Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
256/UBND-KTTH 30/01/2019  UBND tỉnh   giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về “Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã; viên chức nhà nước; công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Kon Tum” để thay thế cho Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành; hoàn thành trong quý I/2019 Sở Nội vụ 31/05/2019 (Quá hạn 82 ngày) UBND tỉnh đã thống nhất gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 6/2019 tại văn bản số 1542/UBND-KTTH ngày 19/6/2019 . Đề nghị tổ kiểm tra cập nhật thời gian hoàn thành nhiệm vụ
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp