Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
81 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Ia H'Drai 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 UBND huyện Ia H'Drai Đang thực hiện Ban tiếp dân
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tập trung chỉ đạo và giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện để ngành BHXH triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. UBND huyện Ia H'Drai Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1998/UBND-KGVX 05/08/2019  UBND tỉnh   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn; khi phát hiện đối tượng "chăn dắt", trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn phải kịp thời báo cho cơ quan Công an cùng cấp để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. - Rà soát nắm chắc tình hình, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý. UBND huyện Ia H'Drai Thực hiện Công văn số 1998/UBND-KGVX ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn. UBND Huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định UBND huyện Ia H'Drai Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1760/UBND-KGVX 15/07/2019  UBND tỉnh   - Chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng để cử lao động đi đào tạo nhân lực có tay nghề cao. - Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý. - Chủ động cân đối các nguồn chi cho công tác giáo dục nghề nghiệp; trong đó, chú trọng chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo các ngành nghề mũi nhọn, chủ lực của địa phương. UBND huyện Ia H'Drai Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm bắt buộc tại đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chiếm dụng, nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. UBND huyện Ia H'Drai Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND huyện Ia H'Drai Đang thực hiện Ban tiếp dân
1560/UBND-KGVX 21/06/2019  UBND tỉnh   Phê bình và yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự chậm trễ báo cáo; kịp thời chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo đề cương tại Văn bản 411/UBDT-VP135 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc và gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 để tiếp tục tổng hợp báo cáo UBND huyện Ia H'Drai 30/06/2019 báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung chương trình 135 giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... UBND huyện Ia H'Drai Qua kiểm tra rà soát, hiện nay, huyện Ia H'Drai không có vụ việc khiếu nại, tố cáo được cơ quan hành chính đã giải quyết hoặc quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người hoặc đơn lẻ nhưng người khiếu nại, tố cáo có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật hoặc bị kẻ xấu xúi giục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; không có trường hợp giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật khiếu nại năm 2011 và vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật tố cáo, nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân