Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1660/VP-NNTN 08/07/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Việc đầu tư lắp đặt thiết bị đo đạc, cung cấp thông tin, số liệu tại các công trình công trình thủy lợi; nguồn kinh phí thực hiện Sở Tài chính 31/07/2019 (Quá hạn 21 ngày) Đã có cv gia nạn 2181/STC1-QLNS ngaft 02/08/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. Sở Tài chính 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật