Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
80 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính 10/10/2021 Sau khi phối hợp với Cục Thuế tỉnh1 , Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Sở Tài chính 05/10/2021 Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương(1) , Sở Tài chính tổng hợp và dự thảo báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng,nhiệm vụ năm 2022 phục vụ kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài chính 05/10/2021 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ ngoài ngân sách địa phương. Sở Tài chính 05/10/2021 Trên cơ sở Báo cáo của các quỹ, các đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Sở Tài chính tổng hợp, dự thảo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (có dự thảo Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2022 -2024). Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025. Sở Tài chính 05/10/2021 y 31 tháng 12 năm 2021. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2021; Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trường xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn