Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
39 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1840/UBND-TD 26/05/2020  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum Thanh tra tỉnh 10/06/2020 Báo cáo số 78/BC-TTr ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1705/UBND-TD 18/05/2020  UBND tỉnh   V/v xử lý qua báo cáo của UBND huyện Sa Thầy Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
1647/UBND-TD 13/05/2020  UBND tỉnh   Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức làm việc trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để kiểm tra, rà soát việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1438/UBND-TD ngày 27 tháng 4 năm 2020 Thanh tra tỉnh 20/05/2020 BC số 61/BC-TTr ngày 19/5/2020 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1438/UBND-TD 27/04/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh rà soá và làm rõ nội dung báo cáo liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh tra tỉnh 09/05/2020 Công văn 310/TTr-P3 ngày 09/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc gia hạn thời gian báo cáo đến trước ngày 18/5/2020
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Thanh tra tỉnh 30/04/2020 Công văn số 277/TTr-VP ngày 29/4/2020 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Thanh tra tỉnh 30/03/2020 Công văn số 203/TTr-VP ngày 27/3/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Thanh tra tỉnh 10/07/2020 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Thanh tra tỉnh 31/03/2020 áo cáo số 38/BC-TTr ngày 31/3/2020 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
917/UBND-TD 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Xử lý qua nội dung báo cáo của Thanh tra tỉnh và UBND thành phố Kon Tum Thanh tra tỉnh 20/04/2020 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Công văn số 917/UBND-TD ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, V/v xử lý qua báo cáo của của Thanh tra tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công