Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
56 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1524/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v làm việc và trả lời phỏng vấn báo chí Sở Tài nguyên và Môi trường 22/05/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1485/UBND-KGVX 18/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mức quà tặng của Trung ương , của tỉnh , nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1400-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 và các quy định liên quan, phối hợp tham mưu lại nội dung thăm, tặng quà cho người có công đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21/05/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1088/PC-VP 16/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nội dung tại mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1077/PC-VP 13/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung tại Công văn số 1937/BNV-TCBC ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ Sở Nội vụ 18/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
1364/UBND-KGVX 10/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện nghèo rà soát, đánh giá, đề xuất Kế hoạch giảm nghèo bền vững, thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đăng ký danh sách huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 18 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/05/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
924/PC-VP' 25/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sở Nội vụ 10/05/2022 (Quá hạn 9 ngày) V/v xin gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 (1115/SNV-XDCQ&TCBM)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
916/PB-VP 25/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2022 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1437/TB-VP 22/04/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   về Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái Sở Tài nguyên và Môi trường 10/05/2022 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
876/PC-VP 18/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Giao thông vận tải 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn