Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
445/PC-NC 26/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 13/02/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP (theo điểm 1, phần III của Kế hoạch trên). Công an tỉnh 10/03/2020 (Quá hạn 123 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
411/UBND-NC 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an. Công an tỉnh 29/02/2020 (Quá hạn 133 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
3408/UBND-KTTH 03/01/2020  Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI   Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Công an tỉnh 15/05/2020 (Quá hạn 57 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn