Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 29/05/2021 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 14/03/2021 (Quá hạn 101 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
626/UBND-KTTH 22/02/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND thành phố Kon Tum 28/02/2021 (Quá hạn 115 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
472/UBND-HTKT 04/02/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Đơn đề nghị của ông Lê Hiệp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 22/02/2021 (Quá hạn 121 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
296/UBND-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   rà soát, lựa chọn các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh,... trên địa bàn tỉnh “không có khả năng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”(nếu có); có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn quản lý được đón Tết đầy đủ, đầm ấm UBND thành phố Kon Tum 05/02/2021 (Quá hạn 138 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có văn bản đề xuất cụ thể việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch tại khu đô thị mới phường Quang Trung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định UBND thành phố Kon Tum 31/01/2021 (Quá hạn 143 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 UBND thành phố Kon Tum 28/01/2021 (Quá hạn 146 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   UBND cấp huyện quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, huyện, thành phố một Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện UBND thành phố Kon Tum 12/03/2021 (Quá hạn 103 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Chuẩn bị phương án để đề nghị Ủy ban bầu cử huyện, thành phố ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố UBND thành phố Kon Tum 02/03/2021 (Quá hạn 113 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn UBND thành phố Kon Tum 01/04/2021 (Quá hạn 83 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn