Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
76 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
1273/PC-NNTN 08/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn thành trước ngày 14 tháng 8 năm 2019 Sở Tài chính 14/08/2019 Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ động sử dụng dự toán chi hoạt động bộ máy thường xuyên đã được giao hàng năm để triển khai các nhiệm vụ của ngành theo quy định
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời, xem xét, xử lý các kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Báo cáo số 1054/BC-BHXH ngày 01 tháng 8 năm 2019. Sở Tài chính Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, báo cáo chi tiết các nội dung liên quan kinh phí hỗ trợ 30% mua BHYT cho đối tượng cận nghèo năm 2018, kinh phí mua thẻ BHYT cvho người nghèo không thiếu hụt BHYT năm 2016, và 4 tháng đầu năm 2017
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kinh phí hỗ trợ 30% mua BHYT cho đối tượng cận nghèo năm 2018 (phần cá nhân tự đóng) ; kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo không thiếu hụt BHYT năm 2016 và 04 tháng đầu năm 2017 . Sở Tài chính Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, báo cáo chi tiết các nội dung liên quan kinh phí hỗ trợ 30% mua BHYT cho đối tượng cận nghèo năm 2018, kinh phí mua thẻ BHYT cvho người nghèo không thiếu hụt BHYT năm 2016, và 4 tháng đầu năm 2017
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định Sở Tài chính STC đang đề nghị BHXH báo cáo chi tiết kinh phí hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho đối tượng nghèo không thiếu hụt BHYT, cận nghèo, HSSV
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kết luận thanh tra số 1649/KL-STC-TTr ngày 11 tháng 6 năm 2019, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, các cấp ngân sách địa phương, kể cả các doanh nghiệp đã thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc và để xảy ra vi phạm Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1660/VP-NNTN 08/07/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Việc đầu tư lắp đặt thiết bị đo đạc, cung cấp thông tin, số liệu tại các công trình công trình thủy lợi; nguồn kinh phí thực hiện Sở Tài chính 31/07/2019 (Quá hạn 21 ngày) Đã có cv gia nạn 2181/STC1-QLNS ngaft 02/08/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
1449/UBND-TTHCC 11/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đối với các thủ tục còn lại chưa phê duyệt, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2019. Trường hợp không trình phê duyệt thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm thì báo cáo rõ lý do. Sở Tài chính 20/06/2019 Còn lại 11 TTHC vì một số lý do nên không thể thực hiện tại Trung tâm hành chính công ( lí do chi tiết từng thủ tục tại văn bản gửi UBND tỉnh)
Đã hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính
1417/UBND-HTKT 10/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum Sở Tài chính 20/06/2019 Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính STC triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế 01 cửa, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm thời gian giải quyết công việc......
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật