Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
90 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1916/UBND-TD 29/07/2019  UBND tỉnh   Giao Công an tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông nghiên cứu kỹ về tình hình công dân không thực hiện đúng Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông 15/08/2019 Thực hiện Công văn số 1916/UBND-TD ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý văn bản tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở TT&TT báo cáo
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   - Xử lý nghiêm minh theo đúng quy định đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chính sách bảo hiểm bắt buộc thuộc đơn vị, địa phương quản lý; rút kinh nghiệm nhằm đề ra giải pháp quản lý, điều hành triển khai thực hiện các chính sách này trong thời gian tới đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành. - Chỉ đạo các đơn vị được thanh tra thuộc đơn vị, địa phương quản lý : Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng, tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ từ 2007 đến 2018 về vấn đề điều hành, quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị không thanh toán các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; có biện pháp thực hiện ngay và chấm dứt tình trạng nợ đọng và không để phát sinh nợ mới. Sở Thông tin và Truyền thông 20/07/2019 Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể Trung tâm CNTT-TT và cá nhân Giám đốc Trung tâm về vấn đề điều hành, quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị không thanh toán các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Thực hiện Công văn số 1668/UBND-TDngày 03tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về việc ghi âm, ghi hình tại các cơ quan công sở, trong đó có Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dâncác cấp,để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng chỉ đạo và biện pháp xử lý Sở Thông tin và Truyền thông 20/07/2019 Thực hiện Công văn số 1668/UBND-TDngày 03tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông 30/05/2019 Thực hiện văn bản số 1191/UBND-KTTH ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo các Văn bản chỉ đạo 1145/UBND-TD, 1079;UBND-TD
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông 31/05/2019 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông - "Năm dân vận chính quyền"
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã