Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1717/PB-KGVX 18/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1635/PC-KGVX 10/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về nội dung trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1523/PB-KGVX 01/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát lại nhu cầu đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh ; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông báo số 775/TB-BLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/06/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1502/PB-KGVX 31/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11/06/2021 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1442/PC-KGVX 26/05/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện về đẩy mạnh công tác khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021 -2030. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 14/06/2021 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1267/PC-KGVX 11/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1273/VP-KTTH' 10/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Nội vụ 09/06/2021 (Quá hạn 14 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô 29/05/2021 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy 29/05/2021 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 29/05/2021 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn