Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
62 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
1175/UBND-KGVX 20/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ dự toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, chuyển đủ, kịp thời kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Tài chính 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Tài chính 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1062/VP-NNTN 04/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   làm rõ cơ sở pháp lý trong việc đấu giá và không đấu giá QSD đất và kiểm tra hiện trạng rừng vị trí xây dựng bến xe và cửa hàng xăng dầu tại huyện Ia H'Drai Sở Tài chính 10/05/2019 Sở Tài chính đã tham gia ý kiến đối với việc thuê đất xây dựng Bến xe và cửa hàng xăng dầu tại Huyện Ia H’Drai
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
959/VP-NNTN 25/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo). Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 4 năm 2019. Sở Tài chính 26/04/2019 (Quá hạn 29 ngày) Gia hạn thời gian tham mưu chậm nhất ngày 15/05/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác chuẩn bị đưa Trung tâm vào hoạt động và kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm (hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2019) Sở Tài chính 15/05/2019 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Quản trị - Tài vụ