Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tự rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính của ngành, địa phương mình và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (sản phẩm Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh) Sở Tư pháp 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật