Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Thông tin và Truyền thông 27/01/2021 Báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 14/01/2021 Sở thông tin và Truyền thông không có nhiệm vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 30/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 20/01/2021 Về việc rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
23/UBND-KGVX 05/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản nêu trên (đính kèm); đồng thời rà soát ý kiến tham gia các đơn vị để cập nhật bổ sung, điều chỉnh dự thảo “Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2021 ”trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 20/01/2021 Kế hoạch công tác TTĐN năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
11/PC-KGVX 04/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nội dung Quyết định trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
03/PB-KGVX 02/01/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2021 Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2021 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên