Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1523/PB-KGVX 01/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát lại nhu cầu đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh ; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông báo số 775/TB-BLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/06/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1502/PB-KGVX 31/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11/06/2021 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1267/PC-KGVX 11/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2021 (Quá hạn 115 ngày) Về tiến độ và thời han tham mưu xây dựng Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Sở sẽ chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành trung ương. Đề nghị Tổ kiểm tra không để thời hạn cho nhiệm vụ này.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm