Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Đăk Tô 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động tại địa phương (gửi Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2019). Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương UBND huyện Đăk Tô 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
857/UBND-NNTN 16/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp xây dựng Báo cáo tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay và các kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện đến nay 2030 (Báo cáo theo Đề cương kèm theo Công văn của Ban Kinh tế Trung ương tại Công văn số 3293-CV/BKTTW ngày 5-4-2019) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 5 năm 2019. UBND huyện Đăk Tô 05/05/2019 (Quá hạn 20 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
849/UBND-NNTN 16/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp hoàn thành khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) UBND huyện Đăk Tô 10/05/2019 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
840/VP-NNTN 09/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Báo cáo tình hình sử dụng, lồng ghép vốn liên quan đến đầu tư, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đề xuất mức đối ứng của ngân sách huyện và ngân sách xã trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Đăk Tô 20/04/2019 (Quá hạn 35 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
697/UBND-HTĐT 01/04/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   rà soát quỹ đất tại từng địa phương để tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung vào các dự án có tiềm năng, có sức lan tỏa cao thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện Đăk Tô 15/04/2019 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
41/TB-UBND 18/03/2019  Thông báo kết luận   rà soát, đánh giá lại toàn bộ kết quả, thực trạng xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn quản lý; lựa chọn xã có khả năng đạt chuẩn NTM cao nhất của địa phương, báo cáo UBND tỉnh UBND huyện Đăk Tô 31/03/2019 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
414/TB-VPUB 19/02/2019  Thông báo kết luận   - Lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp dân cư trên diện tích đất 6,3ha, đã có thông báo thu hồi đất số 180/TB-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh; Phối hợp với các ngành lập thủ tục thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum UBND huyện Đăk Tô 28/02/2019 (Quá hạn 86 ngày) UBND huyện Đăk Tô chưa báo cáo
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp UBND huyện Đăk Tô 28/02/2019 (Quá hạn 86 ngày) Theo Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đăk Tô về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2019, UBND huyện chỉ đạo nội dung ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của huyện trong quý II năm 2019. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật