Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
35 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND huyện Ia H'Drai 15/06/2020 Trong 06 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện có 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, gồm: Dự án trồng cây xanh phục hồi rừng và kết hợp nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH 11-3 IAHDRAI (Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 21/2/2020) và Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với hệ thống điện mặt trời của Công ty Cổ phần Thái Dương Bảo (Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 28/5/2020); có 01 dự án đầu tư trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Nông trại Duyên Thịnh Phát đang làm thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (cơ giới hóa nông nghiệp T 97 VPCP UBND huyện Ia H'Drai 15/09/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (cơ giới hóa nông nghiệp TB 97 VPCP) UBND huyện Ia H'Drai 15/12/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1073/VP-NTNN 16/04/2020  UBND tỉnh   - Rà soát, thống kê danh sách, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, việc hình thành các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn (về vấn đề quy hoạch, tiến độ đầu tư, tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị…). Hoàn thành, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 23 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Ia H'Drai 23/04/2020 Việc quy hoạch, đầu tư cơ sở giết mổ tập trung: Tại thời điểm báo cáo huyện chưa quy hoạch khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân huyện đang kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng khu chăn nuôi và giết mổ tập trung, hiện tại các doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1062/UBND-NNTN 03/04/2020  UBND tỉnh   - Rà soát tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại địa phương (về sản lượng, năng suất...), đánh giá khả năng sản xuất, dự báo sản lượng, những thuận lợi khó khăn trong thời gian đến trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 4 năm 2020. UBND huyện Ia H'Drai 13/04/2020 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn khó khăn trong việc tuyển dụng công nhân; dự kiến trong thời gian đến, các doanh nghiệp trồng mủ cao su thiếu nguồn nhân lực tham gia khai thác mủ cao su. Tình hình tiêu thụ mủ cao su cũng gặp nhiều khó khăn, giá mủ cao su giảm 5-7%, giá tinh bột sắn và sắn củ giảm, do đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trồng cao su và nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn huyện. Các hoạt động sản xuất trực tiếp lương thực, thực phẩm dự kiến không bị ảnh nhiều trước tình hình dịch bệnh Covid-19.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
995/UBND-KTTH 30/03/2020  UBND tỉnh   Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 của VCCI để tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thànhphần có điểm số cao; đồng thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấpcủa đơn vị mình UBND huyện Ia H'Drai 30/04/2020 Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-Cp ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Công văn số 955/UBND-KTTH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2019. Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 của VCCI, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số DDCI trên đại bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
865/VP-NNTN 30/03/2020  UBND tỉnh   - Rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả trong thời gian đến, đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn trước ngày 10 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND huyện Ia H'Drai 10/04/2020 Tiếp tục tổ chức triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. UBND huyện Ia H'Drai 30/03/2020 Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo các nội dung liên quan theo đề cương hướng dẫn của Sở Tư pháp
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt UBND huyện Ia H'Drai 10/07/2020 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. UBND huyện Ia H'Drai 31/03/2020 Thực hiện Công văn số 904/UBND-KTTH ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kết luận số 1203-KL/TU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh”. UBND huyen da chi dao cac don vi thuc hien
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc