Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
65 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2220/UBND-NNTN 23/06/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về hoạt động khai thác cát làm VLXDTT trong diện tích dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla Sở Tài nguyên và Môi trường 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày) Ngày 30/06/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1621/STNMT-KS V/v xin gia hạn thời gian báo cáo.đến ngày 10/07/2020
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2184/UBND-NNTN 19/06/2020  UBND tỉnh   Về việc thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1706/VP-NNTN 19/06/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 26/06/2020 Báo cáo số 270/BC-STNMT ngày 26/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1658/VP-NNTN 15/06/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v tham mưu góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường 02/07/2020 Báo cáo số 286/BC-STNMT ngày 30/06/2020 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1633/VP-NNTN 11/06/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v cung cấp thông tin về các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng BUR3 của Việt Nam cho UNFCCC Sở Tài nguyên và Môi trường 01/07/2020 Văn bản số 1615/STNMT-CCBVMT ngày 30/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin về các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng BUR3 của Việt Nam cho UNFCCC
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1590/VP-NNTN 08/06/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v tham mưu góp ý hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường môi trường không khí Sở Tài nguyên và Môi trường 12/06/2020 Văn bản số 1436/STNMT-CCBVMT ngày 12/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v tham mưu UBND tỉnh Văn bản góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1512/VP-NNTN 29/05/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v tham mưu triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 12/06/2020 Báo cáo số 247/BC-STNMT ngày 12/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1473/VP-NNTN 25/05/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v góp ý dự thảo “Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ". Sở Tài nguyên và Môi trường 10/06/2020 Văn bản số 1418/STNMT-KS ngày 09/06/2020 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1432/VP-NNTN 21/05/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v thực hiện Công văn số 2656/BTNMT-TCMT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2020 Văn bản số 1656/STNMT-CCBVMT ngày 03/07/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1725/UBND-NNTN 18/05/2020  UBND tỉnh   Giao các sở, ngành liên quan (Bao gồm đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp) nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri. Kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 06 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Kon Tum đúng thời gian quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường 05/06/2020 Văn bản số 1382/STNMT-KS ngày 04/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ