Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
45 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1184/UBND-TD 21/05/2019  UBND tỉnh   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chuyển đơn của ông Phạm Xuân Bảy đến Sở Giao thông vận tải để xem xét, kiểm tra rà soát lại quá trình giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Xuân Bảy từ trước cho đến nay và giải quyết, trả lời cho công dân theo đúng quy định pháp luật. Sở Giao thông vận tải 10/06/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Giao thông vận tải 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Giao thông vận tải 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình; thủ tục hành chính thuộc lính vực quản lý được tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt), trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt (hoàn thành trước ngày 02 tháng 5 năm 2019); Sở Giao thông vận tải 02/05/2019 Sở Giao thông vận tải xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (có Dự thảo Quyết định, danh mục và toàn bộ quy trình nội bộ các thủ tục hành chính kèm theo).
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
876/UBND-NNTN 18/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Lao động, Ban Quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi tỉnh( ) cử lãnh đạo đơn vị tham dự các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV theo Kế hoạch nêu trên để nắm bắt thông tin, trả lời hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. Sở Giao thông vận tải 30/04/2019 - Nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện công tác CCHC năm 2018. - Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tại cơ quan, phấn đấu cải thiện kết quả đánh giá cải cách hành chính của Sở trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp