Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
19 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
274/VP-NNTN 27/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v Báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/02/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
284/UBND-NNTN 25/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 10/03/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Tài nguyên và Môi trường 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 28/01/2021 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
191/VP-NNTN 20/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 29/01/2021 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
138/VP-NNTN 15/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 182/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 04/02/2021 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/01/2021 Văn bản số 218/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020 (Báo cáo số 37/BC-ĐGS ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Tài nguyên và Môi trường 30/01/2021 Báo cáo số 36/BC-STNMT ngày 21/01/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh và đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khoá XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/01/2021 Báo cáo số 36/BC-STNMT ngày 21/01/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh và đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khoá XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Tài nguyên và Môi trường 08/01/2021 Văn bản số 75/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến đối với nội dung kiến nghị của Ban thường vụ huyện Ủy huyện Kon Plông tại Báo cáo số 43-BC/HU ngày 30 tháng 10 năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp