Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
15 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Giao thông vận tải 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Giao thông vận tải 18/03/2019 Các thủ tục hành chính không thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm 08 thủ tục: (1)Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu; (2)Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1 số, B2, C, D, E và các hạng F; (3)Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải; (4)Thủ tục cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ xe cơ giới; (5)Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; (6)Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; (7) Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ; (8)Thủ tục giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Giao thông vận tải 20/03/2019 Xác định công tác cải cách hành chính trước hết là cải cách thủ tục hành chính, Lãnh đạo Sở quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của công chức khi tiếp xúc, giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh. Nghiêm cấm và xử lý cán bộ, công chức gây phiền hà, khó khăn, tự ý đặt thêm điều kiện, yêu cầu trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
144/PC-HTKT 12/02/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Về việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng các cầu treo dân sinh trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên Sở Giao thông vận tải 20/02/2019 Công văn số 106/SGTVT-QLKCHTGT ngày 20/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
260/UBND-HTĐT 28/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   về việc đầu tư Bến xe khách phía Bắc thành phố Kon Tum (kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 05/12/2018), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan Hoàn thành các nội dung trên, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/02/2019 Sở Giao thông vận tải 20/02/2019 Để thuận lợi kết nối các tuyến vận tải đường bộ đi, đến thành phố KonTum và Dự án tuyến tránh thành phố KonTum, đồng thời thuận tiện trong việc tổ chức trung chuyển khách vào trung tâm thành phố KonTum, kính đề nghị UBND tỉnh có chủ trương cho phép điều chỉnh bến xe phía Bắc thành phố Kon Tum từ khu vực Km 1544+350 đường Hồ Chí Minh (đối diện Trung tâm sát hạch lái xe Ko Ru Ko) theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 đến vị trí khoảng Km 1542+900 đường Hồ Chí Minh (phía Bắc vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm Đăng kiểm).
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải 10/02/2019 Báo cáo số 58/BC-SGTVT ngày 31/01/2019 của Sở Giao thông vận tải
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
204/UBND-TD 24/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo..... Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng kế hoạch, ban hành Quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát… Sở Giao thông vận tải 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp Sở Giao thông vận tải 28/02/2019 Quyết định số 245/QĐ-SGTVT ngày 18/5/2016 của Sở Giao thông vận tải ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Sở Giao thông vận tải Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật