Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
118 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1258/VP-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐCP Chính phủ theo đúng quy định. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
1175/UBND-KGVX 20/05/2019  UBND tỉnh   Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố; các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí KCB BHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn, vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với nhóm đối tượng để đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1167/UBND-TD 20/05/2019  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xem xét kỹ kết quả thanh tra vụ việc nêu trên và quyết định xử lý cho đảm bảo quy định pháp luật về thanh tra, đất đai; xem xét, xử lý giải quyết, trả lời đối với đơn của bà Trần Thị Kim Sáng và ông Võ Trọng Tín (có gửi kèm theo công văn này)theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, không để kéo dài sự việc gây khiếu kiện phức tạp của công dân. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
492/QĐ-UBND 16/05/2019  UBND tỉnh   căn cứ triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn quản lý; định kỳ tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1173/VP-HTDT ngày 16/5/52019 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị bản đồ vị trí để giới thiệu, cung cấp cho Nhà đầu tư UBND thành phố Kon Tum 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1174/VP-NNTN 16/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn theo Kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên để xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1146/KH-UBND 15/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn quản lý. định kỳ sơ kết, tổng kết,đánh giá kết quả thực hiện theo quy định UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 UBND thành phố Kon Tum 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã