Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
959/VP-NNTN 25/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo). Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 4 năm 2019. Sở Tài chính 26/04/2019 (Quá hạn 29 ngày) Gia hạn thời gian tham mưu chậm nhất ngày 15/05/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác chuẩn bị đưa Trung tâm vào hoạt động và kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm (hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2019) Sở Tài chính 15/05/2019 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Quản trị - Tài vụ