Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1862/VP-HTKT 29/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo về công tác quản lý cây xanh đô thị Sở Xây dựng 15/08/2019 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1463/VP-HTKT 17/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng 31/07/2019 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật