Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1829/UBND-TD 26/05/2020  UBND tỉnh   V/v xử lý qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
1783/UBND-KGVX 22/05/2020  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phường Quyết Thắng kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 UBND thành phố Kon Tum 10/06/2020 (Quá hạn 31 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND thành phố Kon Tum 15/06/2020 (Quá hạn 26 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1245/UBND-TD 14/04/2020  UBND tỉnh   Chuyển đơn khiếu nại khẩn cấp của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. UBND thành phố Kon Tum 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày) Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum sớm xem xét, giải quyết vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại VB số 1245/UBND-TD ngày 14/4/2020 .
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt UBND thành phố Kon Tum 10/07/2020 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
849/UBND-TTHCC 20/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiến hành khảo sát các điểm Bưu điện (cấp huyện, cấp xã) để xem xét đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, bố trí nhân viên Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính….. Tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với những nơi đã triển khai đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bưu điện. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. UBND thành phố Kon Tum 15/04/2020 (Quá hạn 87 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
768/KH-UBND 13/03/2020  UBND tỉnh   - Căn cứ vào nội dung nêu trên, các các Sở, ban ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo đơn vị chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện. - Định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Kon Tum 20/06/2020 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trong quí II năm 2020, các địa phương phải hoàn thành toàn bộ công tác tổ chức và đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đi vào hoạt động theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. UBND thành phố Kon Tum 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường tránh Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày) UBND thành phố đã có Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 02/6/2020 về lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) dọc tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (gia hạn đến quý II năm 2021). Do vậy việc hoàn thành Đề án sau khi quy hoạch phân khu được duyệt (Biên bản họp ngày 07/01/2020, do Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Phạm Hồng Sơn