Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Thanh tra tỉnh 27/01/2021 Công văn số 80/TTr-VP ngày 27/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Thanh tra tỉnh 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Thanh tra tỉnh 20/01/2021 Công văn số 63/TTr-VP ngày 20/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
09/VP-KTTH 04/01/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Thanh tra tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum Thanh tra tỉnh 12/01/2021 Công văn số 28/TTr-P1 ngày 12/01/2021 về việc trình dự thảo tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 Thanh tra tỉnh 31/01/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Nội chính Nguyễn Cao Trí
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Thanh tra tỉnh 28/02/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung