Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
39 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
1215/TB-VP 21/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Trên cơ sở ý kiến tham gia của đại biểu dự họp, nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ (thành lập các Ban chuyên đề; tổ chức tập huấn; tổ chức họp rút kinh nghiệm sau khi kết thúc Kỳ thi…); thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp… hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thi và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thi Sở Giáo dục và Đào tạo 23/05/2019 Tờ trình về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1215/TB-VP 21/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Trong đó lưu ý công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi (phòng thi, phòng in sao đề, phòng chấm thi và các trang thiết bị phục vụ Kỳ thi), nhất là đối với các địa phương có điều kiện khó khăn để đảm bảo phục vụ tốt Kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1146/KH-UBND 15/05/2019  UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình; thủ tục hành chính thuộc lính vực quản lý được tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt), trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt (hoàn thành trước ngày 02 tháng 5 năm 2019); Sở Giáo dục và Đào tạo 02/05/2019 Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy trình nội bộ thực hiện TTHC/ TTHC liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Kon Tum để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Sở GDĐT và Trung tâm PVHCC tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật