Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
20 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Tu Mơ Rông Đang thực hiện Ban tiếp dân
41/TB-UBND 18/03/2019  Thông báo kết luận   rà soát, đánh giá lại toàn bộ kết quả, thực trạng xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn quản lý; lựa chọn xã có khả năng đạt chuẩn NTM cao nhất của địa phương, báo cáo UBND tỉnh UBND huyện Tu Mơ Rông 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND huyện Tu Mơ Rông 20/03/2019 UBND huyện đã ban hành báo cáo số 140/BC-UBND, ngày 21/3/2019 về kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện cải cách hành chính
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
401/UBND-TD 26/02/2019  UBND tỉnh   Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum bố trí kinh phí để tổ chức các đợt tập huấn về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương mình, mời báo cáo viên cấp tỉnh tại Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các đợt tập huấn tại địa phương mình UBND huyện Tu Mơ Rông Đang thực hiện Ban tiếp dân
372/UBND-HTKT 22/02/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bàn giao tuyến đường tránh đèo Măng Rơi, huyện Tu Mơ Rông để tỉnh quản lý, khai thác vận hành theo đúng quy định (Sở Giao thông vận tải chủ trì, tiếp nhận), hoàn thành trước ngày 30/3/2019. UBND huyện Tu Mơ Rông 30/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
247/VP-TD 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố báo cáo về tiến độ (nếu đang giải quyết) hoặc kết quả giải quyết, trả lời, xử lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (nếu đã giải quyết xong) về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết, theo dõi UBND huyện Tu Mơ Rông 31/01/2019 UBND huyện đã có Báo cáo số 41/BC-UBND, ngày 30/01/2019
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Tu Mơ Rông 10/02/2019 UBND huyện đã có Báo cáo số 49/BC-UBND, ngày 01/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đáng Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tổ chức chu đáo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019) thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương. UBND huyện Tu Mơ Rông 20/02/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Tu Mơ Rông 28/02/2019 UBND huyện đã ban hành báo cáo số 90/BC-UBND, ngày 04/3/2019 về rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đánh giá thực trạng phát triển đô thị, mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị, sự phù hợp và khả thi giữa giải pháp quy hoạch đô thị và nguồn lực thực hiện UBND huyện Tu Mơ Rông 28/02/2019 UBND huyện đã có báo cáo số 143/BC-UBND, ngày 21/3/2019 về đánh giá thực trang phát triển đô thị, sự phù hợp giữa giải pháp quy hoạch đô thị và nguồn lực thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật