Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 25/UBND-KTTH ngày 04/01/2019 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã UBND huyện Kon Rẫy 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3404/UBND-NNTN 04/12/2018  UBND tỉnh   V/v quản lý, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau nổ mìn UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3312/UBND-HTKT 27/11/2018  UBND tỉnh   Rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố UBND huyện Kon Rẫy 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3295/UBND-TD 26/11/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc xử lý qua báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh về kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Ban tiếp dân
3222/UBND-KGVX 16/11/2018  UBND tỉnh   1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1621/UBND-KGVX ngày 22/6/2018; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới. Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật. (Nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong tháng 12/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2018). 2. Trong các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Ưu tiên sử dụng giải pháp phòng, chống mã độc sản xuất trong nước theo tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm có các chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định. 3. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. 4. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo kịp thời về Sở Thông tin va Truyền thông, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin) để có biện pháp xử lý, giảm thiểu thiệt hại. UBND huyện Kon Rẫy Công văn số 10/UBND-VX ngày 08/01/2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3221/UBND-KGVX 16/11/2018  UBND tỉnh   1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3268/UBND-KGVX ngày 04/12/2017. 2. Mỗi nội dung, sự việc, vấn đề báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý phải theo dõi và báo cáo đến kết quả xử lý cuối cùng (tránh trường hợp chỉ nêu lại nội dung báo chí phản ánh hoặc chỉ nêu tiêu đề và cơ quan báo chí thông tin phản ánh). 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và chủ trì tổng hợp báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 15 giờ, thứ Năm hàng tuần theo tinh thần nêu trên. Đồng thời, tổng hợp báo cáo cụ thể những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện báo cáo, báo cáo không kịp thời hoặc báo cáo không bảo đảm chất lượng yêu cầu... UBND huyện Kon Rẫy Công văn số 08/UBND-VX ngày 08/01/2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1638/UBND-NNTN 25/06/2018  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp với điều kiện thực tế và quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần chú trọng, phát huy vai trò của người đứng đầu thôn, làng, vai trò chủ thể người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, Hợp tác xã), doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Văn bản số 1632/UBND-KT 25/06/2018  UBND tỉnh   Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2993/KH-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Phòng Kinh tế