Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
39 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
51/VP-KGVX 07/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4424/BTTTT-KHTC ngày 28/12/2018. Gửi văn bản tham mưu, Danh sách đề nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 09h 00’, ngày 10/01/2019. Sở Thông tin và Truyền thông 10/01/2019 Công văn số 30 /STTTT-TTBCXB ngày 09/01/2019 của Sở TT&TT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
45/UBND-KGVX 07/01/2019  UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên; đồng thời, đôn đốc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn thông tin theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 638/UBND-VX ngày 06/11/2017 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017, Công văn số 371/UBND-VX ngày 12/7/2017 về việc tăng cường chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mã độc; và các văn bản khác có liên quan. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3199/VP-KGVX 25/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. Gửi văn bản tham mưu về Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý I năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông 30/03/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3574/UBND-KGVX 25/12/2018  UBND tỉnh   1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. 2. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ Nhân dân trong các ngày lễ lớn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị gắn với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1732/KH-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2019. 2.1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 2.2. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các chương trình nghệ thuật, nhất là trong các dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo đúng quy định hiện hành. 3. Tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3571/UBND-KGVX 25/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   Liên quan đến việc triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 1. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó việc quản lý văn bản và điều hành là một nội dung quan trọng của Chính quyền điện tử. Để triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành đảm bảo phù hợp, tương thích với Chính quyền điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan để đề xuất, lựa chọn và triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo mô hình tập trung trên nền tảng Website và ứng dụng di động. 2. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất tiếp tục hợp đồng và duy trì mềm quản lý văn bản và điều hành - eOffice đối với các cơ quan, đơn vị hiện đang sử dụng (31 cơ quan, đơn vị) với thời gian 6 tháng đầu năm 2019. Sau 6 tháng, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo tiếp theo. Báo để đơn vị biết, thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/12/2018./.” Sở Thông tin và Truyền thông 30/12/2018 Công văn số 1643/STTTT-CNTT ngày 26/12/2018 của Sở TT&TT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3572/UBND-KGVX 25/12/2018  UBND tỉnh   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3572/UBND-KGVX 25/12/2018  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2452/UBND-KGVX ngày 11/9/2017 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm sau: 1. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở của các xã, phường, thị trấn và ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân đối với việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Động viên Nhân dân cung cấp, cập nhật, khai thác các giá trị thông tin trên đài; quản lý, bảo vệ hệ thống trang thiết bị đài. 2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở, cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin cơ sở có trình độ lý luận, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, trách nhiệm với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; bố trí cán bộ chuyên trách đài tuyền thanh cơ sở để đảm bảo cho hệ thống này vận hành thường xuyên, hiệu quả, phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. 3. Đầu tư, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho hệ thống đài truyền thanh cấp xã; trong đó, trước mắt, tập trung sửa chữa những đài đã bị hư hỏng, đầu tư mới đối với những địa bàn trọng yếu, cấp thiết mà chưa được đầu tư hoặc đã được đầu tư nhưng bị hư hỏng không thể sửa chữa, khắc phục. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở. 4. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình; thành lập ban biên tập chương trình của xã, phường làm nhiệm vụ tổng hợp thông tin, biên tập nội dung, xây dựng chương trình, phân bổ thời lượng (thu, phát) phù hợp với tình hình đặc điểm địa bàn, đối tượng người nghe để tạo hiệu ứng thông tin cao; ban hành Quy chế quản lý, hoạt động của đài truyền thanh cấp xã; phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cơ sở để phục vụ nhu cầu thông tin tại cơ sở, địa phương. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động trao đổi, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách của địa phương để sửa chữa, duy tu bảo dưỡng hoặc đầu tư mới hệ thống truyền thanh cơ sở; chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tại các đài truyền thanh cơ sở; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở xã, phường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban biên tập, xây dựng quy chế quản lý, hoạt động; kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, và các mô hình hoạt động hiệu quả của đài truyền thanh cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
3170/VP-KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xét chọn, cử cán bộ đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ Thông tin và Truyền thông như đề nghị của Viện Quốc tế Pháp ngữ tại Công văn nêu trên. Gửi Văn bản tham mưu về UBND tỉnh trước ngày 30/01/2019. Sở Thông tin và Truyền thông 30/01/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã