Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Khoa học và Công nghệ 27/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Khoa học và Công nghệ 30/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 20/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Kiểm tra việc duy trì, cải tiến và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Căn cứ Kế hoạch 4514/KH-UBND ngày 07/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3375/PB-KGVX 24/12/2020  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 12/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh