Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 29/05/2021 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
821/UBND-NNTN. 12/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 20/03/2021 Hoàn thành
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 14/03/2021 (Quá hạn 101 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
482/PC-KTTH 26/02/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các Sở, ngành, đơn vị tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao UBND thành phố Kon Tum 01/03/2021 Về đầu tư nâng cấp Đường Ngụy Như Kon Tum vào Trụ sở chính và Đường Đặng Tất vào trụ sở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm, hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nặng”. UBND thành phố tiếp thu, tuy nhiên nguồn lực thành phố có hạn, chủ yếu bố trí để đầu tư cho các công trình cấp bách và phục vụ dân sinh, UBND thành phố sẽ đầu tư nâng cấp khi cân đối đu nguồn vốn.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
626/UBND-KTTH 22/02/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý UBND thành phố Kon Tum 28/02/2021 (Quá hạn 115 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND thành phố Kon Tum 31/03/2021 UBND thành phố đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp xã (đã được cấu hình quy trình điện tử) được tiếp nhận, cập nhật kết quả giải quyết kịp thời trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
472/UBND-HTKT 04/02/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Đơn đề nghị của ông Lê Hiệp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 22/02/2021 (Quá hạn 121 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
467/UBND-TTHCC 04/02/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh UBND thành phố Kon Tum 31/12/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung