Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Tu Mơ Rông 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
849/UBND-NNTN 16/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp hoàn thành khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) UBND huyện Tu Mơ Rông 10/05/2019 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường