Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 1665/VPCP-KSTT ngày 13/02/2018 13/02/2018  Văn phòng chính phủ   V/v liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử (Nội dung theo dõi: Khẩn trương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng 09/2018) Sở Thông tin và Truyền thông 31/08/2018 (Quá hạn 204 ngày) Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh nhận được Công văn số 2473/SKHĐT-TH ngày 28/12/2018 của Sở KHĐT (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) đề nghị ban hành Kiến trúc CQĐT tỉnh, phiên bản 1.0. Hiện Văn phòng đang tổng hợp trình Lãnh đạo UBND tỉnh.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã