Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
65 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Thông tin và Truyền thông 22/03/2019 Góp ý dự thảo các văn bản thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Thông tin và Truyền thông 20/03/2019 Kết quả Chương trình hành động triển khai cải cách thủ tục hành chính, hình thành trung tâm hành chính công cấp tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
406/UBND-KGVX 26/02/2019  UBND tỉnh   UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương): 1. Cần khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, xem đây như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 2. Tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau đây: 2.1. Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 2.2. Rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy định thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số. Đồng thời, khẩn trương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 2.3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh. Hoàn thành trong Quý II năm 2019. 2.4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này. 2.5. Đảm bảo sự sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; đồng thời, thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) nhằm tạo động lực thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; 2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3524/UBND-KGVX ngày 27/12/2017 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 2.6. Định kỳ (trước ngày 10 tháng 12) hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông). 3. Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm, thiết bị chữ ký số tổ chức hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo và tham mưu báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết địnhSửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 13/11/2017 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
378/UBND-KGVX 22/02/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh theo Đề cương báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 5885-CV/BTGTW ngày 31 tháng 01 năm 2019 (Có phô tô gửi kèm theo) để trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Sở Thông tin và Truyền thông gửi văn bản tham mưu và dự thảo Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 4 năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông 05/04/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
367/UBND-KGVX 21/02/2019  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 1. Thống nhất việc dừng, không trang bị hệ thống tường lửa bảo vệ hạ tầng mạng và chống tấn công khai thác lỗ hổng Cổng dịch vụ công, website thành phần của các đơn vị cho trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) như đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên (Công văn số 98/STTTT-CNTT ngày 25/01/2019). 2. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1621/UBND-KGVX ngày 22/6/2018( ), Công văn số 2780/UBND-KGVX ngày 03/10/2018( ), Công văn số 3222/UBND-KGVX ngày 16/11/2018( ) và các văn bản khác liên quan. Đồng thời, cần làm rõ và giải trình trách nhiệm tham mưu trong việc bố trí hạng mục này, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/3/2019. 3. Giao Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thu hồi kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Sở Thông tin và Truyền thông 01/03/2019 Công văn số 178/STTTT-CNTT ngày 27/2/2019 của Sở TT&TT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
347/VP-KGVX 14/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019 theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 298/BTTTT-THH ngày 29/01/2019 ; đồng thời, gửi Báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đúng thời gian quy định (Trước ngày 28/02/2019). Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2019 Công văn số 189/STTTT-CNTT ngày 27/02/2019 của Sở TT&TT về báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
288/UBND-KGVX 31/01/2019  UBND tỉnh   1. Yêu cầu Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh ngay lề lối làm việc của cơ quan; quyết liệt trong công tác chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm còn đang chậm, trễ. 2. Trước mắt, với các nội dung công việc chậm, trễ trong năm 2018, việc đánh giá, xếp loại cuối năm đối với lãnh đạo các Phòng chuyên môn có liên quan phải phù hợp với các khuyết điểm; đặc biệt, lãnh đạo các Phòng chuyên môn có nhiều nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông giao nhưng để chậm, trễ thì không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 3. Yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nghiêm túc thực hiện và triển khai đến các bộ phận chuyên môn và công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện Chương trình công tác năm 2019, không để ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh; nếu để xảy ra chậm, trễ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Sở TT&TT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
287/UBND-KGVX 31/01/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (đại diện trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Kon Tum) tổ chức triển khai thực hiện việc kết nối: a) Nội dung kết nối giữa hai hệ thống thông tin: Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh gửi cho Hệ thống thông tin Bưu điện thông tin về nhu cầu chuyển phát hồ sơ của người dân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích; Hệ thống thông tin của Bưu điện trả lại Cổng dịch vụ công trực tuyến thông tin về trạng thái chuyển phát hồ sơ (hành trình bưu gửi). b) Trách nhiệm phối hợp và xử lý kết nối: Các bên thực hiện theo chỉ đạo tại Điểm 2 Mục IV Kế hoạch số 1641/KH-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. c) Đầu mối phụ trách việc xử lý kết nối và xử lý sự cố kết nối (nếu có): - Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum: + Ông Lê Duy Cương, Phó phòng phụ trách Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông (Số điện thoại liên hệ: 0914102065): Phụ trách chung; + Ông Đỗ Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Số điện thoại: 0964352999 ): Phụ trách về hạ tầng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh; - Hệ thống thông tin Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam + Ông Vũ Tiến Hưng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Số điện thoại liên hệ: 0989 093 092; email: hungvt@vnpost.vn); + Ông Trần Mạnh Thanh, Bưu điện tỉnh Kon Tum: (Số điện thoại: 0901 979 969; email: thanhhm.bdkt@vnpost.vn). Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã