Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
52 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
659/VP-TD 20/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2019 để xem xét, chỉ đạo. UBND huyện Ngọc Hồi 25/03/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Ban tiếp dân
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Ban tiếp dân
513/UBND-TD 11/03/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi tiến hành làm việc với bà Lê Thị Hoan để trao đổi, giải thích (nội dung nào đồng ý và không đồng ý). UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Ban tiếp dân
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND huyện Ngọc Hồi 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
470/VP-TD 27/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Ban tiếp dân
401/UBND-TD 26/02/2019  UBND tỉnh   Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum bố trí kinh phí để tổ chức các đợt tập huấn về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương mình, mời báo cáo viên cấp tỉnh tại Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các đợt tập huấn tại địa phương mình UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Ban tiếp dân
465/TB-VP 26/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi đẩy nhanh tiến hành giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân Huế theo đúng nội dung đã kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 117/TB-TD ngày 05/11/2018. UBND huyện Ngọc Hồi 15/03/2019 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
246/UBND-NNTN. 30/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án đầu tư khai thác vàng sa khoáng UBND huyện Ngọc Hồi 22/02/2019 UBND huyện đã ban hành VB chỉ đạo số 175/UBND-TH ngày 15/02/2019 V/v Về công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án đầu tư khai thác vàng sa khoáng
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
247/VP-TD 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố báo cáo về tiến độ (nếu đang giải quyết) hoặc kết quả giải quyết, trả lời, xử lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (nếu đã giải quyết xong) về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết, theo dõi UBND huyện Ngọc Hồi 31/01/2019 Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 31/01/2019 báo cáo vụ việc kiến nghị của ông Ngô Duy Thông; Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 07/3/2019 về kết quả xử lý nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân Anh.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ngọc Hồi 10/02/2019 BC số 35/BC-UBND ngày 11/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp