Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
21 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 Sở Ngoại vụ 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
3030/VP-NNTN 07/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v tham mưu về nội dung đề nghị của Viện Địa chất Sở Ngoại vụ 11/12/2018 (Quá hạn 39 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1312/PC-NCXDPL 26/11/2018  Văn phòng UBND tỉnh   V/v Chuyển Công văn số 402/CVN-VP ngày 21/11/2018 của Cục Ngoại vụ về việc báo cáo công tác ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế Sở Ngoại vụ 05/12/2018 (Quá hạn 45 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
3222/UBND-KGVX 16/11/2018  UBND tỉnh   1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1621/UBND-KGVX ngày 22/6/2018; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới. Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật. (Nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong tháng 12/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2018). 2. Trong các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Ưu tiên sử dụng giải pháp phòng, chống mã độc sản xuất trong nước theo tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm có các chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định. 3. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. 4. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo kịp thời về Sở Thông tin va Truyền thông, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin) để có biện pháp xử lý, giảm thiểu thiệt hại. Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3221/UBND-KGVX 16/11/2018  UBND tỉnh   1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3268/UBND-KGVX ngày 04/12/2017. 2. Mỗi nội dung, sự việc, vấn đề báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý phải theo dõi và báo cáo đến kết quả xử lý cuối cùng (tránh trường hợp chỉ nêu lại nội dung báo chí phản ánh hoặc chỉ nêu tiêu đề và cơ quan báo chí thông tin phản ánh). 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và chủ trì tổng hợp báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 15 giờ, thứ Năm hàng tuần theo tinh thần nêu trên. Đồng thời, tổng hợp báo cáo cụ thể những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện báo cáo, báo cáo không kịp thời hoặc báo cáo không bảo đảm chất lượng yêu cầu... Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3203/KH-UBND 15/11/2018  UBND tỉnh   Về việc Triển khai các nội dung đã ký kết với các đối tác Hàn Quốc Sở Ngoại vụ 01/12/2018 (Quá hạn 49 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
Thông báo số 207/TB-UBND ngày 02/11/2018 02/11/2018  UBND tỉnh   Thông báo Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018 Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Phòng Kinh tế
Thông báo số 186/TB-UBND ngày 09/10/2018 09/10/2018  UBND tỉnh   Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018 Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Phòng Kinh tế