Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
253/UBND-TD 22/01/2020  UBND tỉnh   Giao Sở Nội vụ kiểm tra kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng liên quan đến vụ việc theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố (có gửi kèm theo), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2020. Sở Nội vụ 20/02/2020 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung