Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
57 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3404/VP-KTTH' 21/10/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý tham mưu, đề xuất giao biên chế công chức của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ 26/10/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3265/VP-HTKT 12/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2021) Sở Thông tin và Truyền thông 20/10/2021 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
2967/PC-VP' 05/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ để khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Kon Tum năm 2022. Hoàn thành tham mưu trước ngày 20 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ 20/10/2021 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2969/PC-VP' 05/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưutiếp thu, giải trình và hoàn thiện các hồsơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Hoàn thành trước ngày 08 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ 08/10/2021 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3562/UBND-KTTH 04/10/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để rà soát, xác định lại quá trình công tác của ông Cao Thành Nam và bà Võ Thị Lý (trong đó, lưu ý xác định cụ thể trước đây đã được tuyển dụng công chức cấp xã hay chưa); đồng thời, rà soát các quy định hiện hànhvề việc tiếp nhận lại vào công chức cấp xã đối với các trường hợp thôi giữ chức vụ cán bộ cấp xã (về trình độ, chuyên ngành đào tạo, xử lý các vướng mắc do trong thời gian kỷ luật, ...). Trên cơ sở đó, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng và có xét đến quá trình công tác của các cá nhân. Trường hợp cần thiết thì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến hướng dẫn cụ thểcủa cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Sở Nội vụ 15/10/2021 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Nội vụ 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh tra tỉnh 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đăk Glei 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đăk Tô 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn