Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
3347/VP-NNTN 30/12/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh(1), Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh(2) và các quy định khác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan (nếu có) theo quy định của Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2015 để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ nêu trên. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2020 Sở Tài chính 28/02/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. Sở Tài chính Giám đốc Sở chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở, các phòng ban trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tập trung, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng thời hạn không để công dân chờ đợi lâu dẫn đến bức xúc, khiếu nại vượt cấp. Thanh tra Sở chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời đúng thời hạn, đúng quy định đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở hoặc khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo giải quyết ngay, không để kéo dài đối với các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật. Trường hợp có vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo kịp thời người có thẩm quyền xử lý
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công