Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
54 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1199/UBND-TD 22/05/2019  UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh đăng ký làm việc với Thanh tra Chính phủ và Trung tâm thông tin của Thanh tra Chính phủ để báo cáo rõ về các vướng mắc trong việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân do Lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng, thành viên là Lãnh đạo các sở, ngành. Thanh tra tỉnh 24/05/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
1144/UBND-TD 15/05/2019  UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh xem xét nội dung đơn kiến nghị, yêu cầu nêu trên của ông Phạm Tỵ; kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Duy Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đối với khiếu nại, yêu cầu của ông Phạm Tỵ về giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Thanh tra tỉnh 30/05/2019 Quyết định số 53/QĐ-TTr ngày 17/5/2019 của Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra, xem xét nội dung đơn kiến nghị, yêu cầu của công dân..
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1143/UBND-TD 15/05/2019  UBND tỉnh   Thống nhất thời gian xin gia hạn báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét lại việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 và đề xuất hướng xử lý sự việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Thanh tra tỉnh 20/05/2019 Thanh tra tỉnh đã có báo cáo số 84/BC-TTr ngày 21/5/2019 về kết quả kiểm tra, xem xét lại việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Thanh tra tỉnh 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Các Sở, ngành chủ trì, theo dõi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 133/KH/BDV-BCSĐ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao; định kỳ tổng hợp báo báo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp chung. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và đề xuất phục vụ công tác kiểm tra (khi có yêu cầu). Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1098/UBND-TD 10/05/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu Chánh Thanh tra tra tỉnh khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Rà soát và lập danh sách về các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh phải tiến hành kiểm tra, rà soát lại theo đúng các tiêu chí được quy định tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ... Thanh tra tỉnh 20/05/2019 Công văn 254/TTr-P3 ngày 20/5/2019 của Thanh tra tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 363/Kh-TTCP
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân