Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
56 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2089/UBND-NNTN 23/06/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định số 343/QĐ-TTg Sở Tài nguyên và Môi trường 28/06/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1407/UBND-NNTN 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về rà soát khu vực điểm mỏ Đá serpentin làm ốp lát thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi Sở Tài nguyên và Môi trường 14/05/2021 Báo cáo số 185/BC-STNMT ngày 18/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát khu vực điểm mỏ Đá serpentin làm ốp lát thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1400/UBND-NNTN 04/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về rà soát, tham mưu về điểm mỏ đá tại thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường 14/05/2021 Văn bản số 1270/STNMT-TNKSN ngày 20/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, tham mưu về điểm mỏ đá tại thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum (Công ty TNHH MTV Xuân Thành Gia Lai)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1221/VP-NNTN 04/05/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Tài nguyên và Môi trường 10/05/2021 Báo cáo số 169/BC-STNMT ngày 07/05/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1363/UBND-NNTN 01/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v xử lý nội dung Văn bản số 1011/STNMT-TNKSN ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 05/05/2021 Văn bản số 1357/STNMT-TNKSN ngày 28/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nạo vét kết hợp thu hồi cát từ nạo vét lòng hồ thủy điện (Công ty TNHH Khoáng sản Phúc Thịnh Phát)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1199/VP-NNTN 01/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 05/07/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1185/VP-NNTN 29/04/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1933/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 14/06/2021 Tờ trình số 182/TTr-STNMT ngày 14/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
961/UBND-KTTH 24/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng xem xét, bàn giao diện tích đất Sân bay Măng Đen cũ, huyện Kon Plông cho địa phương quản lý để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Sở Tài nguyên và Môi trường 09/04/2021 Văn bản số 901/STNMT-QHKHSDĐ ngày 09/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng chuyển giao đất sân bay Măng Đen
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
683/VP-NNTN 16/03/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 27/03/2021 Văn bản số 744/STNMT-CCBVMT. ngày 26/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường 18/03/2021 Tờ trình số 83/TTr-STNMT ngày 23/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn