Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Khoa học và Công nghệ 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ 15/03/2022 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ 15/03/2022 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Khoa học và Công nghệ 22/02/2022 Sở KH&CN không có nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề, hiện đang xin chủ trương xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ III Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, theo đó Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng Nghị quyết “Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030”.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Khoa học và Công nghệ 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
450/VP-KGVX 11/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệchủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vịcóliên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Khoa học và Công nghệ 05/03/2022 Sở KH&CN tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về KH&CN
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ 15/02/2022 Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
318/VP-KGVX 24/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệchủ trì, phối hợp vớiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bài viết theo đề nghị của Cơ quan Thường trực tại miền Trung -Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản Sở Khoa học và Công nghệ 15/02/2022 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị phân công lại cơ quan chủ trì viết bài
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Khoa học và Công nghệ 21/01/2022 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ 28/01/2022 Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung