Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4707/UBND-KGVX 23/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức lấy mẫu trên bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh(nếu có); thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo yêu cầu và hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục an toàn thực phẩm Sở Y tế 25/01/2021 (Quá hạn 3 ngày) Sở Y tế đã ban hành Quyết định thành lập đoàn lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm SARS-CoV-2 (Quyết định số 21/QĐ-SYT); Đoàn đã tiến hành lấy các mẫu và gửi Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm, đang chờ kết quả để báo cáo UBND tỉnh.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh