Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
22 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế - Qua rà soát Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), BQLKKT tỉnh không có dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý để thực hiện việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Ban quản lý Khu kinh tế 30/04/2020 Các thủ tục hành chính chuyên ngành (thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh) do sở, đơn vị quản lý chuyên ngành tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, do vậy việc đề xuất danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 Ban quản lý sẽ phối hợp các sở, đơn vị quản lý chuyên ngành tham mưu đề xuất, tránh chồng chéo, BQLKKT tỉnh phối hợp với sở, đơn vị quản lý chuyên ngành triển khai, đồng thời thực hiện theo quy định khi được phê duyệt (cụ thể: Sở Công thương đề xuất danh mục, lộ trình đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực công thương – trong đó có các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của BQLKKT tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất danh mục, lộ trình đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội – trong đó có các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của BQLKKT tỉnh).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ban quản lý Khu kinh tế 15/04/2020 Hiện nay 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 (thuộc phạm vi quản lý) theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh .
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng được người dân, doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đề xuất triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ban quản lý Khu kinh tế 15/04/2020 - Hiện nay tại BQLKKT tỉnh không có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được công bố mà không có trong danh mục theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy không có cơ sở đề xuất triển khai. - 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 (thuộc phạm vi quản lý của BQLKT tỉnh) đều đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh .
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
995/UBND-KTTH 30/03/2020  UBND tỉnh   Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 của VCCI để tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thànhphần có điểm số cao; đồng thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấpcủa đơn vị mình Ban quản lý Khu kinh tế 30/04/2020 Nhằm cải thiện các chỉ số thành phần DDCI góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao các chỉ số thành phần có điểm số thấp, qua đó nhằm góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như sau: (Có báo cáo đính kèm)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Ban quản lý Khu kinh tế 30/03/2020 Thực hiện Công văn số 928/UBND-NC, ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả cụ thể
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Ban quản lý Khu kinh tế 10/07/2020 Thực hiện Công văn số 904/UBND-KTTH ngày 24/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kết luận số 1203-KL/TU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban quản lý Khu kinh tế lập báo cáo kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Ban quản lý Khu kinh tế 31/03/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 966/STC-QLGCS ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài chính về việc điều chuyển nhà, đất của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có ý kiến như sau: - Thống nhất việc bố trí Trụ sở làm việc của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi làm Trạm cảnh sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 tỉnh Kon Tum theo như đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 275/CAT-PH10 ngày 25 tháng 02 năm 2020. - Số liệu về đất, nhà cửa, vật kiến trúc trên đất đối với cơ sở nhà, đất này được cung cấp theo Báo cáo số 17/BC-CTy ngày 27/3/2020 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế. (Có Báo cáo kèm theo). Và văn bản số 195/BQLKKT-KHTH
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
774/VP-KTTH 23/03/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   tìm hiểu thông tin nhà đầu tư, tổ chức làm việc hoặc tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh làm việc với nhà đầu tưtrong tháng 4 năm 2020. Ban quản lý Khu kinh tế 30/04/2020 Ban quản lý khu kinh tế đã làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần Capella Quảng Nam để thống nhất giải pháp triển khai các bước tiếp theo làm cơ sở Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Công ty cổ phần Capella Quảng Nam đã có văn bản số 36/2020/CV-CQN ngày 27/3/2020 v/v phối hợp khảo sát lập luận chứng kinh tế kỹ thuật đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thời gian dự kiến khảo sát từ tháng 4/2020; Tuy nhiên thực hiện biện pháp cách ly xã hội phòng chống dịch Covid – 19 nên công ty cổ phần Capella Quảng Nam đã có văn bản số 46/CV-CQN ngày 15/4/2020: sẽ triển khai thực hiện các nội dung đăng ký tại văn bản số 36/2020/CV-CQN ngày 27/3/2020 ngay sau khi Chính phủ giở bỏ cách ly xã hội.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
849/UBND-TTHCC 20/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trong đó, các sở, ban ngành khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành tại địa phương để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thay thế các quyết định: Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 4 năm 2020). Ban quản lý Khu kinh tế 15/04/2020 Thực hiện Công văn số 849/UBND-TTHC, ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng ký các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích như sau (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung