Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
33 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ Biên bản làm việc giữa Thanh Tra tỉnh và Sở KHCN tỉnh về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Khoa học và Công nghệ 22/03/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 18/03/2019 V/v đăng ký, tham gia ý kiến đối với danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
588/TB-VP 12/03/2019  Thông báo kết luận   Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp với Trường Đại học Quốc tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện Chương trình hợp tác để tiến hành ký kết và tổ chức triển khai thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
572/VP-KGVX 11/03/2019  PCT Trần Thị Nga   V/v tham gia ý kiến đối với chuyên san song ngữ “Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum” Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Khoa học và Công nghệ 20/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hình thành Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
481/VP-KGVX 28/02/2019  Thông báo kết luận   Sở KH&CN phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương sửa chữa trụ sở để đảm bảo điều kiện làm việc của đơn vị. Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 341/VP-HTKT ngày 11/02/2019 11/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   V/v xây dựng kế hoạch ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2019 Tờ trình số 09/TTr-SKHCN ngày 27/02/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
266/VP-KGVX 29/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo đề nghị của Viện Nghiên cứu Lâm sinh tại Văn bản nêu trên. Gửi Văn bản tham mưu về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/02/2019 Sở Khoa học và Công nghệ 15/02/2019 Công văn số 102/SKHCN-QLKHCS ngày 13/02/2019 về việc tham mưu ý kiến phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ 10/02/2019 Báo cáo số 37/BC-SKHCN ngày 04/02/2019 về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời cung cấp số liệu giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp