Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban Dân tộc 10/10/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” trong năm 2021. Ban Dân tộc 05/10/2021 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộcthiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trong năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Ban Dân tộc 15/09/2021 V/v rà soát, điều chỉnh danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký ban hành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ban Dân tộc 30/11/2021 triển khai các nội dung UBND tỉnh tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Ban Dân tộc 15/08/2021 V/v triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
2187/PB-KGVX 28/07/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên Ban Dân tộc 07/08/2021 V/v tham mưu dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1804/PC-KGVX 28/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2021. Ban Dân tộc 10/07/2021 V/v tham mưu dựthảoBáo cáo việc thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng DTTS & MN giai đoạn 2016-2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1805/PC-KGVX 28/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 03 tháng 7 năm 2021 Ban Dân tộc 03/07/2021 V/v tham mưu báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg giai đoạn 2017-2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1581/PC-KGVX 05/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc 13/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bàoDTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, trên địa bàn tỉnh Kon Tu
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1535 /PC-KGVX 02/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên Ban Dân tộc 25/06/2021 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm