Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
65 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
615/UBND-TD 20/03/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiến hành mời ông Phạm Tỵ đến làm việc để làm rõ các nội dung khiếu nại. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
573/UBND-HTKT 18/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc sử dụng đất, xây dựng công trình tại khu vực đường Trần Bình Trọng, thành phố Kon Tum, xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có), có biện pháp chỉnh trang khu vực theo quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Kon Tum 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
41/TB-UBND 18/03/2019  Thông báo kết luận   rà soát, đánh giá lại toàn bộ kết quả, thực trạng xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn quản lý; lựa chọn xã có khả năng đạt chuẩn NTM cao nhất của địa phương, báo cáo UBND tỉnh UBND thành phố Kon Tum 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
620/VP-TD 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 424/UBND-TD ngày 27/02/2019. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
597/VP-HTKT 13/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Đề xuất biện pháp sắp xếp đất đai tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 25/03/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
582/VP-HTKT 11/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan củng cố, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính nêu trên (trong đó lưu ý cấp có thẩm quyền gia hạn, thông tin đầy đủ về hành vi, chủ thể vi phạm hành chính…) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo thời hạn xử lý vi phạm theo đúng quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
515/UBND-TD 11/03/2019  UBND tỉnh   Chuyển đơn của ông Phạm Tỵ đến Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
517/UBND-TD 11/03/2019  UBND tỉnh   Chuyển đơn của bà Đặng Thị Tú Trinh đến UBND thành phố Kon Tum để kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND thành phố Kon Tum 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật