Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
51 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1597/UBND-NNTN 11/05/2020  UBND tỉnh   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1027/UBND-KTTH 01/04/2020  UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đềnghịcủa Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Sở Tài chính Về việc gia hạn thời điểm nộp tiền mua tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Tại Khoản 8, Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có nêu: Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập thành Hợp đồng mua bán tài sản; Khoản 9, Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định thời hạn thanh toán tiền mua tài sản được quy định tại Quy chế đấu giá (trong trường hợp bán đấu giá), Hợp đồng mua bán tài sản; theo đó quy định:
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài chính Sở Tài chính đã đăng ký 02 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công Quốc gia gồm: Đăng ký giá của các Doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; Lĩnh vực: Tin học -thống kê: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Sở Tài chính 30/04/2020 Thực hiện công văn trên, Sở Tài chính trình Văn phòng UBND tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của đơn vị cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 gồm: 1.TTHC: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 2. TTHC: Đăng ký giá của các Doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Tài chính 15/04/2020 Phần đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục nhưng được ngưới dân , doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh thì Sở Tài chính không có.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng được người dân, doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đề xuất triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Tài chính 15/04/2020 Phần đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục nhưng được ngưới dân , doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh thì Sở Tài chính không có.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
804/VP-KTTH 25/03/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc sắp xếp, xử lý tài sản là Trụ sở làm việc của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi theo đúng quy định Sở Tài chính 01/04/2020 Thực hiện Văn bản số 804/VP-KTTH ngày 25/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế; trong đó, giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi có ý kiến thống nhất việc xử lý tài sản là Trụ sở làm việc của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Sở Tài chính 30/03/2020 - Thực hiện chỉ đạo1 của Trung ương và của Tỉnh về tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong thời gian qua; Sở Tài chính luôn nhận được sự quan tâm, sâu sát kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc cơ quan trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. - Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan; đồng thời triển khai đến toàn thể công chức, người lao động nắm bắt và thực hiện. (Kế hoạch số 950 /KH-STC ngày 25/3/2020) - Kế hoạch và văn bản tuyên truyền phổ biến về phòng, chống dịch Covid-19 được đăng tải lên trang thông tin điện tử và mạng iOffice nội bộ của cơ quan
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Sở Tài chính 10/07/2020 Sở tài chính đã triển khai các đơn vị rà soát kiểm kê đánh giá hiện trạng quản lý tài sản gửi STC tổng hợp tham mưus
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Tài chính 31/03/2020 Đến nay đã hết thời gian theo quy định; tuy nhiên vẫn còn các huyện, thành phố(2) chưa lập Phương án sắp xếp tổng thể gửi Sở Tài chính. Riêng Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã xây dựng phương án sắp xếp gửi Sở Tài chính(3) nhưng chưa gửi biên bản kiểm tra từng cơ sở nhà, đất về Sở Tài chính để phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc lập Phương án sắp xếp, xử lý lại trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc