Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
49 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời, xem xét, xử lý các kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Báo cáo số 1054/BC-BHXH ngày 01 tháng 8 năm 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tăng cường chỉ đạo các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1760/UBND-KGVX 15/07/2019  UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó lưu ý thực hiện tốt các giải pháp về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
1353/VP-KGVX 04/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   chỉ đạo chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn công tác trong suốt thời gian làm việc tại tỉnh; đồng thời, thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Báo cáo kết quả thực hiện để Trưởng Ban Chỉ đạo thi biết, theo dõi chung. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Ban tiếp dân
1283/UBND-KGVX 29/05/2019  UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan rà soát lại tình hình, nhu cầu tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ trên địa bàn tỉnh để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó lưu ý: Chỉ đề xuất đối với những chuyên ngành chưa có đơn vị nào tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại Kon Tum và phải phù hợp với nhu cầu cần đào tạo của tỉnh Kon Tum; đồng thời, nội dung tham mưu cần bám sát Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo 30/05/2019 Công văn về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp