Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
495/VP-NNTN 01/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Kon Tum và các ngành liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng lô đất trên của Công ty cổ phần sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường