Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
39 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1541/PB-KGVX 19/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai các kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 Ban Dân tộc 10/07/2020 triển khai các kiến nghị của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1459/PB-KGVX 11/06/2020  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc trên cơ sở nghiên cứu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và kiến nghị của Ủy Ban Dân tộc tại Báo cáo nêu trên; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trong 02 năm (2020-2021). Hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Ban Dân tộc 30/06/2020 tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1256 /PB-KGVX 25/05/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2020 Ban Dân tộc 28/05/2020 V/v tham mưu danh sách xã, thôn sáp nhập, chia tách thuộc diện đầu tư Chương trình 135
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1672/UBND-KGVX 15/05/2020  UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư;Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 2214/QĐTTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2020 Ban Dân tộc 31/07/2020 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1645/UBND KGVX 13/05/2020  UBND tỉnh   Ban Dân tộc: Chủ động liên hệ với các đại biểu tỉnh Kon Tum tham dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số Việt nam lần thứ II để nắm thông tin về tình hình sức khỏe, chế độ ăn kiêng (nếu có); đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại mục 1, 2 Văn bản số 535/UBDT-DTTS ngày 06 tháng 5 năm 2020 . Hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2020. Ban Dân tộc 30/05/2020 Công văn về việc báo cáo công tác tham mưu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1285/UBND-KGVX 16/04/2020  UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc (tại các Văn bản số số 101/UBDT-VP135 ngày 06 tháng 02 năm 2020; số 389/UBDT-CSDT ngày 30 tháng 3 năm 2020), tiếp tục rà soát và hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định Ban Dân tộc 30/04/2020 V/v triển khai thực hiện chế độ, chính sách dân tộc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1259/UBND-KGVX 14/04/2020  UBND tỉnh   Ban Dân tộc hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thu thập số liệu từ cơ sở để phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 342/UBDT-CSDT ngày 23 tháng 3 năm 2020 Ban Dân tộc 30/04/2020 BÁO CÁO Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ban Dân tộc Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc không có danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Ban Dân tộc 30/04/2020 Căn cứ Điều 2 tại Quyết định số 411/QĐ-TTg, ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 thì tại Ban không có TTHC có tần suất giao dịch lớn, thường xuyên nên xin không đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ban Dân tộc 15/04/2020 Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg, ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì hiện tại cơ quan Ban Dân tộc, không có danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các Quyết định trên
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh