Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Đăk Tô 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
414/TB-VPUB 19/02/2019  Thông báo kết luận   - Lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp dân cư trên diện tích đất 6,3ha, đã có thông báo thu hồi đất số 180/TB-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh; Phối hợp với các ngành lập thủ tục thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum UBND huyện Đăk Tô 28/02/2019 (Quá hạn 174 ngày) UBND huyện Đăk Tô chưa báo cáo
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tự rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính của ngành, địa phương mình và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (sản phẩm Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh) UBND huyện Đăk Tô 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật