Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
48 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Ban quản lý Khu kinh tế Đang thực hiện Ban tiếp dân
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế - Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường đối thoại với công dân trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; có các giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh thắc mắc, kiến nghị kéo dài. - Thực hiện nghiêm lịch trực cơ quan, đơn vị và bảo đảm công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1667/UBND-HTKT 03/07/2019  UBND tỉnh   Điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam Ban quản lý Khu kinh tế 15/07/2019 Thực hiện điểm 2, Văn bản số 1167/UBND-HTKT ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai các nhiệm vụ thành lập thị xã Ngọc Hồi. Theo đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1346/VP-HTĐT 03/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Làm việc với Chủ đầu tư chứng minh năng lực để thực hiện đầu tư dự án nêu trên, nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư theo hồ sơ đăng ký. Ban quản lý Khu kinh tế Sau khi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc trực tiếp với đại diện Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Môi trường An Thiện. Ngày 05/6/2019, Công ty đã có văn bản số 04/CV-2019 ngày 02/6/2019 về việc giải trình vốn điều lệ và nguồn vốn đầu đầu tư liên quan đến đề xuất dự án đầu tư Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Mã số doanh nghiệp 61011254770 Đăng ký lần đầu ngày 10/01/2019, Đang ký thay đổi lần thứ 1, ngày 18/01/2019
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Ban quản lý Khu kinh tế Thực hiện Công văn số 1304/UBND-TD, ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo như sau: Qua rà soát, tại BQLKKT tỉnh không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết mà người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại hoặc tiếp tục có đơn khiếu nại, tố cáo.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1221/UBND-HTKT 23/05/2019  UBND tỉnh   Đề xuất vị trí bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung Ban quản lý Khu kinh tế 10/06/2019 Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc về lựa chọn vị trí Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Ban quản lý Khu kinh tế 30/05/2019 Thực hiện Văn bản số 1191/UBND-KTTH ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) báo cáo.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Ban quản lý Khu kinh tế Các Phòng, đơn vị trực thuộc: Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại với công dân trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; có các giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh thắc mắc, kiến nghị kéo dài hoặc vượt cấp (nhất là trong thời điểm diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV và Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XI).
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1181/VP-HTKT 16/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam Ban quản lý Khu kinh tế 31/05/2019 Báo cáo, đề xuất các phương án điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1173/VP-HTDT 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị bản đồ vị trí để giới thiệu, cung cấp cho Nhà đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế 20/05/2019 - Ban quản lý Khu kinh tế giao phòng Quản lý đầu tư, phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường chuẩn bị bản đồ; tài liệu cho dự án Khu chế biến cà phê tại Khu công nghiệp Hòa Bình, diện tích 1,8 ha;. - Cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi đầu tư đối với từng dự án nêu trên (trong đó khái toán sơ bộ chi phí bồi thường, tiền thuê đất, thuê mặt bằng dự kiến, Bản đồ thể hiện rõ vị trí thực hiện dự án…). - Hướng dẫn Công ty VSUNWOO Hàn Quốc triển khai lập thủ tục đầu tư đối với dự án nêu trên.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư