2021   Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 theo đúng quy định Sở Tài chính     30/03/2021   1146/STC-QLNS, ngày 30/03/2021 Đúng hạn    
159 1032 /UBND-KGVX   30/03/2021   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính     05/04/2021   412/SLĐTBXH-DN, ngày 23/03/2021 Đúng hạn    
160 857/VP-HTKT   01/04/2021   Sở Công Thương đánh giá kết quả thực hiện Đề án khuyến công địa phương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời rà soát các nguồn kinh phí khuyến công và danh sách các Hợp tác xã cần hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án khuyến công để có kế hoạch chuẩn bị và thực hiện công tác hỗ trợ cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 12 tháng 4 năm 2021) Sở Công Thương     12/04/2021   536/SCT-KHTCTH, ngày 09/04/2021 Đúng hạn    
161 859/VP-KGVX   01/04/2021   V/v gia hạn thời gian tham mưu Kế hoạch thực hiện chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật Internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Thông tin và Truyền thông     20/05/2021   830/TTr-STTTT, ngày 21/05/2021 Trễ hạn    
162 1098/UBND-HTKT   05/04/2021   Bổ sung Tiểu dự án 01 - Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư vào danh mục các dự án kiểm tra, giám sát đầu tư năm 2021 theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 616/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với dự án trên về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/05/2021   180/BC-SKHĐT, ngày 28/05/2021 Trễ hạn    
163 899/VP-KGVX ngày 06/4/2021   06/04/2021   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 67-TB/VPTU ngày 02/4/2021. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2021 Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc     25/04/2021   131/TTr-SNV, ngày 13/05/2021 Trễ hạn    
164 1021/VP-KGVX   22/04/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương rà soát, thống nhất định mức phân bổ kinh phí tương ứng với chỉ tiêu được giao cho từng địa phương; xác định nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính     30/04/2021   615/SLĐTBXH-DN, ngày 28/04/2021 Đúng hạn    
165 1324/UBND-KTTH'   26/04/2021   Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của bộ, ngành trung ương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2021 Sở Nội vụ     09/05/2021   132/TTr-SNV, ngày 13/05/2021 Trễ hạn    
166 1223/VP-HTKT   04/05/2021   Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (Chủ đầu tư) kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọk Réo huyện Đăk Hà; báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (kèm hồ sơ có liên quan) gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. UBND huyện Đăk Hà     15/05/2021   182/BC-NV, ngày 27/05/2021 Trễ hạn    
167 1223/VP-HTKT   04/05/2021   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản đối với dự án trên theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sở Nội vụ     31/05/2021   2246/SNV-CCVC, ngày 31/08/2021 Trễ hạn    
168 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Đăk Glei     29/05/2021   77/PNV-CTH, ngày 17/05/2021 Đúng hạn    
169 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà     29/05/2021   396/BC-UBND, ngày 24/06/2021 Trễ hạn    
170 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     29/05/2021   643/UBND, ngày 25/06/2021 Trễ hạn    
171 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai     29/05/2021   388/BC-UBND, ngày 18/06/2021 Trễ hạn    
172 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Kon Plông     29/05/2021   664, ngày 08/06/2021 Trễ hạn    
173 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy     29/05/2021   469/UBND-VX, ngày 11/05/2021 Đúng hạn    
174 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi     29/05/2021   3059/UBND-TH, ngày 21/12/2020 Đúng hạn    
175 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy     29/05/2021   383/BC-UBND, ngày 29/05/2021 Đúng hạn    
176 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông     29/05/2021   788/UBND-NV, ngày 14/05/2021 Đúng hạn    
177 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     29/05/2021 (Quá hạn 151 ngày)   Chưa hoàn thành    
178 1412/UBND-KTTH'   05/05/2021   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính việc xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động theo các chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh1, Ủy ban nhân dân tỉnh (hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2021)để đảm bảo sự thốngnhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh; đồng thời đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung trên, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Sở Nội vụ     14/05/2021   738/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 06/04/2021 Đúng hạn    
179 1185/VP-NNTN   29/04/2021   V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1933/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     14/06/2021   182/TTr-STNMT, ngày 14/06/2021 Đúng hạn    
180 1199/VP-NNTN   01/05/2021   V/v xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     05/07/2021   1740/STNMT-MT, ngày 01/07/2021 Đúng hạn    
181 1363/UBND-NNTN   01/05/2021   V/v xử lý nội dung Văn bản số 1011/STNMT-TNKSN ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     05/05/2021   1357/STNMT-TNKSN, ngày 28/05/2021 Trễ hạn    
182 1407/UBND-NNTN   05/05/2021   Về rà soát khu vực điểm mỏ Đá serpentin làm ốp lát thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi Sở Tài nguyên và Môi trường     14/05/2021   185/BC-STNMT, ngày 18/05/2021 Trễ hạn    
183 1400/UBND-NNTN   04/05/2021   Về rà soát, tham mưu về điểm mỏ đá tại thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     14/05/2021   1270/STNMT-TNKSN, ngày 20/05/2021 Trễ hạn    
184 1587/UBND-KGVX ngày 18/5/2021   18/05/2021   Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý dự án, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tiếp nhận bàn giao Cụm thông tin cơ sở tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định. Hoàn thành, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Kon Plông     31/05/2021   không số, ngày 30/06/2021 Trễ hạn    
185 178-CV/BCSĐ   29/03/2021   Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, đề xuất hình thức tổng kết theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/06/2021   101/TTr-SGDĐT, ngày 02/07/2021 Trễ hạn    
186 1637/UBND-KGVX ngày 21/5/2021   21/11/2021   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội tại Kon Tum (Viettel Kon Tum) và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện rà soát những điểm chưa có sóng di động hoặc sóng di động yếu; tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai phủ sóng di động và nâng cấp những điểm sóng di động còn yếu đảm bảo kết nối thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     10/06/2021   985/BC-STTTT, ngày 11/06/2021 Trễ hạn    
187 1810/UBND-KGVX   02/06/2021   Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quy trình, quy định. Sở Nội vụ     30/06/2021   1497/SNV-XDCQ&TCBM , ngày 17/06/2021 Đúng hạn    
188 1981/UBND-HTKT   15/06/2021   Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 6 năm 2021 Sở Công Thương     23/06/2021   1089/SCT-QLNL, ngày 23/06/2021 Đúng hạn    
189 1680/UBND-KTTH'   25/05/2021   Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnhđể đẩy mạnh phân cấp côngtác tổ chức –cán bộ, trong đó, có nội dung đẩy mạnh phân cấp công tác tuyển dụng viên chức để các đơn vị, địa phương thực hiện; hoàn thành tham mưu chậm nhất trong tháng 5 năm 2021 Sở Nội vụ     31/05/2021   1509/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 18/06/2021 Trễ hạn    
190 2214/UBND-HTKT   30/06/2021   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh (theo Đề cương kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu trên); hoàn thành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 để báo cáo Bộ Công Thương theo đúng thời gian quy định Sở Công Thương     01/10/2021   1748/SCT-TTr, ngày 20/09/2021 Đúng hạn    
191 1908/VP-KGVX   02/07/2021   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương; nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mức quà tặng đối với người có công tiêu biểu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1294-CV/VPTU ngày 29 tháng 6 năm 2021 Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     08/07/2021   18/LN, ngày 08/07/2021 Đúng hạn    
192 1631/VP-NNTN   07/06/2021   tGiao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản nêu trên (có văn bản gửi kèm theo). Hoàn thành trong tháng 6 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/06/2021   1710/SNN-KH, ngày 29/06/2021 Đúng hạn    
193 1915/VP-KGVX   05/07/2021   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh thời gian qua( ). Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). Sở Giáo dục và Đào tạo     31/07/2021   1043/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 23/06/2021 Đúng hạn    
194 2305/UBND-KGVX ngày 06/7/2021   06/07/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn bản kèm theo). Hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông     20/07/2021   1252/STTTT-TTBCXB, ngày 20/07/2021 Đúng hạn    
195 2286/UBND-KGVX ngày 05/7/2021   05/07/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết trên theo đúng quy chế làm việc, quy định của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 16-CV/BCSĐ ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông “về xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số” (có gửi Văn bản kèm theo). Hoàn thành trong tháng 7 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     31/07/2021   1389/STTTT-BCVTCNTT, ngày 09/08/2021 Trễ hạn    
196 1959/VP-KGVX ngày 08/7/2021   08/07/2021   Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ các Văn bản của Trung ương, Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát các nhiệm vụ (nhất là cụ thể nhiệm vụ 2, 3 của Đề án), dự kiến nguồn kinh phí thực hiện phù hợp,đảm bảo phân cấp ngân sách hiện hành. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông     31/07/2021   1324/TTr-STTTT, ngày 27/07/2021 Đúng hạn    
197 1962/VP-KGVX ngày 08/7/2021   08/07/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai lựa chọn hình ảnh, tổng hợp tư liệu liên quan đến Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước khi cung cấp tư liệu theo đề nghị của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     31/07/2021   1350/STTTT-BCVTCNTT, ngày 03/08/2021 Trễ hạn    
198 2245/UBND-KGVX ngày 01/7/2021   01/07/2021   Căn cứ nội dung Chiến lược, các chỉ tiêu cơ bản phát triển chính phủ điện tử theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản 2304/BTTTT-THH ngày 29 tháng 6 năm 2021 khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung, chỉ tiêu trong năm 2021 tại các Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, bảo đảm phù hợp với Chiến lược, điều kiện thực tế và định hướng phát triển của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     30/07/2021   1506/TTr-STTTT, ngày 20/08/2021 Trễ hạn    
199 2245/UBND-KGVX ngày 01/7/2021   01/07/2021   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm phát triển Chính phủ số, Chính quyền số theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện chiến lược; đảm bảo đồng bộ các nội dung kế hoạch với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     31/10/2021   1506/TTr-STTTT, ngày 20/08/2021 Đúng hạn    
200 2059/UBND-NNTN   21/06/2021   V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường     29/06/2021   680/QĐ-UBND, ngày 30/07/2021 Trễ hạn    
201 2162/UBND-NNTN   28/06/2021   V/v bổ sung quy hoạch đối với điểm mỏ phân tán, nhỏ lẻ Sở Công Thương     15/07/2021   284/BC-SCT, ngày 15/07/2021 Đúng hạn    
202 2428/UBND-KGVX   15/07/2021   1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể về các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan cần loại bỏ; những phong tục, tập quán tốt đẹp cần được duy trì, bảo tồn và phát triển trong đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kiến nghị về kinh phí để chi lương và các hoạt động thường xuyên của Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh; kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan Hội; đồng thời, xem xét việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị trong khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh theo đúng quy định. Sở Tài chính     31/07/2021   2973/STC-QLGCS, ngày 30/07/2021 Đúng hạn    
203 2428/UBND-KGVX   15/07/2021   1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể về các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan cần loại bỏ; những phong tục, tập quán tốt đẹp cần được duy trì, bảo tồn và phát triển trong đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kiến nghị về kinh phí để chi lương và các hoạt động thường xuyên của Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh; kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan Hội; đồng thời, xem xét việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị trong khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh theo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/07/2021   1107, ngày 30/07/2021 Đúng hạn    
204 2455/UBND-KGVX   19/07/2021   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/08/2021   1296/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH, ngày 29/07/2021 Đúng hạn    
205 2085/VP-KGVX ngày 19/7/2021   21/07/2021   Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ     31/08/2021   44/TTr-SKHCN, ngày 26/08/2021 Đúng hạn    
206 2050/VP-KGVX ngày 16/7/2021   16/07/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nên trên và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     31/08/2021   1565/STTTT-TTBCXB, ngày 31/08/2021 Đúng hạn    
207 2215/VP-KGVX   27/07/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng, khả thi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/08/2021   111/TTr-SLĐTBXH, ngày 18/08/2021 Đúng hạn    
208 2552/UBND-KGVX   26/07/2021   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên (xây dựng dự thảo Chương trình/Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/08/2021   110/TTr-SLĐTBXH, ngày 18/08/2021 Đúng hạn    
209 2660/UBND-KGVX   02/08/2021   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương rà soát, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Sở Nội vụ     15/08/2021   2076/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 16/08/2021 Trễ hạn    
210 2538/VP-KGVX   20/08/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ một số chính sách do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp     25/08/2021   115/TTr-SLĐTBXH, ngày 25/08/2021 Đúng hạn    
211 2855/UBND-NNTN   16/08/2021   lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     15/09/2021   2581/STNMT-TNKSN, ngày 13/09/2021 Đúng hạn    
212 2754/UBND-NNTN   06/08/2021   Về xử lý đối với Báo cáo số 320/BC-STNMT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     31/08/2021   361/BC-STNMT, ngày 04/09/2021 Trễ hạn    
213 3154/UBND-KGVX   06/09/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp và thống nhất với Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền một số cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách một số đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, lưu ý nghiên cứu xác định cơ quan có trách nhiệm thẩm định danh sách trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1211/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 25/8/2021. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp     10/09/2021   123/TTr-SLĐTBXH, ngày 09/09/2021 Đúng hạn    
214 480-CV/BCSĐ'   06/09/2021   Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác cán bộ ở các Hội theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 09-9-2021 Sở Nội vụ     09/09/2021   2358/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 14/09/2021 Trễ hạn    
215 472-CV/BCSĐ '   30/08/2021   Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 09-9-2021./. Sở Nội vụ     09/09/2021   1720-CV/BTCTU, ngày 16/09/2021 Trễ hạn    
216 685/UBND-KTTH'   28/02/2021   Tiến hành rà soát toàn diện các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý (gồm: trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng về QLNN và các chứng chỉ bắt buộc khác) của Trung ương , Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, thông báo các quy định trên để các đơn vị, địa phương rà soát và đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang giữ hoặc được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện đảm bảo việc chuẩn hóa tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức đương chức và trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2021 Sở Nội vụ     31/03/2021   124/TTr-SNV, ngày 29/04/2021 Trễ hạn    
217 488-CV/BCSĐ'   10/09/2021   Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 269-CV/TU ngày 07-9-2021 về chủ trương giải quyết tình trạng các hộ dân của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, sản xuất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; hoàn thành tham mưu trước ngày 15-9-2021./. Sở Nội vụ     15/09/2021   2335/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 13/09/2021 Đúng hạn    
218 3182/UBND-NNTN   06/09/2021   Về dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei Sở Tài nguyên và Môi trường     20/10/2021 (Quá hạn 7 ngày)   Chưa hoàn thành    
219 3197/UBND-NNTN   14/09/2021   V/v xử lý phản ánh của công dân Sở Tài nguyên và Môi trường     10/10/2021   2885/STNMT-TTr, ngày 12/10/2021 Trễ hạn    
220 2874/VP-NNTN   14/09/2021   V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL Sở Tài nguyên và Môi trường     01/10/2021   3555/UBND-NNTN, ngày 04/10/2021 Trễ hạn    
221 2881/VP-NNTN   14/09/2021   Trinh phê duyệt Kế hoạch đấu giá đợt 2 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     30/09/2021 (Quá hạn 27 ngày)   Chưa hoàn thành    
222 3277/UBND-KTTH'   14/09/2021   Tiếp tục trao đổi, làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ngành đào tạo để tuyển dụng công chức cấp xã đối với các chức danh Văn phòng - Thống kê theo đúng quy định và phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế của địa phương; hoàn thành tham mưu trước ngày 18 tháng 9 năm 2021 Sở Nội vụ     18/09/2021   2451/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 22/09/2021 Trễ hạn    
223 3277/UBND-KTTH'   14/09/2021   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chung về ngành đào tạo để tuyển dụng công chức cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh hoặc có văn bản hướng dẫn cụ thể để các huyện, thành phố xác định ngành đào tạo để tuyển dụng công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 9 năm 2021 Sở Nội vụ     25/09/2021   2451/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 22/09/2021 Đúng hạn    
224 3067/UBND-TD   27/08/2021   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung 02 hộ phản ánh ( Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; UBND huyện Kon Rẫy     20/09/2021   1784/SGTVT-QLCLCT, ngày 20/09/2021 Đúng hạn    
225 512-CV/BCSĐ'.   21/09/2021   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TU ngày 05-02-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 25-9-2021 Sở Nội vụ     25/09/2021   2495/SNV-CCVC, ngày 28/09/2021 Trễ hạn    
226 3373/UBND-KGVX   21/09/2021   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nội vụ     05/10/2021   2388/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 16/09/2021 Đúng hạn    
227 3384/UBND-KTTH'   21/09/2021   Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh: Dự thảo nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 Sở Tài chính     24/09/2021   57/LN, ngày 24/09/2021 Đúng hạn    
228 3384/UBND-KTTH'   21/09/2021   Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh:Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     24/09/2021   3823/STC-TCDN, ngày 24/09/2021 Đúng hạn    
229 3384/UBND-KTTH'   21/09/2021   Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     28/09/2021   242/TTr-SNN, ngày 01/10/2021 Trễ hạn    
230 3384/UBND-KTTH'   21/09/2021   Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh:Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và không thu học phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022 Sở Giáo dục và Đào tạo     28/09/2021   145/TTr-SGDĐT, ngày 28/09/2021 Đúng hạn    
231 3460/UBND-KTTH'   27/09/2021   V/v báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 86-TB/UBKTTW ngày 24-6-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sở Giáo dục và Đào tạo     29/09/2021   286/BC-SGDĐ, ngày 28/09/2021 Đúng hạn    
232 3460/UBND-KTTH'   27/09/2021   V/v báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 86-TB/UBKTTW ngày 24-6-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sở Nội vụ     29/09/2021   2513/SNV-CCVC, ngày 29/09/2021 Đúng hạn    
233 3460/UBND-KTTH'   27/09/2021   V/v báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 86-TB/UBKTTW ngày 24-6-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sở Y tế     29/09/2021   4723/BC-SYT, ngày 28/09/2021 Đúng hạn    
234 3083/VP-KGVX   29/09/2021   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: Nghiên cứu kỹ ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh , ý kiến đề xuất của Ban Dân tộc và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xác định đối tượng hỗ trợ, hoàn thiện nội dung tham mưu đảm bảo phù hợp (lưu ý tham khảo thêm ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định). Hoàn thành trước ngày 08 tháng 10 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Ban Dân tộc     08/10/2021   1868/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 08/10/2021 Đúng hạn    
235 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban Dân tộc     10/10/2021   206/BC-BDT, ngày 09/10/2021 Đúng hạn    
236 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế     10/10/2021   281/BC-BQLKKT, ngày 09/10/2021 Đúng hạn    
237 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Công Thương     10/10/2021   1888/SCT-HCTH, ngày 09/10/2021 Đúng hạn    
238 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Giáo dục và Đào tạo     10/10/2021   1841-SGDĐT-KHTC, ngày 15/10/2021 Trễ hạn    
239 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Giao thông vận tải     10/10/2021   548/BC-SGTVT, ngày 13/10/2021 Trễ hạn    
240 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
241 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ     10/10/2021   222/BC-SKHCN, ngày 08/10/2021 Đúng hạn    
242 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/10/2021   259/BC-SLĐTBXH, ngày 11/10/2021 Trễ hạn    
243 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Ngoại vụ     10/10/2021   122/BC-SNgV, ngày 08/10/2021 Đúng hạn    
244 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Nội vụ     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
245 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/10/2021   656/BC-SNN, ngày 13/10/2021 Trễ hạn    
246 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính     10/10/2021   4166/STC-QLNS, ngày 18/10/2021 Trễ hạn    
247 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường     10/10/2021   423/BC-STNMT, ngày 12/10/2021 Trễ hạn    
248 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Thông tin và Truyền thông     10/10/2021   1831/BC-STTTT, ngày 11/10/2021 Trễ hạn    
249 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tư pháp     10/10/2021   269/BC-STP, ngày 08/10/2021 Đúng hạn    
250 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/10/2021   1451, ngày 05/10/2021 Đúng hạn    
251 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Xây dựng     10/10/2021   151/BC-SXD, ngày 08/10/2021 Đúng hạn    
252 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Y tế     10/10/2021   5025/BC-SYT, ngày 11/10/2021 Trễ hạn    
253 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh tra tỉnh     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
254 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đăk Glei     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
255 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đăk Hà     10/10/2021   1033/BC-UBND, ngày 15/10/2021 Trễ hạn    
256 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đăk Tô     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
257 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Ia H'Drai     10/10/2021   973/BC-UBND, ngày 13/10/2021 Trễ hạn    
258 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Kon Plông     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
259 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Kon Rẫy     10/10/2021   323/BC-UBND, ngày 11/10/2021 Trễ hạn    
260 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Ngọc Hồi     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
261 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Sa Thầy     10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
262 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Tu Mơ Rông     10/10/2021   754/BC-UBND, ngày 14/10/2021 Trễ hạn    
263 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND thành phố Kon Tum     10/10/2021   785/BC-UBND, ngày 11/10/2021 Trễ hạn    
264 3549/UBND-KTTH'   04/10/2021   Tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo tài liệu có liên quan) về nội dung giám sát theo đúng đề cương kèm theo Kế hoạch trên; hoàn thành,gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 12 tháng 10 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư     12/10/2021 (Quá hạn 15 ngày)   Chưa hoàn thành    
265 3544/UBND-KTTH'   04/10/2021   nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức xây dựng các chương trình, tài liệu để tổ chức bồi dưỡng theo hình thức đào tạo, bồi dưỡng từ xa, trực tuyến phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 03 năm 2022. Sở Nội vụ     31/03/2022        
266 3638/UBND-KGVX   11/10/2021   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/11/2021        
267 3357/VP-KGVX   18/10/2021   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung tham luận theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/10/2021        
268 3366/VP-KTTH'   19/10/2021   Đề nghị Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ bổ sung các nội dung và gửi lại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ     25/10/2021   1919-SGDĐT-SNV, ngày 25/10/2021 Đúng hạn    
269 3396/VP-KGVX ngày 20/10/2021   20/10/2021   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra tại Báo cáo nêu trên; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằmtăng cường triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     30/10/2021 (Còn 3 ngày)        
270 3403/VP-KGVX   21/10/2021   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan làm rõ sự cần thiết và việc có sự trùng lắp hay không của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý chất lượng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch tỉnh Kon Tum” với nội dung Quy hoạch tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 05 tháng 11 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ     05/11/2021        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
271 4777/UBND-NNTN   28/12/2020   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     08/01/2021   29/STNMT-TTCNTT, ngày 05/01/2021 Đúng hạn    
272 3650/VP-HTKT   29/12/2020   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Nội vụ làm rõ việc xử lý số tiền giảm trừ thanh toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo kết luận của thanh tra, kiểm toán đối dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ 400 giường lên 500 giường bệnh; trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 11 tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính     11/01/2021   107/N:TC-SKHĐT, ngày 08/01/2021 Đúng hạn    
273 3613/VP_HTKT   24/12/2020   Căn cứ ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương tổ chức triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án theo nhiệm vụ, thẩm quyền của địa phương. Riêng đối với dự án Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu). UBND thành phố Kon Tum     31/12/2020   83/UBND-TH, ngày 08/01/2021 Trễ hạn    
274 3606/VP-HTKT   24/12/2020   giao liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì), Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan, tham mưu nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3149/VP-HTKT ngày 12 tháng 11 năm 2020. Hoàn thành trước ngày 04 tháng 01 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     04/01/2021   109/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 12/01/2021 Trễ hạn    
275 216/UBND-KTTH   20/01/2021   Giao Sở Nội vụ tổng hợp,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Hướng dẫn 2965/HD-BNV;hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ     27/01/2021   187/SNV-CCVCV, ngày 26/02/2021 Trễ hạn    
276 138/VP-NNTN   15/01/2021   V/v thực hiện Văn bản số 182/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     04/02/2021   366/STNMT-CCBVMT, ngày 05/02/2021 Trễ hạn    
277 05/VP-NNTN   04/01/2021   V/v thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường     05/02/2021   338/STNMT-KS, ngày 04/02/2021 Đúng hạn    
278 274/VP-NNTN   27/01/2021   V/v Báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     20/02/2021   417/STNMT-VP, ngày 19/02/2021 Đúng hạn    
279 95/UBND-HTKT   11/01/2021   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     05/02/2021   21/BC-SXD, ngày 05/02/2021 Đúng hạn    
280 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum theo nội dung đề xuất của đơn vị và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (qua Sở Xây dựng tham mưu) Ban quản lý Khu kinh tế     08/02/2021   95/BQLKKT-QLXDTNMT, ngày 01/02/2021 Đúng hạn    
281 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Hướng dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum theo diện tích được điều chỉnh. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) Ban quản lý Khu kinh tế     08/02/2021   102/BQLKKT-QLĐT, ngày 04/02/2021 Đúng hạn    
282 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     22/02/2021   42/QĐ-BQLKKT, ngày 09/02/2021 Đúng hạn    
283 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     22/02/2021   199/SXD-QHKT, ngày 09/02/2021 Đúng hạn    
284 62/QĐ-UBND   22/01/2021   Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại và đề xuất hướng giải quyết đối với nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Hà Quang Tứ, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Sở Tư pháp     04/03/2021   08/BC-STP-m, ngày 02/03/2021 Đúng hạn    
285 221/UBND-HTKT   20/01/2021   Khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2991/VP-HTKT ngày 30 tháng 10 năm 2020; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     01/02/2021   158/SXD-QHKT, ngày 01/02/2021 Đúng hạn    
286 223/VP-HTKT   23/01/2021   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan làm việc với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về chủ trương và thời gian di dời Kho dự trữ Kon Tum; phương án xử lý đất và tài sản trên đất tại Kho dự trữ Kon Tum sau khi di dời; giải quyết các khó khăn của đơn vị để sớm đầu tư hoàn thành Kho dự trữ Kon Tum 2 Sở Xây dựng     05/02/2021   178/SXD-PTĐTHTKT, ngày 05/02/2021 Đúng hạn    
287 13/TB-UBND   22/01/2021   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có văn bản đề xuất cụ thể việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch tại khu đô thị mới phường Quang Trung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định UBND thành phố Kon Tum     31/01/2021 (Quá hạn 269 ngày)   Chưa hoàn thành    
288 13/TB-UBND   22/01/2021   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 366/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020; bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để thu hút đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế     31/01/2021   15/BQLKKT-CTY, ngày 06/01/2021 Đúng hạn    
289 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Tài chính khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố theo quy định Sở Tài chính     31/03/2021   1134/STC-QLGCS, ngày 30/03/2021 Đúng hạn    
290 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     28/01/2021   13/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 04/01/2021 Đúng hạn    
291 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng     28/01/2021   145/SXD-QHKT, ngày 28/01/2021 Đúng hạn    
292 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 UBND thành phố Kon Tum     28/01/2021 (Quá hạn 272 ngày)   Chưa hoàn thành    
293 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Giao thông vận tải làm việc với Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum để có phương án sớm di chuyển bến xe cho phù hợp với lộ trình khai thác Tuyến tránh thành phố Kon Tum và thu hút dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Bến xe Kon Tum, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải     01/02/2021   64/BC-SGTVT, ngày 29/01/2021 Đúng hạn    
294 278/VP-HTKT   27/01/2021   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vậntảithống nhấtthỏa thuận và thông báo cho các đơn vị liên quan biết những điểm đấu nối vào quốc lộ chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận để rà soát, lựa chọn vị trí đấu nối phù hợp trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuậntheo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với việc báo cáo thông tin, số liệu không nhất quán giữa văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh với văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại các điểm đề nghị đấu nối với Quốc lộ 14C, gồm: vị trí Km51+094 (P) và vị trí Km88+500 (T).Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải     03/02/2021   Công văn số 226/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 08/02/2021 Trễ hạn    
295 472/UBND-HTKT   04/02/2021   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Đơn đề nghị của ông Lê Hiệp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     22/02/2021 (Quá hạn 247 ngày)   Chưa hoàn thành    
296 350/UBND-HTKT   29/01/2021   Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Kon Tum thực hiện nội dung trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     08/02/2021   198/SXD-QHKT, ngày 08/02/2021 Đúng hạn    
297 305/VP-HTKT   29/01/2021   Để đảm bảo cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Luật Đất đai, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về điều kiện cập nhật dự án trên vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (trong đó làm rõ yêu cầu: dự án thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai). Hoàn thành trước ngày 26 tháng 02 năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư     26/02/2021   445/SKHĐT-ĐT, ngày 23/02/2021 Đúng hạn    
298 407/VP-HTKT   08/02/2021   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo nêu trên(1). Hoàn thành trước ngày 26 tháng 02 năm 2021 Sở Nội vụ     28/02/2021   341/SNV-TĐKT, ngày 19/02/2021 Đúng hạn    
299 458/UBND-HTKT   09/02/2021   Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch chức năng sử dụng đất các trụ sở (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum và Công ty Thương mại tổng hợp Kon Tum; Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh; Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum), đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nếu phù hợp (hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2021) Sở Xây dựng     05/03/2021   292/SXD-QHKT, ngày 05/03/2021 Đúng hạn    
300 32/TB-UBND   09/02/2021   Dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 477/STC-QLGCS ngày 02 tháng 02 năm 2021, khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất thuộc Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, hoàn thành trong tháng 02 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2021   199/SVHTTDL-KHTC, ngày 09/02/2021 Đúng hạn    
301 32/TB-UBND   09/02/2021   Dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum: Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất thuộc Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh, hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Tài chính     15/03/2021   827/STC-QLGCS, ngày 09/03/2021 Đúng hạn    
302 32/TB-UBND   09/02/2021   Dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương lập thủ tục đầu tư Bảo tàng tỉnh ở địa điểm mới, gắn với việc kết nối dự án Trưng bày Bảo tàng ngoài trời và Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, hoàn thành trong tháng 02 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     28/02/2021   443/SKHĐT-TH, ngày 23/02/2021 Đúng hạn    
303 32/TB-UBND   09/02/2021   Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TH tỉnh Kon Tum, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum: Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các thông báo: số 366/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và số 13/TB-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 (hoàn thành trong tháng 3 năm 2021) Ban quản lý Khu kinh tế     31/03/2021   1054/VBLN , ngày 24/03/2021 Đúng hạn    
304 471/TB-VP   22/02/2021   Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ia H’Drai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn: số 4033/UBND-NNTN ngày 26 tháng 10 năm 2020, số 4402/UBND-NNTN ngày 25 tháng 11 năm 2020; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2021 Sở Tài chính     28/02/2021   733/STC-QLGCS, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
305 471/TB-VP   22/02/2021   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai và các đơn vị liên quan khảo sát, xác định vị trí đấu nối cho phù hợp với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 595/BGTVT-KCHT ngày 21 tháng 01 năm 2021, ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 278/VP-HTKT ngày 27 tháng 01 năm 2021 và điều kiện thực tế, tạo điều kiện sớm đưa Bến xe huyện vào khai thác sử dụng. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải     28/02/2021   Biên bản làm việc ngày 26/02/2021, ngày 26/02/2021 Đúng hạn    
306 471/TB-VP   22/02/2021   Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng; UBND huyện Ia H'Drai     28/02/2021   240/SXD-QHKT, ngày 25/02/2021 Đúng hạn    
307 831/UBND-NNTN   12/03/2021   V/v chuyển đơn kiến nghị, đề nghị của công dân UBND huyện Ngọc Hồi     27/03/2021   748/UBND-TTr , ngày 16/03/2021 Đúng hạn    
308 683/VP-NNTN   16/03/2021   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     27/03/2021   744/STNMT-CCBVMT., ngày 26/03/2021 Đúng hạn    
309 904/UBND-KTTH   19/03/2021   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sởHướng dẫn số 2085/HD-VPQH ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội, tham mưu các nội dung (Kế hoạch, Quyết định, Biên bản; kịch bản điều hành; phát biểu lãnh đạo tỉnh....) và các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về địa phương quản lý. Hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 3 năm 2021 Sở Nội vụ     24/03/2021   83/TTr-SNV, ngày 23/04/2021 Trễ hạn    
310 523/VP-NNTN   25/02/2021   Về chủ trương thực hiện dự án Điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     31/03/2021   1160/CV-LN, ngày 31/03/2021 Đúng hạn    
311 1158/VP-HTKT   27/04/2021   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tấn Phát kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm đối với đơn của ông Trần Văn Thịnh và các hộ dân khác (nếu có) liên quan đến việc tích nước và xả lũ trái phép trước đây của công trình thủy điện Plei Kần; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định UBND huyện Đăk Tô     15/05/2021   181/BC-UBND, ngày 17/05/2021 Trễ hạn    
312 1221/VP-NNTN   04/05/2021   V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Tài nguyên và Môi trường     10/05/2021   169/BC-STNMT, ngày 07/05/2021 Đúng hạn    
313 1311/VP-NNTN   14/05/2021   V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Tài chính     20/05/2021   1783/STC-QLNS, ngày 22/05/2021 Trễ hạn    
314 1311/VP-NNTN.   12/05/2021   V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/05/2021   1386/LN:SKHĐT-STC, ngày 27/05/2021 Trễ hạn    
315 1546/VP-HTKT   31/05/2021   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công Thương kiểm tra, rà soát danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước ngành Công Thương được Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại văn bản nêu trên có đảm bảo các điều kiện để ban hành theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 Sở Tài chính     15/06/2021   2107/STC-QLNS, ngày 11/06/2021 Đúng hạn    
316 1554VP-HTKT   31/05/2021   Sở Ngoại vụ (Cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Văn bản trên (theo mẫu báo cáo tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn số 10/BCĐLBKT-VP); hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2021 Sở Ngoại vụ     20/06/2021   368/SNgV-HTQT, ngày 01/06/2021 Đúng hạn    
317 2089/UBND-NNTN   23/06/2021   V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định số 343/QĐ-TTg Sở Tài nguyên và Môi trường     28/06/2021   1679/STNMT-MT, ngày 28/06/2021 Đúng hạn    
318 2098/UBND-NNTN   23/06/2021   V/v tham mưu Văn bản số 252/BC-STNMT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tư pháp     28/06/2021   854/STP-XDKTr&TDTHPL, ngày 30/06/2021 Trễ hạn    
319 2322/UBND-KTTH'   07/07/2021   Giao Sở Nội vụ chủtrì phối hợp với SởTư pháp, các cơ quan, đơn vị,địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan.Hoàn thànhtham mưu trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ     14/10/2021 (Quá hạn 13 ngày)   Chưa hoàn thành    
320 2107/UBND-KTTH'   23/06/2021   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo Khẩn trương nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng Quy định việc thay đổi vị trí việc làm đảm bảo công khai, minh bạch để triển khai thực hiện, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo trong đội ngũ công chức,viên chức thuộc ngành quản lý, gây dư luận không tốt. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo     14/07/2021   1182/SGDĐT-TCCB, ngày 15/07/2021 Trễ hạn    
321 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Nội vụ hoàn thành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai việc thăng hạng chức danhnghề nghiệp lên hạng II theo Đề án đã đượcBộ Nội vụ phê duyệt tại Văn bản số 1145/BNV-CCVCtrong tháng 7 năm 2021 Sở Nội vụ     31/07/2021   199/TTr-SNV, ngày 26/07/2021 Đúng hạn    
322 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Đăk Glei     30/06/2021   596/QĐ-UBND, ngày 26/07/2021 Trễ hạn    
323 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà     30/06/2021   773/QĐ-UBND, ngày 22/07/2021 Trễ hạn    
324 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     30/06/2021   559/QĐ-UBND, ngày 09/07/2021 Trễ hạn    
325 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai     30/06/2021   89QĐ-UBND, ngày 10/06/2021 Đúng hạn    
326 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Kon Plông     30/06/2021 (Quá hạn 119 ngày)   Chưa hoàn thành    
327 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy     30/06/2021   720/UBND-VX, ngày 08/07/2021 Trễ hạn    
328 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi     30/06/2021   2077/UBND-NV, ngày 06/07/2021 Trễ hạn    
329 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy     30/06/2021   1182/QĐ-UBND, ngày 29/07/2021 Trễ hạn    
330 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông     30/06/2021   349/QĐ-UBND; 350/QĐ-UBND, ngày 05/07/2021 Trễ hạn    
331 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     30/06/2021   741/BC-UBND, ngày 30/09/2021 Trễ hạn    
332 1875/UBND-KTTH'   08/06/2021   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo     30/06/2021   287/QĐ-SGDĐT, ngày 18/06/2021 Đúng hạn    
333 1987/VP-NNTN   12/07/2021   Về phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư     14/07/2021   1878/SKHĐT-TH, ngày 15/07/2021 Trễ hạn    
334 1988/VP-NNTN   12/07/2021   V/v thực hiện Công văn số 3766/BTNMT-TNN ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2021        
335 2034/VP-NNTN   14/07/2021   về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn thư Sở Tài nguyên và Môi trường     30/07/2021   317/BC-STNMT, ngày 30/07/2021 Đúng hạn    
336 2315/VP-HTKT   03/08/2021   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh nêu trên; xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trên (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 8 năm 2021 Sở Công Thương     10/08/2021   313/BC-SCT, ngày 06/08/2021 Đúng hạn    
337 2418/VP-HTKT   12/08/2021   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam ngày 12 tháng 8 năm 2021 phản ánh thông tin: “Thủy điện Đức Nhân bậc 2 chậm đền bù, người dân sống trong lo sợ”. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 8 năm 2021. UBND huyện Đăk Hà     18/08/2021   354/BC-UBND, ngày 16/08/2021 Đúng hạn    
338 2491/PC-VP   18/08/2021   về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính Sở Tài nguyên và Môi trường     28/08/2021   3088/UBND-KGVX, ngày 30/08/2021 Trễ hạn    
339 2458/PC-NNTN   16/08/2021   về việc góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040 Sở Tài nguyên và Môi trường     22/08/2021   2958/UBND-NNTN, ngày 20/08/2021 Đúng hạn    
340 2363/PC-NNTN   09/08/2021   góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và dự thảo Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định Sở Tài nguyên và Môi trường     31/08/2021   3145/UBND-NNTN, ngày 01/09/2021 Trễ hạn    
341 2308/PC-NNTN   05/08/2021   góp ý hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp về nhà vệ sinh công cộng ở đô thị Sở Tài nguyên và Môi trường     15/08/2021   2852/UBND-NNTN, ngày 13/08/2021 Đúng hạn    
342 2286/PC-NNTN   04/08/2021   góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     25/08/2021   2956/UBND-NNTN, ngày 20/08/2021 Đúng hạn    
343 2232/PC-NNTN   30/07/2021   góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhành tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     19/08/2021   2890/UBND-NNTN, ngày 17/08/2021 Đúng hạn    
344 2024/PC-NNTN   16/07/2021   góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy chuẫn kỹ thuật môi trường quốc gia Sở Tài nguyên và Môi trường     30/08/2021   3024/UBND-NNTN, ngày 25/08/2021 Đúng hạn    
345 2390/PC-VP   11/08/2021   góp ý Dự thảo "Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" Sở Tài nguyên và Môi trường     25/08/2021   2328/STNMT-TNKSN, ngày 20/08/2021 Đúng hạn    
346 2859/VP-NNTN   14/09/2021   V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sở Tài nguyên và Môi trường     25/09/2021   3464/UBND-NNTN, ngày 27/09/2021 Trễ hạn    
347 2781/VP-NNTN   14/09/2021   V/v chuyển Văn bản số 866/2021/TTX-BPL ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Tạp chí Trí thức xanh Sở Thông tin và Truyền thông     17/09/2021   1748/STTTT-TTBCXB, ngày 28/09/2021 Trễ hạn    
348 2748/PC-VP'   13/09/2021   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tại Tờ trình trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 19 tháng 9 năm 2021 Sở Nội vụ     19/09/2021   2366/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 15/09/2021 Đúng hạn    
349 .3278/UBND-KTTH   14/09/2021   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu thành lập Hội đồng (gồm 07 thành viên)theo quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Nội vụ     15/09/2021   2446/SNV-CCVC, ngày 22/09/2021 Trễ hạn    
350 .3278/UBND-KTTH   14/09/2021   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:xây dựng phương án vị trí việc làm tương ứng với nhu cầu chức danh nghề nghiệp hạng II; đề xuất khung số lượnggiáo viên hạng II đối với từng loại hình đơn vị sự nghiệpgiáo dục công lập;rà soát, chọn cử và lập danh sách viên chức dự thi, xét thăng hạng lên hạng II (trong phạm vi số lượng vị trí việc làm tương ứng chức danh nghề nghiệp hạng II của địa phương, đơn vị) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/09/2021   1653/SGDĐT-TCCB, ngày 22/09/2021 Đúng hạn    
351 .'2881/UBND-KTTH   16/08/2021   Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và chủ trương bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 10 tháng 12 năm 2021 Sở Nội vụ     10/12/2021        
352 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ban Dân tộc     30/11/2021   861/BDT-HCTH, ngày 24/09/2021 Đúng hạn    
353 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế     30/11/2021        
354 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Công Thương     30/11/2021        
355 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/11/2021        
356 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Giao thông vận tải     30/11/2021        
357 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/11/2021        
358 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ     30/11/2021   911/SKHCN-HCTH, ngày 29/09/2021 Đúng hạn    
359 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/11/2021        
360 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Ngoại vụ     30/11/2021   687/SNgV-VP, ngày 17/09/2021 Đúng hạn    
361 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Nội vụ     30/11/2021        
362 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/11/2021        
363 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính     30/11/2021        
364 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường     30/11/2021        
365 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông     30/11/2021        
366 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Tư pháp     30/11/2021        
367 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/11/2021        
368 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Y tế     30/11/2021        
369 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Thanh tra tỉnh     30/11/2021        
370 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Đăk Glei     30/11/2021        
371 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Đăk Hà     30/11/2021        
372 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Ia H'Drai     30/11/2021        
373 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Kon Plông     30/11/2021        
374 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Kon Rẫy     30/11/2021        
375 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Ngọc Hồi     30/11/2021        
376 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Sa Thầy     30/11/2021        
377 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Tu Mơ Rông     30/11/2021        
378 .'2760/UBND-KTTH   09/08/2021   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND thành phố Kon Tum     30/11/2021        
379 3477/UBND-KTTH'   28/09/2021   Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu xử lý nội dung đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Viết Sĩ nêu trên. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ     15/10/2021 (Quá hạn 12 ngày)   Chưa hoàn thành    
380 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà     06/10/2021   2648/UBND-KTHT, ngày 05/10/2021 Đúng hạn    
381 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     06/10/2021   1127/UBND, ngày 05/10/2021 Đúng hạn    
382 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai     06/10/2021   1715/UBND-TH, ngày 07/10/2021 Trễ hạn    
383 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Kon Plông     06/10/2021   2433/UBND-KTHT, ngày 04/10/2021 Đúng hạn    
384 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy     06/10/2021   1247/UBND-TH, ngày 12/10/2021 Trễ hạn    
385 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông     06/10/2021   2171/UBND-KTHT, ngày 05/10/2021 Đúng hạn    
386 3098/VP-HTKT   30/09/2021   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     06/10/2021   4189/UBND_HTĐT, ngày 08/10/2021 Trễ hạn    
387 3105/VP-KGVX   30/09/2021   Giao Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định nêu trên; trên cơ sở đó, tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Sở Nội vụ     10/10/2021   2662/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 13/10/2021 Trễ hạn    
388 3562/UBND-KTTH   04/10/2021   Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để rà soát, xác định lại quá trình công tác của ông Cao Thành Nam và bà Võ Thị Lý (trong đó, lưu ý xác định cụ thể trước đây đã được tuyển dụng công chức cấp xã hay chưa); đồng thời, rà soát các quy định hiện hànhvề việc tiếp nhận lại vào công chức cấp xã đối với các trường hợp thôi giữ chức vụ cán bộ cấp xã (về trình độ, chuyên ngành đào tạo, xử lý các vướng mắc do trong thời gian kỷ luật, ...). Trên cơ sở đó, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng và có xét đến quá trình công tác của các cá nhân. Trường hợp cần thiết thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến hướng dẫn cụ thểcủa cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Sở Nội vụ     15/10/2021 (Quá hạn 12 ngày)   Chưa hoàn thành    
389 3762/UBND-KTTH'   19/10/2021   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành và tham khảo việc triển khai thực hiện của các tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân nhân dân tỉnh ban hành quy định về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành tham mưu trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 Sở Nội vụ     30/11/2021        
390 3404/VP-KTTH'   21/10/2021   Sở Nội vụ rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý tham mưu, đề xuất giao biên chế công chức của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ     26/10/2021 (Quá hạn 1 ngày)   Chưa hoàn thành