Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1524/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v làm việc và trả lời phỏng vấn báo chí Sở Tài nguyên và Môi trường 22/05/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1437/TB-VP 22/04/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   về Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái Sở Tài nguyên và Môi trường 10/05/2022 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn