Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
700/UBND-HTKT 01/04/2019  UBND tỉnh   Lập, trình thẩm định quy hoạch chi tiết Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật