Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
216/UBND-KTTH 20/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ tổng hợp,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Hướng dẫn 2965/HD-BNV;hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
188/PC-KTTH 18/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao và hải đảo.Hoàn thành tham mưu trước ngày 21tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
103/PC-KTTH 11/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.Hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 24/01/2021 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn