Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
82 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường 10/10/2021 Báo cao so 423/BC-STNMT ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác thu, chi ngân sách năm 2021 của Sở TN&MT
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường 05/10/2021 Văn bản số 2816/STNMT-MT ngày 05/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2881/VP-NNTN 14/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trinh phê duyệt Kế hoạch đấu giá đợt 2 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 30/09/2021 (Quá hạn 27 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2874/VP-NNTN 14/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL Sở Tài nguyên và Môi trường 01/10/2021 Công văn số 3555/UBND-NNTN ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3197/UBND-NNTN 14/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v xử lý phản ánh của công dân Sở Tài nguyên và Môi trường 10/10/2021 Văn bản số 2885/STNMT-TTr ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc xử lý phản ánh của công dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2859/VP-NNTN 14/09/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Sở Tài nguyên và Môi trường 25/09/2021 Văn bản số 3464/UBND-NNTN ngày 27/09/2021 của UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/09/2021 Tờ trình số 301/TTr-STNMT ngày 14/09/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang dự án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung) Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/09/2021 Tờ trình số 300/TTr-STNMT ngày 14/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3182/UBND-NNTN 06/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei Sở Tài nguyên và Môi trường 20/10/2021 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 15/09/2021 Văn bản số 2614/STNMT-VP ngày 15/09/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc rà soát, điều chỉnh danh mục báo cáo định kỳ của UBND tỉnh ủy uyền cho cơ quan, đơn vị ký ban hành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn