Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1526 /PB-KGVX 18/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trong tháng 6 năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1516/PC-KGVX 17/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án 161 trên địa bàn tỉnh; tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 04 tháng 7 năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 04/07/2020 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1515 /PC-KGVX 17/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020; trên cơ sở đó tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 26 tháng 6 năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 26/06/2020 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2133/UBND-KGVX 16/06/2020  UBND tỉnh   Phối hợp với chính quyền địa phương có hình thức thông tin cụ thể về tình hình xử lý kiến nghị nêu trên đê bà Y Linh biết; đồng thời hướng dẫn, vận động Bà Y Linh chờ kết quả xử lý của các cơ quan có thẩm quyền, không gửi đơn vượt cấp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2020 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2072/UBND-KGVX 11/06/2020  UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trong tháng 6/2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1974/UBND-KGVX 03/06/2020  UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông; các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch (hoặc Chương trình hành động) triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trong tháng 6/2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1967/UBND-KGVX 03/06/2020  UBND tỉnh   Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1955/UBND KGVX 02/06/2020  UBND tỉnh   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để nắm thông tin, tài liệu liên quan; trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan xem xét, xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với Ông Trần Văn Đôn theo đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, có Văn bản phúc đáp theo như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2020 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1259 /PC-KGVX 25/05/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo các Thông tư theo như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2020 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1258/PB-KGVX 25/05/2020  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo như đề nghị của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm