Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
11 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Giáo dục và Đào tạo 27/01/2021 BÁO CÁO Công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 14/01/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện cáckiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Giáo dục và Đào tạo 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 20/01/2021 Đăng ký các nội dung trình kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4838/UBND-KGVX 31/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh lựa chọn 01 công trình trường học ở cấp xã để đề xuất hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí trên nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2021 (ưu tiên cho huyện chưa được hỗ trợ các nguồn tài trợ) Sở Giáo dục và Đào tạo 10/01/2021 V/v lựa chọn công trình đầu tư từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy khóa XV "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Giáo dục và Đào tạo 15/01/2021 Tờ trình Về việc báo cáo kết quả tổng kết 04 năm thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo 31/01/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 Sở Giáo dục và Đào tạo 31/01/2021 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo 31/01/2021 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo 28/02/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung