Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban quản lý Khu kinh tế 27/01/2021 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;Văn bản số 297/UBND-KTTH ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Văn bản số 236/VP-UBND ngày 25/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh ngày 25/01/2021 về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 366/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020; bàn giao quỹ đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để thu hút đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chủ trương của tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế 31/01/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Ban quản lý Khu kinh tế 14/01/2021 Theo thống kê tại phụ lục I biểu thống kê kết quả giải quyết các kiến nghị qua giám sát tại Văn bản số 112/UBND-KTTH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân tỉnh Kon Tum có kiến nghị Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 04/11/2019 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
90/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum theo nội dung đề xuất của đơn vị và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (qua Sở Xây dựng tham mưu) Ban quản lý Khu kinh tế 08/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
90/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Hướng dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Nam Kon Tum theo diện tích được điều chỉnh. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) Ban quản lý Khu kinh tế 08/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Ban quản lý Khu kinh tế 30/01/2021 Thực hiện Văn bản số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ban quản lý Khu kinh tế 28/02/2021 Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4747/UBND-KTTH 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 336/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế Để đảm bảo thủ tục pháp lý làm cơ sở hoàn trả chi phí bồi thường thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tại thôn thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum theo đúng quy định hiện hành. Liên ngành thống nhất (Có biên bản kèm theo) : - Ban quản lý Khu kinh tế khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 366/TB-UBND ngày 24/12/2020. - Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, bàn giao quỹ đất sạch cho tỉnh để thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc hoàn trả chi phí bồi thường, GPMB sẽ thực hiện theo quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
4747/UBND-KTTH 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Khảo sát, đề xuất lập thủ tục đầu tư hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện từ đường Hồ Chí Minh vào Khu nông nghiệp công nghệ cao theo đề nghị của Nhà đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế 10/01/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 4747/UBND – KTTH ngày 25/12/2020 về việc tháo gỡ vướng mắc các dự án của Tập đoàn TH, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Tập đoàn TH (có biên bản làm việc Liên ngành ngày 05/01/2021 kèm theo). Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo như sau
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
4747/UBND-KTTH 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Làm việc với Nhà đầu tư để thống nhất việc hoàn trả chi phí bồi thường thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thủ tục hoàn trả chi phí bồi thường theo quy định Ban quản lý Khu kinh tế 31/01/2021 Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã hoàn thành lập và phê duyệt phương án bồi thường gồm 05 đợt (04 đợt cho tổ chức là Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum và 01 đợt của hộ gia đình, cá nhân), cụ thể như sau: - Về diện tích đã thu hồi: 126,2 ha (Thu hồi của công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum: 107,4ha; Thu hồi của 37 hộ gia đình, cá nhân: 18,8ha). - Về tổng kinh phí đã thực hiện: 35.527.806.283 đồng. Để công tác giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo đồng bộ liền vùng, liền thửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum hoàn thành lập và đang công khai phương án để trình phê duyệt phương án bồi thường đợt 6 với diện tích thu hồi của 04 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức khoảng 7,0 ha; Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng: 14.000 triệu đồng.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng