Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Đăk Hà 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   - Xử lý nghiêm minh theo đúng quy định đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chính sách bảo hiểm bắt buộc thuộc đơn vị, địa phương quản lý; rút kinh nghiệm nhằm đề ra giải pháp quản lý, điều hành triển khai thực hiện các chính sách này trong thời gian tới đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành. - Chỉ đạo các đơn vị được thanh tra thuộc đơn vị, địa phương quản lý : Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng, tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ từ 2007 đến 2018 về vấn đề điều hành, quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị không thanh toán các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; có biện pháp thực hiện ngay và chấm dứt tình trạng nợ đọng và không để phát sinh nợ mới. UBND huyện Đăk Hà 20/07/2019 (Quá hạn 32 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1039/UBND-HTKT 03/05/2019  UBND tỉnh   Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, báo cáo UBND tỉnh UBND huyện Đăk Hà 03/06/2019 (Quá hạn 79 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
987/VP-NNTN 23/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản ngân hàng hoặc hình thức thanh toán điện tử khác theo Văn bản số 2887/UBND-NNTN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các đơn vị, địa phương đã thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt thì báo cáo kết quả mở tài khoản ngân hàng), hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Đăk Hà 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. UBND huyện Đăk Hà 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tự rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính của ngành, địa phương mình và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (sản phẩm Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh) UBND huyện Đăk Hà 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật