Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
1173/VP-HTDT ngày 16/5/52019 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị bản đồ vị trí để giới thiệu, cung cấp cho Nhà đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế 20/05/2019 - Ban quản lý Khu kinh tế giao phòng Quản lý đầu tư, phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường chuẩn bị bản đồ; tài liệu cho dự án Khu chế biến cà phê tại Khu công nghiệp Hòa Bình, diện tích 1,8 ha;. - Cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi đầu tư đối với từng dự án nêu trên (trong đó khái toán sơ bộ chi phí bồi thường, tiền thuê đất, thuê mặt bằng dự kiến, Bản đồ thể hiện rõ vị trí thực hiện dự án…). - Hướng dẫn Công ty VSUNWOO Hàn Quốc triển khai lập thủ tục đầu tư đối với dự án nêu trên.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Ban quản lý Khu kinh tế 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1154/VP-HTKT 14/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tăng cường quản lý, thực hiện quy hoạch các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Ban quản lý Khu kinh tế 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
69/TB-UBND 26/04/2019  Thông báo kết luận   Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình; thủ tục hành chính thuộc lính vực quản lý được tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt), trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt (hoàn thành trước ngày 02 tháng 5 năm 2019); Ban quản lý Khu kinh tế 02/05/2019 Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (có Dự thảo Quyết định, danh mục và toàn bộ quy trình nội bộ các thủ tục hành chính/thủ tục hành chính liên thông kèm theo).
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật