Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND huyện Đăk Glei 15/06/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (cơ giới hóa nông nghiệp T 97 VPCP UBND huyện Đăk Glei 15/09/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (cơ giới hóa nông nghiệp TB 97 VPCP) UBND huyện Đăk Glei 15/12/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1073/VP-NTNN 16/04/2020  UBND tỉnh   - Rà soát, thống kê danh sách, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, việc hình thành các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn (về vấn đề quy hoạch, tiến độ đầu tư, tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị…). Hoàn thành, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 23 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Đăk Glei 23/04/2020 Tình hình hoạt động của cơ sở giết mổ gia súc tập trung huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1062/UBND-NNTN 03/04/2020  UBND tỉnh   - Rà soát tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại địa phương (về sản lượng, năng suất...), đánh giá khả năng sản xuất, dự báo sản lượng, những thuận lợi khó khăn trong thời gian đến trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 4 năm 2020. UBND huyện Đăk Glei 13/04/2020 Công văn về việc triển khai sản xuất nông lâm nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
995/UBND-KTTH 30/03/2020  UBND tỉnh   Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 của VCCI để tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thànhphần có điểm số cao; đồng thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấpcủa đơn vị mình UBND huyện Đăk Glei 30/04/2020 BÁO CÁO Rà soát kết quả các chỉ số thành phần PCI và kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp khắc phục chỉ số DDCI
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
865/VP-NNTN 30/03/2020  UBND tỉnh   - Rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả trong thời gian đến, đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn trước ngày 10 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND huyện Đăk Glei 10/04/2020 Kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch liên kếtsản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
854/VP-KTTH ngày 30/3/2020 30/03/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   thường xuyên theo dõi, phối hợp làm việc và đề nghị Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum tích cực tìm đối tác để tiêu thụ sản phẩm trong nội địa và kê khai nộp thuế tại địa bàn huyện Đăk Glei; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, theo dõi và đôn đốc tình hình nộp các khoản thuế trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
941/UBND-KTTH 26/03/2020  UBND tỉnh   nghiên cứu thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gỗ vật chứng vụ án hình sự trên địa bàn xã Đăk Long, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Glei tổ chức kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gỗ vật chứng vụ án, tránh tình trạng lợi dụng vận chuyển gỗ vật chứng vụ án để khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. UBND huyện Đăk Glei 30/03/2020 Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến