Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
50 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2300/UBND-TD 29/06/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý và giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. UBND thành phố Kon Tum 30/07/2020 Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1829/UBND-TD 26/05/2020  UBND tỉnh   V/v xử lý qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
1783/UBND-KGVX 22/05/2020  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để chỉ đạo Ủy ban nhân dân Phường Quyết Thắng kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 UBND thành phố Kon Tum 10/06/2020 (Quá hạn 31 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1624/UBND-NNTN 12/05/2020  UBND tỉnh   Thống nhất cho chủ trương Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thuê đơn vị Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn trích bồi thường 2% của Dự án. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá cụ thể mức độ biến động của bản đồ địa chính trước khi lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật Đất đai và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1099/UBND-NNTN ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính và sử dụng bản đồ địa chính UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND thành phố Kon Tum 15/06/2020 (Quá hạn 26 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (cơ giới hóa nông nghiệp T 97 VPCP UBND thành phố Kon Tum 15/09/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (cơ giới hóa nông nghiệp TB 97 VPCP) UBND thành phố Kon Tum 15/12/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1073/VP-NTNN 16/04/2020  UBND tỉnh   - Rà soát, thống kê danh sách, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, việc hình thành các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn (về vấn đề quy hoạch, tiến độ đầu tư, tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị…). Hoàn thành, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 23 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Kon Tum 23/04/2020 UBND thành phố đã giao Phòng Kinh tế báo cáo số 219/BC-PKT ngày 24/4/2020 về công tác quản lý hoạt động giết mổ và tình hình tiến độ đầu tư lò giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1245/UBND-TD 14/04/2020  UBND tỉnh   Chuyển đơn khiếu nại khẩn cấp của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. UBND thành phố Kon Tum 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày) Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum sớm xem xét, giải quyết vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại VB số 1245/UBND-TD ngày 14/4/2020 .
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1171/UBND-TD 09/04/2020  UBND tỉnh   về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân UBND thành phố Kon Tum 20/05/2020 Thực hiện Văn bản số 776/UBND-TD, ngày 16/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Văn bản số 15/CV-TD, ngày 22/4/2020 của Ban Tiếp công dân tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công