Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
65 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân do Lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng, thành viên là Lãnh đạo các sở, ngành. Thanh tra tỉnh 24/05/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
1173/VP-HTDT ngày 16/5/52019 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị bản đồ vị trí để giới thiệu, cung cấp cho Nhà đầu tư UBND huyện Kon Plông 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1173/VP-HTDT ngày 16/5/52019 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị bản đồ vị trí để giới thiệu, cung cấp cho Nhà đầu tư UBND thành phố Kon Tum 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1153/UBND-TD 16/05/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Nội vụ tổ chức rà soát, báo cáo kết quả việc bố trí, phân công tác khác cho lực lượng công an xã không chính quy trên địa bàn toàn tỉnh từ khi thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quyđảm nhiệm các chức danh công an xã, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Sở Nội vụ 24/05/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Đăk Glei 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Đăk Hà 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Đăk Tô 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Ia H'Drai 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Kon Plông 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Ngọc Hồi 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư