Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
30 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 25/UBND-KTTH ngày 04/01/2019 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã UBND huyện Đăk Glei 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3518/UBND-TD 17/12/2018  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm liên quan đến vụ việc của gia đình ông Kring Xa Chí và bà Mai Thị Yến (trú tại thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). UBND huyện Đăk Glei 07/01/2019 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 UBND huyện Đăk Glei 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
3404/UBND-NNTN 04/12/2018  UBND tỉnh   V/v quản lý, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau nổ mìn UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3392/UBND-NNTN. 03/12/2018  UBND tỉnh   V/v thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh UBND huyện Đăk Glei 11/12/2018 Công văn số 1796/UBND-CV ngày 12/12/2018 của UBND huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2976/TB-VP 30/11/2018  Văn phòng UBND tỉnh   UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức trưng cầu dân ý và căn cứ tình hình thực tế của địa phương bàn bạc, đề xuất phương án thu hồi vốn, thời gian triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo và báo cáo bằng Văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo UBND cấp xã xác định nguyên nhân căn cơ dẫn đến tình trạng nghèo từ đó có giải pháp cơ bản, phù hợp để hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững. UBND huyện Đăk Glei 10/12/2018 Công văn số 1827/UBND-CV ngày 20/12/2018 của UBND huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3312/UBND-HTKT 27/11/2018  UBND tỉnh   Rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố UBND huyện Đăk Glei 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 3276/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 22/11/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 UBND huyện Đăk Glei 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế