Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 29/05/2021 (Quá hạn 151 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
472/UBND-HTKT 04/02/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Đơn đề nghị của ông Lê Hiệp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 22/02/2021 (Quá hạn 247 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có văn bản đề xuất cụ thể việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch tại khu đô thị mới phường Quang Trung, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định UBND thành phố Kon Tum 31/01/2021 (Quá hạn 269 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 UBND thành phố Kon Tum 28/01/2021 (Quá hạn 272 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
4803/UBND-HTKT 29/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Hoàng Thanh Hiệp, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, không để công dân bức xúc, tiếp tục gửi đơn vượt cấp. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 20/01/2021 (Quá hạn 280 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
4783/UBND-NNTN. 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 20/03/2021 (Quá hạn 221 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín