Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
63 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1637/UBND-KGVX ngày 21/5/2021 21/11/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội tại Kon Tum (Viettel Kon Tum) và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện rà soát những điểm chưa có sóng di động hoặc sóng di động yếu; tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai phủ sóng di động và nâng cấp những điểm sóng di động còn yếu đảm bảo kết nối thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2021 Báo cáo và đề xuất nội dung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1085-CV/VPTU ngày 20 tháng 5 năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3150/PB-VP 25/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 05/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3396/VP-KGVX ngày 20/10/2021 20/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra tại Báo cáo nêu trên; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằmtăng cường triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 30/10/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3265/VP-HTKT 12/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2021) Sở Thông tin và Truyền thông 20/10/2021 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Thông tin và Truyền thông 10/10/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2790/PC-VP ngày 17/9/2021 17/09/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu của Sở gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 để báo cáo UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
2781/VP-NNTN 14/09/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v chuyển Văn bản số 866/2021/TTX-BPL ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Tạp chí Trí thức xanh Sở Thông tin và Truyền thông 17/09/2021 tham mưu UBND tỉnh về đề nghị thực hiện chuyên đề của Tạp chí Tri thức Xanh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 15/09/2021 V/v rà soát, điều chỉnh danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị ký ban hành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Sở Thông tin và Truyền thông 15/08/2021 Tờ trình về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và đề xuất tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung