Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
379/UBND-NNTN 13/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 27/02/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
318/VP-NNTN 13/02/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước Sở Tài nguyên và Môi trường 29/02/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
306/PC-NNTN 13/02/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   về việc điều chỉnh nội dung Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng thông thường tại thôn 1b, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường 18/02/2020 Văn bản số 321/STNMT-CCBVMT ngày 17/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v điều chỉnh nội dung Phương án cải tạo phục hồi môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
188/VP-NNTN 21/01/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường 29/02/2020 Văn bản số 46/BC-STNMT ngày 19/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
176/VP-NNTN 20/01/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường giai đoạn 2020 - 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 04/02/2020 Văn bản số 189/STNMT-KHTC ngày 31/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường giai đoạn 2020-2023”
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản số 20/STNMT-TTr ngày 6/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công