Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
3475/UBND-NNTN 12/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép trên địa bàn quản lý tại Tiểu khu 500 và 501, thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông UBND huyện Kon Plông 21/12/2018 (Quá hạn 29 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 UBND huyện Kon Plông 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 3276/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 22/11/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 UBND huyện Kon Plông 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 2722/CV-TKTra ngày 06/11/2018 06/11/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v đề nghị báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 UBND huyện Kon Plông 22/11/2018 (Quá hạn 58 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế