Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
83 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1023/UBND-KGVX 02/05/2019  UBND tỉnh   1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản tham mưu gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20 tháng 5 năm 2019. 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 5 năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1017/VP-KGVX 25/04/2019  PCT Trần Thị Nga   Đánh giá cụ thể kết quả, hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh thời gian qua, đồng thời rà soát các quy định, chỉ đạo hiện nay về dịch vụ công trực tuyến, trên cơ sở đó có văn bản báo cáo, đề xuất cụ thể việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, thống nhất và tập trung theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông 10/05/2019 Đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Đề xuất giải pháp trong thời gian tới
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1017/VP-KGVX 25/04/2019  PCT Trần Thị Nga   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1017/VP-KGVX 25/04/2019  PCT Trần Thị Nga   Rà soát, đánh giá cụ thể kết quả, hiệu quả thực hiện chữ ký số trên địa bàn tỉnh (Thống kê tất cả các đối tượng được cấp chữ ký số theo quy định, đã cấp, chưa cấp; kinh phí đầu tư qua các năm, hiệu quả, đề xuất giải pháp trong thời gian tới...). Sở Thông tin và Truyền thông 15/05/2019 Tổng hơp, báo cáo tình hình sử dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp triển khai tiếp theo.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1017/VP-KGVX 25/04/2019  PCT Trần Thị Nga   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 406/UBND-KGVX ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã