Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch phòng chống và loại trừ sốt rét tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế 30/09/2021 (Quá hạn 27 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã