Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
32 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ 10/10/2021 Sở KH&CN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum. Sở Khoa học và Công nghệ 05/10/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 15/09/2021 Sở KH&CN rà soát, điều chỉnh danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký ban hành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 30/11/2021 Sở KH&CN báo cáo triển khai các nội dung UBND tỉnh tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Sở Khoa học và Công nghệ 15/08/2021 Tờ trình về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
2085/VP-KGVX ngày 19/7/2021 21/07/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 31/08/2021 Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
2089/PB-KGVX ngày 21/7/2021 21/07/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật Văn bản nêu trên để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh “xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh” theo đề nghị và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 10/10/2021 Sở KH&CN tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1073/PC-KGVX 23/04/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự thảo hưởng ứng cuộc thi "sáng kiến vì cộng đồng" Sở Khoa học và Công nghệ 27/04/2021 Về việc tham mưu góp ý Dự thảo hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 14/03/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu việc ủy quyền cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 15/03/2021 Sở đã cử người phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện rà soát TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Nộp báo cáo số liệu vào ngày 10/3/2021 (kết quả như sau: 23 TTHC yêu cầu nghĩa vụ tài chính;63 TTHC công khai trên CSDLQG; 35 TTHC đã được đồng bộ trên cổng DVC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ