Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
620/UBND-HTKT 21/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch đấu giá trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đối với các cơ sở không phù hợp Sở Tài chính 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Tài chính Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Tài chính 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
554/UBND-KTTH 14/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo chung kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/3/2019 để báo cáo Kiểm toán Nhà nước theo quy định Sở Tài chính 29/03/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Tài chính 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Tài chính 20/03/2019 XD lộ trình kịh phí sửa chữa nâng cấp hoặc thuê trụ sở trang bị các phương tiện làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
442/UBND-KTTH 01/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương hoàn thiện đề xuất Dự án Hạ tầng cơ sở ưu tiên các đô thị Tây nguyên trong tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Kon Tum theo hướng xác định cụ thể cơ chế tài chính, khả năng cân đối của ngân sách thành phố để bố trí vốn đối ứng theo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 49/VP-KTTH ngày 07/01/2019; gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 05/3/2019 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Tài chính 05/03/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
481/VP-KGVX 28/02/2019  Thông báo kết luận   Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét đối với các nội dung: (1) việc đề xuất vận dụng định mức chi tiền công của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (tiết 1, điểm a, khoản 1, Điều 8 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) để chi cho Hội đồng tư vấn thẩm định về công nghệ đối các dự án đầu tư có công nghệ phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực cần tham vấn chuyên môn; (2) kinh phí để thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2009 sang ISO 9001:2015 đối với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; (3) bổ sung vốn điều lệ cho quỹ phát triển KH&CN. Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
487/VP-KTTH 28/02/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Giao Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp rà soát các quy định của pháp luật để xác định rõ Ban Quản lý các dự án 98 thuộc loại hình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hay hình thức Ban quản lý dự án khác theo quy định của pháp luật về xây dựng; xác định các căn cứ pháp lý để xây dựng phương án tự chủ của Ban Quản lý các dự án 98 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 964/BTC-ĐT ngày 21/01/2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/3/2019. Sở Tài chính 10/03/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
449/VP-KTTH 25/02/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có ý kiến đối với Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Sở Tài chính 28/02/2019 Sở Tài chính đã có Tờ trình số 532/TTr-STC ngày 27/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp