Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 157/VP-HTKT ngày 16/01/2019 16/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2155/VP-HTKT ngày 11/9/2018 UBND thành phố Kon Tum 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 25/UBND-KTTH ngày 04/01/2019 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã UBND thành phố Kon Tum 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3225/VP-TD 27/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Chuyển đơn của bà Trần Thị Nữ đến UBND thành phố Kon Tum để khẩn trương giải quyết dứt điểm theo nội dung mà bà Trần Thị Nữ đã thống nhất tại Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hại lập ngày 28/5/2018. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
3192/VP-TD 25/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Giao UBND thành phố Kon Tum tiến hành làm rõ về trách nhiệm của cán bộ phường Trường Chinh trong công tác rà soát hỗ trợ nhà đối với ông Lê Quang Chữ; tiến hành xử lý dứt điểm vụ việc không để công dân khiếu nại, kiến nghị phức tạp, kéo dài gây mất niềm tin ở chính quyền cơ sở. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
3188/VP-HTKT 24/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Xử lý trách nhiệm để xảy ra xây dựng công trình không phép tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/12/2018 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3188/VP-HTKT 24/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sắp xếp đất đai tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3404/UBND-NNTN 04/12/2018  UBND tỉnh   V/v quản lý, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau nổ mìn UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3322/UBND-TD 28/11/2018  UBND tỉnh   yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, làm việc với BQS Đình Trung Lương và các hộ dân có liên quan để giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để biết và theo dõi. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân