Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Kon Plông 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
987/VP-NNTN 23/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản ngân hàng hoặc hình thức thanh toán điện tử khác theo Văn bản số 2887/UBND-NNTN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các đơn vị, địa phương đã thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt thì báo cáo kết quả mở tài khoản ngân hàng), hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Plông 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
849/UBND-NNTN 16/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp hoàn thành khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) UBND huyện Kon Plông 10/05/2019 (Quá hạn 103 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. UBND huyện Kon Plông 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tự rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính của ngành, địa phương mình và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (sản phẩm Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh) UBND huyện Kon Plông 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật