Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
894/UBND-KGVX 19/04/2019  UBND tỉnh   thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 để Nhân dân được biết; đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyển sinh các trường thuộc quyền quản lý theo đúng các quy định hiện hành. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để theo dõi, chỉ đạo. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/08/2019 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
583/UBND-KGVX 28/03/2019  UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
583/UBND-KGVX 18/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tự rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính của ngành, địa phương mình và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (sản phẩm Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh) Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật