Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Nội vụ 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
561/VP-KTTH 08/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   giao Sở Nội vụ: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để để xác định nhu cầu cụ thể; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao (trường hợp cần thiết thì cân nhắc từ nguồn chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã được Bộ Nội vụ thẩm định tại Văn bản số 134/BNV-TCBC ngày 09/01/2019 theo đúng quy định) Sở Nội vụ 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
500/UBND-KTTH 08/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh do Bộ Nội vụ chuyển giao theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 110/UBND-TH ngày 25/4/2017; trường hợp qua đánh giá cho thấy việc triển khai phần mềm được chuyển giao không hiệu quả thì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trang bị phần mềm mới để triển khai trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ 15/03/2019 (Quá hạn 8 ngày) Đã hoàn thành
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
501/UBND-KTTH 08/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại điểm 2 Văn bản559/BNV-TCBC ngày 01/02/2019 của Bộ Nội vụ. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2019. Sở Nội vụ 15/03/2019 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp Sở Nội vụ 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật