Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
17 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Tài chính 27/01/2021 - Lãnh đạo Sở Tài chính luôn quan tâm nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cơ quan phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công thương trong việc theo dõi và xây dựng việc thực hiện Kế hoạch, biện pháp quản lý, điều hành giá và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; - Chủ trương biện pháp chung của địa phương về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: Tại địa phương, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án dự trữ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng sản phẩm để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân. Trên cơ sở đó, Liên ngành Sở Công thương - Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án dự trữ hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: - Tổng kinh phí thực hiện dự trữ: 65,66 tỷ đồng; - Tổng kinh phí ngân sách cho vay : 0 đồng - Số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá: 03 Doanh nghiệp gồm: Siêu thị Vin Mart; siêu thị Co.op Mart; Công ty thương mại tổng hợp Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tài chính khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố theo quy định Sở Tài chính 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
150/PC-KTTH 14/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính 31/01/2021 Qua rà soát các thủ tục hành chính, Sở Tài chính kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý giá và công sản, 16 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: - Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính, gồm: số 26 và số 43 tại khoản II, mục A, phần I tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. - Bãi bỏ 16 thủ tục hành chính, gồm: số 07 và từ số 09 đến số 23 tại khoản I, mục A, phần I tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND TỈNH KON TUM SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-STC Kon Tum, ngày tháng năm (Có dự thảo Quyết định, danh mục và nội dung chi tiết thủ tục hành chính kèm theo) Tờ trình này thay thế Tờ trình số 345/TTr-STC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá công sản và lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính 14/01/2021 Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương niên độ 2017 Sở Tài chính đã tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy tại văn bản 469-CV/BCSĐ ngày 06 tháng 11 năm 2020 (kết quả thực hiện đến ngày 20 tháng 10 năm 2020), Sở Tài chính báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Xây dựng dự toán dự kiến kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kon Tum, báo cáo Ủy ban dầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng bầu cử quốc gia phân bổ kinh phí cho địa phương thực hiện Sở Tài chính 31/03/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Tài chính 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính 20/01/2021 Hiện nay, Sở Tài chính đang chờ các đơn vị báo cáo để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND phân bổ nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp được Trung ương giao tại Quyết định số 2048/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính. Để kịp tiến độ triển khai thực hiện, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh đăng ký trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp chuyên đề (để kịp triển khai kế hoạch vốn năm 2021), trường hợp HĐND tỉnh không tổ chức kỳ họp bất thường thì đề nghị trình kỳ họp thứ 12, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2048/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính (có dự thảo Văn bản đăng ký của UBND tỉnh kèm theo).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Tài chính 08/01/2021 Thực hiện Phiếu chuyển số 67/PC-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: Về đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum: Công tác quy hoạch: Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của thành phố và sẽ nghiên cứu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ưu tiên phân bổ, hỗ trợ thêm cho thành phố trong giai đoạn ngân sách 2022-2025. Về đầu tư phát triển đô thị: Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum chỉ đạo UBND thành phố Kon Tum rà soát, báo cáo thuyết minh ý kiến thẩm định của Văn phòng Tỉnh ủy tại Báo cáo số 52-BC/VPTU ngày 28/12/2020 nêu trên gửi UBND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện Phương án sắp xếp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Về đầu tư phát triển đô thị: đề nghị thành phố chia sẽ với khó khăn chung của ngân sách tỉnh, đồng thời chủ động cân đối ngân sách thành phố, kết hợp nguồn thu xã hội hóa từ dịch vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường để thực hiện cho phù hợp. Trong giai đoạn ngân sách mới 2022-2025, ngoài nhiệm vụ chi theo phân cấp, UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ cho thành phố theo khả năng ngân sách tỉnh..
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
36/PC-KTTH 05/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai nội dung đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15908/BTC-TTr ngày 25 tháng 12 năm 2020 Sở Tài chính 20/02/2021 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
16/PC-KTTH 04/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sở Tài chính 25/01/2021 Việc xây dựng dự thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần có thời gian để phối hợp với các Sở, ban ngành tham gia hoàn thiện chương trình. Hiện nay, Sở Tài chính đã dự thảo và đang triển khai phối hợp với các Sở, ban ngành tham gia ý kiến, phối hợp tham mưu(1). Vì vậy, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho gia hạn thời gian tham mưu văn bản nêu trên đến ngày 05/02/2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang