Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1017/VP-KGVX 25/04/2019  PCT Trần Thị Nga   Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, phiên bản 1.0 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông 15/05/2019 (Quá hạn 10 ngày) Xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ; Lý do: đảm bảo chất lượng tham mưu Thời gian hoàn thành: trong tháng 5/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
772/UBND-KGVX 09/04/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các quy hoạch , quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các quy định có liên quan và trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản phúc đáp, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, đề nghị của Viettel Kon Tum tại văn bản nêu trên. Gửi văn bản tham mưu về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 4 năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông 20/04/2019 (Quá hạn 35 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
202/VP-KGVX 22/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai, quản lý thực hiện Chương trình theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư nêu trên; đồng thời, thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3335/UBND-KGVX ngày 28/11/2018 về việc khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin và Công văn số 123/UBND-KGVX ngày 17/01/2019 về việc phúc đáp Công văn số 1624/STTTT-CNTT ngày 24/12/2018 của Sở TT & TT. Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2019 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã