Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
62 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3366/VP-KTTH' 19/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề nghị Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ bổ sung các nội dung và gửi lại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo 25/10/2021 Vv tham mưu triển khai công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3026/PC-VP 11/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ Sở Giáo dục và Đào tạo 25/10/2021 Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2018/NĐ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3002/PC-KGVX 08/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo 14/10/2021 Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2990/PC-KGVX 07/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/10/2021 V/v tham mưu UBND tỉnh phúc đáp đề nghị liên kết đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Giáo dục và Đào tạo 10/10/2021 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện những nhiệm vụ giáo dục-đào tạo năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3460/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 86-TB/UBKTTW ngày 24-6-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sở Giáo dục và Đào tạo 29/09/2021 Báo cáo Kết quả khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 86-TB/UBKTTW ngày 24-6-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/10/2021 Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3384/UBND-KTTH' 21/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh:Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và không thu học phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 28/09/2021 Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định về mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.3278/UBND-KTTH 14/09/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:xây dựng phương án vị trí việc làm tương ứng với nhu cầu chức danh nghề nghiệp hạng II; đề xuất khung số lượnggiáo viên hạng II đối với từng loại hình đơn vị sự nghiệpgiáo dục công lập;rà soát, chọn cử và lập danh sách viên chức dự thi, xét thăng hạng lên hạng II (trong phạm vi số lượng vị trí việc làm tương ứng chức danh nghề nghiệp hạng II của địa phương, đơn vị) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/09/2021 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3278/UBND-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh; VB lien nganh ve thang hang CDNN giao vien len hang II nam 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 15/09/2021 V/v bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký ban hành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn