Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1077/PC-VP 13/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung tại Công văn số 1937/BNV-TCBC ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ Sở Nội vụ 18/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
924/PC-VP' 25/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sở Nội vụ 10/05/2022 (Quá hạn 9 ngày) V/v xin gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 (1115/SNV-XDCQ&TCBM)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Nội vụ 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn