Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Phương án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/05/2021 (Quá hạn 49 ngày) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991 - 12/8/2021) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2021 (Quá hạn 39 ngày) về việc điều chỉnh thời gian trình dự thảo Kế hoạch 30 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã