Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1717/PB-KGVX 18/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1442/PC-KGVX 26/05/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện về đẩy mạnh công tác khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021 -2030. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 14/06/2021 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn