BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 4707/UBND-KGVX   23/12/2020   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức lấy mẫu trên bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh(nếu có); thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo yêu cầu và hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục an toàn thực phẩm Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương     25/01/2021 (Quá hạn 3 ngày)   21/QĐ-SYT Chưa hoàn thành    
2 4804/UBND-HTKT   29/12/2020   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Trần Dương Chấn đến Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và đề nghị đơn vị khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     08/01/2021   39/UBND, ngày 14/01/2021 Trễ hạn    
3 4803/UBND-HTKT   29/12/2020   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Hoàng Thanh Hiệp, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, không để công dân bức xúc, tiếp tục gửi đơn vượt cấp. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
4 4838/UBND-KGVX   31/12/2020   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh lựa chọn 01 công trình trường học ở cấp xã để đề xuất hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí trên nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2021 (ưu tiên cho huyện chưa được hỗ trợ các nguồn tài trợ) Sở Giáo dục và Đào tạo     10/01/2021   1//SGDĐT-KHTC, ngày 06/01/2021 Đúng hạn    
5 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 336/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế       03/BC-BQLKKT, ngày 11/01/2021 Đúng hạn    
6 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Khảo sát, đề xuất lập thủ tục đầu tư hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện từ đường Hồ Chí Minh vào Khu nông nghiệp công nghệ cao theo đề nghị của Nhà đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế     10/01/2021   03/BC-BQLKKT, ngày 10/01/2021 Đúng hạn    
7 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Làm việc với Nhà đầu tư để thống nhất việc hoàn trả chi phí bồi thường thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thủ tục hoàn trả chi phí bồi thường theo quy định Ban quản lý Khu kinh tế     31/01/2021   03/BC-BQLKKT, ngày 11/01/2021 Đúng hạn    
8 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đánh giá lại hiệu quả và lợi ích trong việc triển khai quy hoạch Cụm công nghiệp thuộc đô thị Kon Plông, trên cơ sở đó có văn bản đề xuất dừng thực hiện Cụm công nghiệp hoặc điều chỉnh sang vị trí khác để bảo tồn diện tích rừng thông và diện tích đất, rừng tự nhiện hiện có UBND huyện Kon Plông     15/01/2021 (Quá hạn 13 ngày)   Chưa hoàn thành    
9 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến Đối với phần diện tích dự án thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thuộc đô thị Kon Plông (khoảng 36 ha) Sở Công Thương     31/01/2021   64/SCT-QLNL, ngày 13/01/2021 Đúng hạn    
10 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray để thống nhất việc chuyển giao diện tích đất cho địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Đối với phần diện tích chồng lấn với diện tích đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray (khoảng 66 ha)) UBND huyện Ia H'Drai            
11 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương và các thủ tục thu hồi đất theo quy định (Đối với phần diện tích chồng lấn với diện tích đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray (khoảng 66 ha)) Sở Tài nguyên và Môi trường            
12 4747/UBND-KTTH   25/12/2020   Sở Công Thương kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với chủ trương khảo sát tại Văn bản số 2234/UBND-HTKT ngày 27 tháng 8 năm 2019 (công suất 49,5MW, diện tích khảo sát khoảng 145 ha) Đối với vị trí chồng lấn của Dự án nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 2A Sở Công Thương       64/SCT-QLNL, ngày 13/01/2021 Đúng hạn    
13 4780/UBND-KTTH   28/12/2020   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh; thực hiện việc công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư     25/08/2021        
14 4780/UBND-KTTH   28/12/2020   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nội dung trên Sở Tài chính     25/08/2021        
15 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Rà soát, tổng hợp toàn bộ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương các doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở đó phân loại chủ trương còn thời hạn, hết thời hạn, đã hoàn thành công tác khảo sát, nghiên cứu đầu tư và lập thủ tục đầu tư theo quy định (trong đó phân loại đã có quyết định đầu tư, chưa có quyết định đầu tư). Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các chủ trương hết thời hạn khảo sát, nghiên cứu đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/01/2021 (Quá hạn 13 ngày)   Chưa hoàn thành    
16 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Sở Công Thương chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Công Thương     08/01/2021   40/SCT-KHTCTH, ngày 08/01/2021 Đúng hạn    
17 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Sở Xây dựng chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Xây dựng     08/01/2021   41/SXD-PTĐTHTKT, ngày 11/01/2021 Trễ hạn    
18 4799/UBND-KTTH   29/12/2020   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     08/01/2021   119/SNN-KH, ngày 18/01/2021 Trễ hạn    
19 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Sở Tài chính Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Sở Tài chính     31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
20 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Sở Tài chính Rà soát các quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thiện phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định Sở Tài chính     28/02/2021        
21 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Căn cứ quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 4162/UBND-KTTH ngày 05 tháng 11 năm 2020 Sở Nội vụ     28/02/2021        
22 4830/UBND-KTTH   30/12/2020   Căn cứ quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 4162/UBND-KTTH ngày 05 tháng 11 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     28/02/2021        
23 4847/UBND-KTTH   31/12/2020   Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng và các quyết định về công tác cán bộ có liên quan (nếu có) theo quy định Sở Nội vụ     31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
24 4847/UBND-KTTH   31/12/2020   Sở Nội vụ Hướng dẫn Sở Y tế và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng vào viên chức theo vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo quy định và phân cấp hiện hành Sở Nội vụ     30/04/2021        
25 23/UBND-KGVX   05/01/2021   Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản nêu trên (đính kèm); đồng thời rà soát ý kiến tham gia các đơn vị để cập nhật bổ sung, điều chỉnh dự thảo “Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2021 ”trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế ; Ban Dân tộc     20/01/2021   86/STTTT-TTBCXB; 281/KH-UBND, ngày 22/01/2021 Trễ hạn    
26 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Sở Kế hoạch và Đầu tư Tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo khảo sát lập dự án của các dự án theo đúng quy định của pháp luật Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
27 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá về tiến độ thực của các dự án đầu tư đã đăng ký trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, quá thời hạn chưa triển khai đầu tư theo nội dung đã cam kết, đăng ký trong dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
28 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất và thực hiện thanh lý các hợp đồng thuê đất đối với các dự án theo đúng quy định của pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường            
29 04/UBND-KTTH   02/01/2021   Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông thực hiện thu hồi Giấy phép xây dựng đã cấp đối với các dự án nêu tại mục 1 Văn bản này; đồng thời thực hiện quản lý quỹ đất các dự án theo quy hoạch và quy định pháp luật, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định UBND huyện Kon Plông            
30 4816/UBND-KGVX   30/12/2020   Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh     15/01/2021   50/SNgV-LS, ngày 21/01/2021 Trễ hạn    
31 284/UBND-NNTN   25/01/2021   V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     10/03/2021        
32 4783/UBND-NNTN   28/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2021        
33 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Đăk Glei     20/03/2021        
34 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà     20/03/2021        
35 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô     20/03/2021        
36 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai     20/03/2021        
37 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Kon Plông     20/03/2021        
38 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy     20/03/2021        
39 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi     20/03/2021        
40 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy     20/03/2021        
41 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông     20/03/2021        
42 4783/UBND-NNTN.   25/12/2020   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum     20/03/2021        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
43 4777/UBND-NNTN   28/12/2020   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     08/01/2021   29/STNMT-TTCNTT, ngày 05/01/2021 Đúng hạn    
44 3650/VP-HTKT   29/12/2020   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Nội vụ làm rõ việc xử lý số tiền giảm trừ thanh toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo kết luận của thanh tra, kiểm toán đối dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ 400 giường lên 500 giường bệnh; trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 11 tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính     11/01/2021   107/N:TC-SKHĐT, ngày 08/01/2021 Đúng hạn    
45 3613/VP_HTKT   24/12/2020   Căn cứ ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương tổ chức triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án theo nhiệm vụ, thẩm quyền của địa phương. Riêng đối với dự án Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu). UBND thành phố Kon Tum     31/12/2020 (Quá hạn 28 ngày)   Chưa hoàn thành    
46 3606/VP-HTKT   24/12/2020   giao liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì), Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan, tham mưu nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3149/VP-HTKT ngày 12 tháng 11 năm 2020. Hoàn thành trước ngày 04 tháng 01 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     04/01/2021   109/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 12/01/2021 Trễ hạn    
47 191/VP-NNTN   20/01/2021   V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     29/01/2021 (Còn 1 ngày)        
48 216/UBND-KTTH   20/01/2021   Giao Sở Nội vụ tổng hợp,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Hướng dẫn 2965/HD-BNV;hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ     27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)   Chưa hoàn thành    
49 138/VP-NNTN   15/01/2021   V/v thực hiện Văn bản số 182/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     04/02/2021        
50 05/VP-NNTN   04/01/2021   V/v thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường     05/02/2021        
51 274/VP-NNTN   27/01/2021   V/v Báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     20/02/2021        
52 95/UBND-HTKT   11/01/2021   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     05/02/2021        
53 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum theo nội dung đề xuất của đơn vị và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (qua Sở Xây dựng tham mưu) Ban quản lý Khu kinh tế     08/02/2021        
54 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Hướng dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum theo diện tích được điều chỉnh. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) Ban quản lý Khu kinh tế     08/02/2021        
55 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư     22/02/2021        
56 90/UBND-HTKT   11/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     22/02/2021        
57 62/QĐ-UBND   22/01/2021   Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại và đề xuất hướng giải quyết đối với nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Hà Quang Tứ, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Sở Tư pháp     15/02/2021        
58 221/UBND-HTKT   20/01/2021   Khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2991/VP-HTKT ngày 30 tháng 10 năm 2020; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng     01/02/2021        
59 223/VP-HTKT   23/01/2021   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan làm việc với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về chủ trương và thời gian di dời Kho dự trữ Kon Tum; phương án xử lý đất và tài sản trên đất tại Kho dự trữ Kon Tum sau khi di dời; giải quyết các khó khăn của đơn vị để sớm đầu tư hoàn thành Kho dự trữ Kon Tum 2 Sở Xây dựng     05/02/2021        
60 13/TB-UBND   22/01/2021   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có văn bản đề xuất cụ thể việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch tại khu đô thị mới phường Quang Trung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định UBND thành phố Kon Tum     31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
61 13/TB-UBND   22/01/2021   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 366/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020; bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để thu hút đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế     31/01/2021 (Còn 3 ngày)        
62 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Tài chính khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố theo quy định Sở Tài chính     31/03/2021        
63 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     28/01/2021 (Còn 0 ngày)        
64 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng     28/01/2021 (Còn 0 ngày)        
65 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 UBND thành phố Kon Tum     28/01/2021 (Còn 0 ngày)        
66 13/TB-UBND   22/01/2021   Sở Giao thông vận tải làm việc với Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum để có phương án sớm di chuyển bến xe cho phù hợp với lộ trình khai thác Tuyến tránh thành phố Kon Tum và thu hút dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Bến xe Kon Tum, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải     01/02/2021        
67 278/VP-HTKT   27/01/2021   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vậntảithống nhấtthỏa thuận và thông báo cho các đơn vị liên quan biết những điểm đấu nối vào quốc lộ chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận để rà soát, lựa chọn vị trí đấu nối phù hợp trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuậntheo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với việc báo cáo thông tin, số liệu không nhất quán giữa văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh với văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại các điểm đề nghị đấu nối với Quốc lộ 14C, gồm: vị trí Km51+094 (P) và vị trí Km88+500 (T).Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải     03/02/2021