Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
166 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2162/UBND-TD 20/08/2019  UBND tỉnh   Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum căn cứ vào hồ sơ xác minh vụ việc khiếu nại của ông Trương Vĩnh Khánh và kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ việc nêu trên để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường 05/09/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
2069/VP-NNTN 19/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v tham mưu triển khai Văn bản số 7192/VPCP-CN ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 25/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3947/VP-NNTN 16/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 14/10/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2045/VP-NNTN 16/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường 22/08/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1989/VP-NNTN 09/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v phê duyệt giá trị chính thức kết quả xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 30/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1992/VP-NNTN 09/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v thực hiện Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1987/VP-NNTN 09/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2016/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường 16/08/2019 Văn bản số 1457/STNMT-TTr ngày 15/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1982/VP-NNTN 09/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT Sở Tài nguyên và Môi trường 01/09/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch số 301/KH-STNMT ngày 28/05/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1971/VP-NNTN 08/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v góp ý dự thảo Thông tư về quản lý chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trường 29/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường