Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
30 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế 10/10/2021 Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-BKTNS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021. Căn cứ Văn bản số 3549/UBND-KTTH ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 21/KH-BKTNS ngày 01/10/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 10 đơn vị chưa đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh và Xã hội). Ban quản lý Khu kinh tế 25/03/2021 Thực hiện Văn bản số 322/UBND-KGVX ngày 27/1/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Văn bản số 645/VP-TTHCC, ngày 15/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đôn đốc cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thực hiện rà soát và cung cấpdịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với 09/28 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Qua rà soát có 19/28 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư đủ điều kiện triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Ban quản lý Khu kinh tế 14/03/2021 Thực hiện văn bản số 772/UBND-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế gửi kèm theo văn bản này hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế gồm: 1. Tờ trình số 11/TTr-BQLKKT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo quyết định và các văn bản liên quan kèm theo. 2. Tờ trình số 12/TTr-BQLKKT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo quyết định và các văn bản liên quan kèm theo.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế 15/03/2021 Thực hiện Văn bản số 746/UBND-TTHCC, ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia. Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Văn bản số 30/TT-KSTT, ngày 5/3/2021 về việc cử cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC phối hợp thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập danh sách cán bộ đầu mối phối hợp tham gia thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc thầm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế 10/04/2021 Thực hiện Văn bản số 746/UBND-TTHCC, ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia. Qua kết quả triển khai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên. Ban quản lý Khu kinh tế Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên: Trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, BQLKKT tỉnh đã cung cấp 10/28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 35,71% (đảm bảo chỉ tiêu cung cấp DVCTT theo quy định). Hiện nay, BQLKKT tỉnh đã rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính (trong lĩnh vực đầu tư) thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh (ngoài ra đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh trong các lĩnh vực công thương, lao động, xây dựng, tài chính do các sở, ngành tham mưu công bố, BQLKKT tỉnh phối hợp).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. Ban quản lý Khu kinh tế Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4: Nội dung này, BQLKKT tỉnh đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) nộp hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đồng thời yêu cầu công chức của BQLKKT tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tuyên truyền, vận động và phối hợp với nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) thực hiện, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Nhanh chóng hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế Hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27/01/2021 về việc khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04/02/2021 về việc triển khai các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021: + Các nhiệm vụ đã triển khai theo Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27/01/2021: BQLKKT tỉnh đã thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, áp dụng chữ ký số cá nhân; phối hợp tái cấu trúc quy trình TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính công trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. + Các nhiệm vụ đã triển khai theo Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04/02/2021: BQLKKT tỉnh đã triển khai xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo công chức của BQLKT tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. Ban quản lý Khu kinh tế Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh: - Đã chỉ đạo công chức của BQLKKT tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. - Khi thực hiện giao dịch TTHC với các sở, ngành trong các lĩnh vực liên quan (Kho bạc nhà nước, thuế, thi đua khen thưởng, Ngân hàng…), BQLKKT tỉnh đã thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung