Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1273/VP-KTTH' 10/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Nội vụ 09/06/2021 (Quá hạn 14 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1223/VP-HTKT 04/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản đối với dự án trên theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sở Nội vụ 31/05/2021 (Quá hạn 23 ngày) Văn bản báo cáo UBND tỉnh xin gia hạn nội dung làm rõ trách nhiệm liên quan đến nợ đọng XDCB của sự án
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Nội vụ 10/04/2021 (Quá hạn 74 ngày) vv trình chuẩn hóa nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ