Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
573/UBND-HTKT 18/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc sử dụng đất, xây dựng công trình tại khu vực đường Trần Bình Trọng, thành phố Kon Tum, xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có), có biện pháp chỉnh trang khu vực theo quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Kon Tum 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND thành phố Kon Tum 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
441/UBND-NNTN. 01/03/2019  UBND tỉnh   Về công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đăk Bla, địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 06/03/2019 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
424/UBND-TD 27/02/2019  UBND tỉnh   Chuyển thông tin phản ánh của ông Quách Vĩnh Kinh đến Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo quy định UBND thành phố Kon Tum 10/03/2019 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
437/VP-NNTN 25/02/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v miễn, giảm tiền sử dụng đất cho bà Lê Thị Tám UBND thành phố Kon Tum 05/03/2019 (Quá hạn 18 ngày) UBND thành phố Kon Tum chưa có báo cáo
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
394/TB-VP 18/02/2019  Thông báo kết luận   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum kiểm tra, làm rõ, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án UBND thành phố Kon Tum 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
323/UBND-NNTN 14/02/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   UBND TP Kon Tum báo cáo, xử lý vụ việc khai thác khoáng sản trái pháp luật địa bàn thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 14/03/2019 (Quá hạn 9 ngày) Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 05/3/2018 của UBND TP Kon Tum; không đạt yêu cầu, UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm túc báo cáo lại tại CV số 538/UBND-NNTN ngày 12/3/2019; thời hạn 14/3/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
241/VP-HTKT 25/01/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ia H’Drai, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Kon Tum khẩn trương rà soát, lập và phê duyệt điều chỉnh Danh sách hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/02/2019 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Đề án và ban hành kế hoạch thực hiện trong tháng 02/2019. UBND thành phố Kon Tum 10/02/2019 (Quá hạn 41 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đáng Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tổ chức chu đáo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019) thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương. UBND thành phố Kon Tum 20/02/2019 (Quá hạn 31 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
99/UBND- KGVX 15/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   1. Yêu cầu UBND thành phố Kon Tum khẩn trương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn tất các thủ tục, tổ chức bàn giao Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum theo đúng quy định tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 27/11/2018. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019. 2. Đối với việc thực hiện thanh toán tiền công cho nhân viên tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum thời gian trước ngày bàn giao đối tượng cho Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh, đề nghị UBND thành phố chủ động thực hiện theo đúng quy định hiện hành. UBND thành phố Kon Tum 31/01/2019 (Quá hạn 51 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã