Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
76 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
667/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
665/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v giải quyết các kiến nghị của DNTN Ngọc Trang Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
666/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
668/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Sở Tài nguyên và Môi trường 04/04/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Ban tiếp dân
573/UBND-HTKT 18/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Kiểm tra, làm rõ việc sử dụng đất tại tịnh xá Ngọc Thọ; xử lý đối với các trường hợp lấn, chiếm đất, xây dựng công trình trái phép (nếu có) Sở Tài nguyên và Môi trường 22/03/2019 STNMT đã có Báo cáo số 143/BC-STNMT ngày 19/3/2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Tài nguyên và Môi trường 22/03/2019 Văn bản số 451/STNMT-VP ngày 21/03/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
601/VP-NNTN 13/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v tổ chức quản lý, cấp phép mỏ đá thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 18/03/2019 Văn bản số 407/STNMT-VP ngày 18/03/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Tài nguyên và Môi trường 20/03/2019 Kế hoạch số 142/KH-STNMT ngày 19/03/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật