Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
58 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1515/PC-KGVX 31/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Sở Tài chính 10/06/2021 Theo đề nghị của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc Da cam /Dioxin Việt Nam tại Thư ngỏ số 154/TM-TWH-TC ngày 14 tháng 4 năm 2021 về tổ chức chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), gây quỹ tặng quà, sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa … cho nạn nhân da cam Việt Nam. Trong đó, Trung ương hội đề nghị tài trợ kinh phí và đồng hành cùng Ban tổ chức với các mức: Tài trợ vàng 440 triệu đồng, tài trợ bạc 330 triệu đồng, đồng tài trợ 220 triệu đồng, đơn vị hỗ trợ 110 triệu đồng, các mức ủng hộ 55 triệu đồng và 33 triệu đồng. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ1 , trong đó quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương: Hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật; Theo đó, việc hỗ trợ kinh phí cho Trung ương Hội Nạn nhân chất độc Da cam /Dioxin Việt Nam không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, hiện nay Tỉnh đang tập trung các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh động vật... Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng (mười triệu đồng) và cấp về Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Kon Tum. Nguồn xử lý: chi khác ngân sách tỉnh năm 2021.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1546/VP-HTKT 31/05/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công Thương kiểm tra, rà soát danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước ngành Công Thương được Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại văn bản nêu trên có đảm bảo các điều kiện để ban hành theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 Sở Tài chính 15/06/2021 ông thương trên địa bàn tỉnh, trong đó, Sở Công thương xây dựng một số danh mục chi tiết tham mưu ban hành thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước, (cụ thể: Phát hành sổ tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình, tờ dán sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các điểm công cộng, khu dân cư; Xây dựng kế hoạch chiến dịch giờ trái đất; Hỗ trợ tổ chức điều tra, xử lý đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác theo quy định của pháp luật; Kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hoạt động thương mại điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức lớp đào tạo tập huấn, hội nghị, hội thảo, diễn đàn về các hoạt 1 Về việc tham gia ý kiến danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2 V/v Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum. động thương mại điện tử; Duy trì, phát triển các hạ tầng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phát triển sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các ứng dụng thương mại điện tử) thuộc hoạt động chuyên môn của cơ quan, không phải là danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, do đó, việc Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các danh mục nêu trên tại Tờ trình số 36/TTr-SCT là chưa phù hợp.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1311/VP-NNTN 14/05/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Tài chính 20/05/2021 Thực hiện Văn bản số 1311/VP-NNTN ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Nội dung này, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: Hiện nay Sở Tài chính đã phối hợp, tham gia góp ý các nội dung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trong thời gian chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho gian hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 5 năm 2021.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
987/UBND-KTTH 26/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 theo đúng quy định Sở Tài chính 30/03/2021 hực hiện Công văn số 478/KTNN-TH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước về gửi Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Kon Tum. Công văn số 205/UBND-KTTH, ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và công văn số 987/UBND-KTTH ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và UBND các huyện, thành phố(1) , Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả khắc phục kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 (kèm theo dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. Sở Tài chính 18/03/2021 Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan, Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. Sở Tài chính kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ sơ trình ban hành Nghị quyết gồm các dự thảo sau: 1. Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. 2. Tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. 3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 09 đơn vị chưa đạt 30% về tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP (gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) Sở Tài chính 25/03/2021 Tổng số Dịch vụ công đề nghị nâng cấp từ mức độ 3 lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 07 Dịch vụ công; từ mức độ 2 lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 10 Dịch vụ công; từ mức độ 2 lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 07 Dịch vụ công. Như vậy, thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh đề nghị nâng cấp gồm: + Nâng cấp lên mức độ 3 là: 02 Dịch vụ công. UBND TỈNH KON TUM SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-STC Kon Tum, ngày tháng năm + Nâng cấp lên mức độ 4 là: 12 Dịch vụ công - Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện đề nghị nâng cấp gồm: + Nâng cấp lên mức độ 3 là: 05 Dịch vụ công. + Nâng cấp lên mức độ 4 là: 05 Dịch vụ công. (Có danh mục kèm theo)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 10 đơn vị chưa đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh và Xã hội). Sở Tài chính 25/03/2021 Tổng số Dịch vụ công đề nghị nâng cấp từ mức độ 3 lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 07 Dịch vụ công; từ mức độ 2 lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 10 Dịch vụ công; từ mức độ 2 lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 07 Dịch vụ công. Như vậy, thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh đề nghị nâng cấp gồm: + Nâng cấp lên mức độ 3 là: 02 Dịch vụ công. UBND TỈNH KON TUM SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-STC Kon Tum, ngày tháng năm + Nâng cấp lên mức độ 4 là: 12 Dịch vụ công - Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện đề nghị nâng cấp gồm: + Nâng cấp lên mức độ 3 là: 05 Dịch vụ công. + Nâng cấp lên mức độ 4 là: 05 Dịch vụ công. (Có danh mục kèm theo)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Tài chính 14/03/2021 Thực hiện Công văn số 772/UBND-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v ủy quyền cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính báo cáo như sau: Nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện gồm 04 (bốn) báo cáo. Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình theo dõi, đối chiếu và làm việc với cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính (như Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại …) khi tổng hợp báo cáo các nội dung trên, gửi Bộ Tài chính được kịp thời, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ủy quyền Sở Tài chính thực hiện báo cáo với Bộ Tài chính các nội dung trên đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Tài chính 15/03/2021 Sở Tài chính báo cáo như sau: - Thực hiện Công văn số 30/TT-KSTT ngày 05/3/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tài chính đã cử cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính1 phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của cơ quan theo đúng tinh thần công văn số 30/TT-KSTT (giai đoạn 1: từ ngày 09/3/2021 đến 12/3/2021). - Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát giai đoạn 1 và báo cáo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh biết, tổng hợp
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Tài chính 10/04/2021 Sở Tài chính báo cáo, như sau: - Thực hiện Công văn số 30/TT-KSTT ngày 05/3/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tài chính đã cử cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính1 phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của cơ quan theo đúng tinh thần công văn số 30/TT-KSTT (giai đoạn 1: từ ngày 09/3/2021 đến 12/3/2021; giai đoạn 2: từ ngày 05/4/2021 đến 10/4/2021). - Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát cho cả 02 giai đoạn tại văn bản số 746/UBND-TTHCC ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 30/TT-KSTT 2021 của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. - Cơ quan đã hoàn thành ký biên bản xác nhận kết quả rà soát, chuẩn hóa TTHC ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh (04/BB-TT ngày 08 tháng 4 năm 2021)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ