Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Đăk Glei 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động tại địa phương (gửi Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2019). Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương UBND huyện Đăk Glei 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
849/UBND-NNTN 16/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp hoàn thành khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) UBND huyện Đăk Glei 10/05/2019 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
241/VP-HTKT 25/01/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ia H’Drai, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Kon Tum khẩn trương rà soát, lập và phê duyệt điều chỉnh Danh sách hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/02/2019 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Đề án và ban hành kế hoạch thực hiện trong tháng 02/2019. UBND huyện Đăk Glei 10/02/2019 (Quá hạn 104 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật