Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1034/PC-VP 09/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung tại mục 2 Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 06 tháng 6 năm 2022 Ban Dân tộc 06/06/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
898/PB-VP 20/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 Ban Dân tộc 30/04/2022 V/v tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách liên quan đến phân định miền núi, vùng ca
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Ban Dân tộc 20/05/2022 V/v báo cáo thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư và Văn bản số 58/BNV-CCVC của Bộ nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
819/PB-VP 12/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 483/UBDT-CSDT ngày 04 tháng 4 năm 2022 Ban Dân tộc 18/04/2022 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Ban Dân tộc 15/03/2022 chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Ban Dân tộc 15/03/2022 Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Ban Dân tộc 22/02/2022 V/v chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Ban Dân tộc 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ban Dân tộc 15/02/2022 V/v phối hợp chuẩn bị tài liệu tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban Dân tộc 21/01/2022 Báo cáo Về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp