Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3265/VP-HTKT 12/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2021) Sở Thông tin và Truyền thông 20/10/2021 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
2790/PC-VP ngày 17/9/2021 17/09/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu của Sở gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 để báo cáo UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên