Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
414/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 2596/KL-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thanh tra tỉnh 15/03/2020 Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh theo dõi diễn biến tình hình các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trên địa bàn tỉnh và chủ động đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc. Đồng thời, thường xuyên liên hệ với Thanh tra Chính phủ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để nắm tình hình công dân của tỉnh đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng để kịp thời phối hợp với các cơ quan Trung ương làm việc, vận động, đưa công dân trở về địa phương giải quyết vụ việc (nếu có). Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
384/UBND-TD 13/02/2020  UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu về cách thức tiếp nhận, xử lý đơn thư mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 115/TTg-V.I ngày 20 tháng 01 năm 2020. Thanh tra tỉnh 25/02/2020 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công