Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Giao thông vận tải 10/10/2021 - Tham mưu triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đảng, Chính Phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân Dân, UBND tỉnh về lĩnh vực giao thông vận tải; - Làm việc với Bộ Giao thông vận tải đăng ký kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24 (Bộ GTVT đã bố trí vốn cho dự án tại Quyết định số 2542/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020);
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 15/09/2021 Sau khi rà soát các Nghị định, Thông tư liên quan đến lĩnh vực ngànhgiao thông vận tải còn hiệu lực thi hành, Sở Giao thông vận tải không códanh mục báo cáo định kỳ đề xuất Ủy ban nhân dântỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký báo cáo.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3067/UBND-TD 27/08/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung 02 hộ phản ánh ( Sở Giao thông vận tải 20/09/2021 Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Liên ngành tại buổi làm việc, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1765/SGTVT-QLCLCT ngày 16/9/2021 trả lời đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Tú Anh và Công văn số 1766/SGTVT-QLCLCT ngày 16/9/2021 trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lương
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Sở Giao thông vận tải 15/08/2021 1. Nâng cấp 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ Dịch vụ công mức độ 2 lên Dịch vụ công mức độ 3. (Có Phụ lục I kèm theo). 2. Nâng cấp 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải lên Dịch vụ công mức độ 4 (Trong đó: 04 Dịch vụ công mức độ 2 lên Dịch vụ công mức độ 4; 11 Dịch vụ công mức độ 3 lên Dịch vụ công mức độ 4). (có Phụ lục II kèm theo).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 09 đơn vị chưa đạt 30% về tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP (gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) Sở Giao thông vận tải 25/03/2021 1. Nâng cấp 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ mức độ 2 lên mức độ 3. 2. Nâng cấp 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ mức độ 2 lên mức độ 4(Trong đó có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được thực hiện ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 10 đơn vị chưa đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh và Xã hội). Sở Giao thông vận tải 25/03/2021 1. Nâng cấp 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ mức độ 2 lên mức độ 3. 2. Nâng cấp 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ mức độ 2 lên mức độ 4(Trong đó có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được thực hiện ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 14/03/2021 Thực hiện Văn bản số 772/UBND-KTTH ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;Sở Giao thông vận tải đề xuất một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền trực tiếp cho Sở thực hiện một số nhiệm vụ, nội dung sau:
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
558/PC-KTTH 05/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   các Sở, ngành, đơn vị để tham gia ý kiến và tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Giao thông vận tải 08/03/2021 BC tham mưu giải quyết kiến nghị đề xuất BTV HU Đăk Tô
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 15/03/2021 Trong 99 TTHC: có 09 TTHC (lĩnh vực đường thủy nội địa) thực hiện đồng thời 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và đều là thủ tục hành chính có cùng mã số TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia giống nhau
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ