Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
20 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Ban quản lý Khu kinh tế 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày) Đã hoàn thành
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế 18/03/2019 Văn bản số 165/BQLKKT ngày 18/3/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Ban quản lý Khu kinh tế 20/03/2019 Văn bản gửi đúng hạn trên Ioffoce
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 517/VP-HTĐT ngày 01/3/2018 01/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   hướng dẫn Công ty TNHH Travel Master- Hàn Quốc khảo sát địa điểm liên quan như đề nghị của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế Đ/c Phó Trưởng ban trực đã phân công các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
412/VP-HTKT 19/02/2019  UBND tỉnh   Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về phương án bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung Ban quản lý Khu kinh tế 04/03/2019 Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Báo cáo số 48/BC-BQLKKT ngày 01/3/2019 đề xuất vị trí khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
394/TB-VP 18/02/2019  Thông báo kết luận   Trình phê duyệt các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư (dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai giai đoạn 1…) Ban quản lý Khu kinh tế 28/02/2019 Đã tham mưu đúng hạn
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
394/TB-VP 18/02/2019  Thông báo kết luận   Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về đơn vị quản lý Cụm công nghiệp Thanh Trung II theo đúng quy định Ban quản lý Khu kinh tế 28/02/2019 Đã hoàn thành theo tiến độ
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 364/VP-HTKT ngày 14/02/2019 14/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Sâm Tý theo đúng quy định hiện hành Ban quản lý Khu kinh tế 25/02/2019 Văn bản số 93/BQLKKT-QLĐT ngày 19/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế 10/02/2019 Báo cáo số 22/BC-BQLKKT ngày 01/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp