Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp Sở Tư pháp 28/02/2019 (Quá hạn 86 ngày) Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp được kiện toàn năm 2016 với 7 thành viên (hoạt động kiêm nhiệm) cơ bản đáp ứng giải quyết các nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Do đó, Sở Tư pháp không thực hiện kiện toàn (vì số lượng biên chế của Sở rất hạn chế… đội ngũ công chức làm tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp như hiện nay là hợp lý). Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa: Hiện nay Sở Tư pháp đang xây dựng và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Sở. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đang xúc tiến thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh, như vậy bộ phận một cửa của các sở, ngành sẽ chấm dứt hoạt động khi Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động. Việc xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa để đưa vào áp dụng trong thời gian ngắn sẽ không thực sự hiệu quả, việc xây dựng Quy chế gây lãng phí thời gian… Vậy nên để khi Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động thì ban hành quy chế chung để áp dụng thực hiện thống nhất theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật