Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1717/PB-KGVX 18/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1675/PC-KGVX 15/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Công ty Đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1496/PB-KGVX 10/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 15/08/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1597/PC-KGVX 10/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển năm 2020 và đề nghị phê duyệt chỉ tiêu năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1611/PB-KGVX 09/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1545/PB-KGVX 02/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trước ngày 12 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 12/06/2021 Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1501/PB-KGVX 31/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1448/PB-KGVX 26/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1442/PC-KGVX 26/05/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện về đẩy mạnh công tác khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021 -2030. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 14/06/2021 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1353/PC-KGVX 18/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập. Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 10/06/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các Trường CĐSP và cơ sở giáo dục đại học công lập
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông