Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
26 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1627/VP-HTKT 11/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 19 tháng 6 năm 2020). Sở Giao thông vận tải 19/06/2020 Lực lượng Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xử lý vi phạm HLATĐB theo nội dung đã thống nhất với UBND các huyện và thành phố. Kết quả trên toàn tỉnh, số trường hợp vi phạm HLATĐB trong 6 tháng đầu nămlà 51trường hợp. Trong đó đã tuyên truyền vận động tự giác tháo dỡ 09trường hợp, còn tồntạichưa tháo dỡ là 42trường hợp. Thực hiện Kếhoạch số 2985/KH-UBND ngày 11/11/2019 kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Sở Giao thông Vận tải chỉ đạoThanh tra Sở đã tham gia phối hợp kiểm tra rà soát các vụ vi phạm HLATĐB trên địa bàn huyện Sa Thầy, huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum (qua đợt rà soát đã có 26 trường hợp tự giác tháo dỡ trên địa bàn thành phố; 06 trường hợp tự giác tháo dỡ trên địa bàn huyện Sa Thầy và 03 trường hợp tự giác tháo dỡ trên địa bàn huyện Kon Plông). Theo Kế hoạch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố phải lập kế hoạch và triển khai cưỡng chế giải toả đối với các trường hợp vi phạm HLATĐB từ năm 2013 đến nay trước ngày 30/6/2020, tuy nhiên do nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan tính đến thời điểm hiện nay chưa có địa phương nào thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1725/UBND-NNTN 18/05/2020  UBND tỉnh   Giao các sở, ngành liên quan (Bao gồm đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp) nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri. Kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 06 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Kon Tum đúng thời gian quy định. Sở Giao thông vận tải 05/06/2020 Trong giai đoạn 2013 –2018 tỉnh Kon Tum được Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ 117,88 tỷ đồngvới mỗi năm 19,6 tỷ đồng.Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và kiểm tra thực tế hiện trường các tỉnh lộ của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Với nguồn kinh phí được phân bổ ít nên việc bố trí kinh phí được Trung ương thống nhất tập trung sửa chữa, khắc phục các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn giao thông và chưa được bố trí nguồn ngân sách tỉnh để sửa chữa, khắc phục nhằm phát huy hiệu quả của nguồn vốn phân bổ. Theo đó,Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Kon Tum (gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư)đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tập trungnguồn vốn để sửa chữa cáctuyến đường hư hỏng nặngtrên địa bàn các huyện: Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Plong, Kon Rẫy (2) và Thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
1522/UBND-TD 04/05/2020  UBND tỉnh   Giao Sở Giao thông vận tải xem xét chỉ đạo và hướng dẫn xử lý, giải quyết đối với công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ của công dân theo đúng quy định của pháp luật Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Sở Giao thông vận tải 30/04/2020 Căn cứ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum và danh mục theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Hiện tại, các thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai trên Hệ thống dịch công trực tuyến của Bộ và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Vậy, Sở Giao thông vận tải chưa đề xuất,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thêm danh mục, lộ trình dịch công trực tuyến của địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Giao thông vận tải 15/04/2020 Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau:1. Về việc tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mứcđộ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg và Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đã thực hiện tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh(1).2. Về việc tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đã được Bộ, ngành triển khai-Số Dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai:+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 01 TTHC;+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 50TTHC.(có danh sách và địa chỉ đăng tải Dịch vụ công kèm theo).-Để thuận tiện cho việc quản lý, thống nhất về cơ sở dữ liệu,đồng thời thuận lợi trong việc tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệpđăng kýsử dụngdịch vụ công trên Hệ thống tỉnh triển khai, SởGiao thông vận tải kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên kết, tích hợp 51 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được Bộ, ngành triển khai vào Cổng dịch vụ công vàHệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng được người dân, doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đề xuất triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Giao thông vận tải 15/04/2020 Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau:1. Về việc tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mứcđộ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg và Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đã thực hiện tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh(1).2. Về việc tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đã được Bộ, ngành triển khai-Số Dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai:+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 01 TTHC;+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 50TTHC.(có danh sách và địa chỉ đăng tải Dịch vụ công kèm theo).-Để thuận tiện cho việc quản lý, thống nhất về cơ sở dữ liệu,đồng thời thuận lợi trong việc tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệpđăng kýsử dụngdịch vụ công trên Hệ thống tỉnh triển khai, SởGiao thông vận tải kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên kết, tích hợp 51 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được Bộ, ngành triển khai vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Sở Giao thông vận tải 30/03/2020 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Văn bản số 764/UBND-KGVX ngày 13/3/2020, Sở Giao thông vận tải đã quán triệt tới các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/3/2020, Văn bản số 863/UBND-KGVX ngày 21/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời quán triệt, phổ biến cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức biết quy định và mức xử phạt vi phạm hành chính về việc không chấp hành, tuân thủ các quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh, bệnh truyềnnhiễmvà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240,Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Sở Giao thông vận tải 10/07/2020 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Giao thông vận tải 31/03/2020 Tổng số xe Ô tô hiện quản lý, sử dụng: 06 chiếc, trong đó: -Văn phòng Sở: 02 xe công-Thanh tra Sở: 04 xe côngSố xe hiện đang sử dụng phù hợp với định mức xe công được giao; do đó Sở không đề xuất điều chuyển, bổ sung hoặc thay thế.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc