Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 117/VP-KTTH ngày 14/01/2019 14/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 18/01/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp