Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
44 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1637/UBND-KGVX ngày 21/5/2021 21/11/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội tại Kon Tum (Viettel Kon Tum) và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện rà soát những điểm chưa có sóng di động hoặc sóng di động yếu; tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai phủ sóng di động và nâng cấp những điểm sóng di động còn yếu đảm bảo kết nối thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2021 Báo cáo và đề xuất nội dung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1085-CV/VPTU ngày 20 tháng 5 năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
880/PC-KGVX ngày 05/4/2021 26/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại các Văn bản đính kèm). Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 20/04/2021 1. Đề xuất đề tài phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2023; 2. Công văng đăng ký tham gia hội thi tại quảng nam ( 625/STTTT-TTBCXB ngày 20/4/2021)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1587/UBND-KGVX ngày 18/5/2021 18/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý dự án, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tiếp nhận bàn giao Cụm thông tin cơ sở tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định. Hoàn thành, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 31/05/2021 Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, BQL DA tạm hoãn kế hoạch bàn giao (qua điện thoại). Thời gian cụ thể BQL sẽ thông báo sau.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1323/PB-KGVX 17/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nên trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2021 Tờ trình ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuyển đổi số
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1251/PB-KGVX 11/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Khảo sát nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 15/07/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1238/PC-KGVX 10/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Sở Thông tin và Truyền thông 15/05/2021 góp ý về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về CPĐT.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
877/PB-KGVX ngày 05/4/2021 06/04/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Văn bản nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 423/VP-KGVX ngày 09 tháng 02 năm 2021. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 5 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 05/05/2021 Tờ trình đề nghị ban hành kế hoạch tuyên truyền rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
859/VP-KGVX 01/04/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v gia hạn thời gian tham mưu Kế hoạch thực hiện chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật Internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Thông tin và Truyền thông 20/05/2021 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
805/UBND-TTHCC 10/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: tỷ lệ các sở, ngành và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh đạt 100%; tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 80%. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 14/03/2021 đề xuất ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn