Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
60 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Ban tiếp dân
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 210/BC-SKHCN ngày 08/6/2019 về thực hiện kiến nghị của Ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1417/UBND-HTKT 10/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ 20/06/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1384/UBND-KGVX 05/06/2019  PCT Trần Thị Nga   (1) Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, chỉnh sửa các chi tiết để hoàn chỉnhbản tiếng Việt của Chuyên san. (2) Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm, đảm bảo chất lượng nội dung bản dịch tiếng Anh theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ 20/06/2019 Công văn số 432/SKHCN-QLKH Về việc xin gia hạn thời gian phát hành Chuyên san song ngữ “Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
827/PC-KGVX 05/06/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ 20/06/2019 về việc tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Trường Đại học Quốc tế
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
827/PC-KGVX 05/06/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ,nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sở Khoa học và Công nghệ 20/06/2019 Về việc điều chỉnh tên, mục tiêu, nội dung thực hiện, đơn vị ứng dụng kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 386/SKHCN-TTr Về việc rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
84/CV-BCĐ389 29/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu theo Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo kết quả đợt lấy mẫu xăng dầu phục vụ công tác thanh tra các cơ sở, doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 30/05/2019 Báo cáo số 149/BC-SKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Ban tiếp dân