Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 03/UBND-NNTN ngày 02/01/2019 02/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV Sở Giao thông vận tải 30/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3067/UBND-HTKT ngày 02/11/2018 02/11/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   TRiển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải Công văn số 1486/SGTVT-QLKCHTGT ngày 19/11/2018
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
121/TB-UBND ngày 11/7/2018 11/07/2018  UBND tỉnh   Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống cầu đường giao thông, nhất là cầu treo, cầu dân sinh trên toàn địa bàn tỉnh, kịp thời sửa chữa, nâng cấp các cầu, cống giao thông hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa lũ, bão năm 2018 Sở Giao thông vận tải Công văn số 851/SGTVT-QLKCHTGT ngày 16/7/2018
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường