Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
32 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1519/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1524/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v làm việc và trả lời phỏng vấn báo chí Sở Tài nguyên và Môi trường 22/05/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1728/VP-NNTN 17/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v rà soát hồ sơ điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Sở Tài nguyên và Môi trường 25/05/2022 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1437/TB-VP 22/04/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   về Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái Sở Tài nguyên và Môi trường 10/05/2022 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
939/UBND-NNTN 05/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 30/04/2022 Công văn số 1277/UBND-NNTN ngày 04/05/2022 của UBND tỉnh về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
878/VP-NNTN 16/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 21/03/2022 Văn bản số 754/STNMT-MT ngày 21/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
725/UBND-NNTN 16/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quặng đồng Kon Rá, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường 25/03/2022 Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 30/03/2022 của Sở Tài nguyên avf Môi trường về việc triển khai Công văn số 457-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc chủ trương đưa quặng đồng vào danh sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
840/VP-NNTN 14/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 22/03/2022 Báo cáo số 142/BC-STNMT ngày 22/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc làm rõ các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án: Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
824/VP-NNTN 11/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Công văn số 1225/BTNMT-TCMT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 22/03/2022 Văn bản số 771/STNMT-MT ngay 23/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín