Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1153/UBND-TD 16/05/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Nội vụ tổ chức rà soát, báo cáo kết quả việc bố trí, phân công tác khác cho lực lượng công an xã không chính quy trên địa bàn toàn tỉnh từ khi thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quyđảm nhiệm các chức danh công an xã, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Sở Nội vụ 24/05/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân