Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Ngoại vụ 27/01/2021 Thực hiện Công văn số 239/VP-KTTH ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 62/SNgV-VP ngày 25/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ 14/01/2021 Thực hiện Công văn số 112/UBND-KTTH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ có văn bản số 32/SNgV-VP ngày 18/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Ngoại vụ 30/01/2021 Thực hiện Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã có báo cáo số 04/BC-SNgV ngày 19/01/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ 20/01/2021 Thực hiện Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ có công văn số 39/SNgV-VP ngày 19/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4816/UBND-KGVX 30/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ 15/01/2021 Thực hiện công văn số 4816/UBND-KGVX ngày 30/12/2020, Sở Ngoại vụ có văn bản số 50/SNgV-LS ngày 21/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 Sở Ngoại vụ 31/01/2021 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã dự thảo kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 trình UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Trương Thị Út
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Ngoại vụ 28/02/2021 Thực hiện Quyết định số 856 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, Sở Ngoại vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung