Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
52 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
1417/UBND-HTKT 10/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum Sở Giao thông vận tải 20/06/2019 Thực hiện Văn bản số 1417/UBND-HTKT ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh uỷKon Tum. Theo Phụ lục Thông báo số 899-TB/TU ngày14/5/2019, Huyện uỷ Kon Plông có một số đề xuất, kiến nghị liênquan đến Sở Giao thông vận tải. Sau khi ràsoát,Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 701/SGTVT-KHTC ngày 13/6/2019 đề nghị Huyện uỷ Kon Plông chỉ đạo, phối hợp giải quyết(có photo kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
1276/UBND-HTKT 29/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Thống nhất chủ trương Công ty cp du lịch Pơ Lang khảo sát, nghiên cứu lập Quy hoạch đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ và Bế thuyền tren sông Đăk Bla Sở Giao thông vận tải 29/11/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Sở Giao thông vận tải 30/05/2019 1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV; Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, QPAN của tỉnh giai đoạn 2016-2020.2. Tiếp tục lãnh đạo công tác giáodục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; Lãnh đạo công tác đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII).3. Tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GTVT ban hành các văn bản quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ. ...
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1184/UBND-TD 21/05/2019  UBND tỉnh   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chuyển đơn của ông Phạm Xuân Bảy đến Sở Giao thông vận tải để xem xét, kiểm tra rà soát lại quá trình giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Xuân Bảy từ trước cho đến nay và giải quyết, trả lời cho công dân theo đúng quy định pháp luật. Sở Giao thông vận tải 10/06/2019 -Nhà ông Phạm Xân Bảy và các hộ dân bị ảnh hưởngdo quá trình thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh –Kon Tum gây ra được giám định tại Biên bản ngày 07/6/2015 giữa Công ty Giám định Kỹ thuật và Tư vấn Raco và các bên liên quan; được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 81/SXD-QLXDngày 20/01/2017 về việc thông báo kết quả thẩm định Dự toán hỗ trợ các nhà dân bị ảnh hưởng thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh –Kon Tum (có các văn bản kèm theo).-Trước mắt, Công ty Cổ phần Trường Long đã có Văn bản số 10/2019/CP-CTY ngày 22/4/2019 về việc hỗ trợ kinh phí liên quan đến trường hợp bị nứt nhà của các hộ dân trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh –Kon Tum là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
1182/VP-HTKT 16/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu UBND tỉnh về việc di dời bến xe Kon Tum, đầu tư bến xe khách phía Bắc thành phố Sở Giao thông vận tải 31/05/2019 Sở Giao thông vận tải đã phối hợp họp với liên ngành và báo cáo theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh gồm: 1. Về bố trí diện tích mặt bằng bến xe: Hiện nay, tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Bắc thành phố Kon Tum; theo đó, vị trí Bến xe phía Bắc thành phố Kon Tum đã được xác định trong Đồ án với diện tích khoảng 15.967m2, đảm bảo phù hợp với quy mô bến xe loại I (tối thiểu 15000 m2). Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét không thống nhất như đề xuất của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Văn bản 747/ĐTKDV-CNMT (diện tích bến xe phía Bắc khoảng 35.000 m2) mà thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt (diện tích khoảng 15.967 m2 ). 2. Về xác định hỗ trợ di dời, đền bù bến xe: Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập phương án hỗ trợ di dời và đền bù bến xe theo quy định. 3. Việc khấu trừ tiền thuê đất ở vị trí mới: Ngày 18/12/2015, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 18852/BTC-TCDN ngày 18/12/2015 về việc đề nghị giảm giá trị lợi thế vị trí địa lý đối với đất thuê trả tiền hàng năm của Bến xe Kon Tum. Vị vậy, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho Công ty Cổ phần bến xe Kon Tum (Công ty) được khấu trừ tiền thuê đất ở địa điểm mới tương ứng với giá trị lợi thế vị trí địa lý đã tính vào phần vốn nhà nước tại Công ty theo nội dung Văn bản số 18852/BTC-TCDN ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính. Các bước tiếp theo đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu. 4. Về việc 10 đến 15 năm tới không công bố thêm bến xe mới trên địa bàn thành phố KonTum: Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030; Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể giao thông vận tải tỉnh KonTum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 thì, các Bến xe trên địa bàn thành phố được quy hoạch xác định tại 03 vị trí: Phía Đông, phía Nam và phía Bắc thành phố. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, Sở Giao thông vận tải phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh việc đầu tư xây dựng và công bố thêm bến xe mới trên địa bàn thành phố Kon Tum theo quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân