Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
38 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Ban Dân tộc Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Ban Dân tộc Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Ban Dân tộc 31/05/2019 triển khai thực hiện " Năm dân vận chính quyền" năm 2019: chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các đơn vị; chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ban Dân tộc Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Ban Dân tộc 30/06/2019 Kế hoạch Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, lãnh đạo Ban, các đoàn thể trong cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tập trung các vấn đề liên quan đến hỗ trợ trẻ em DTTS vùng đặc biệt khó khăn.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
975/UBND-KGVX 25/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   1. Thống nhất chủ trương tổ chức đi Đoàn thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại văn bản nêu trên. 2. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện việc thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm theo đúng qui định hiện hành bảo đảm an toàn, chu đáo, đúng lịch trình, tiết kiệm, hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./. Ban Dân tộc Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Ban Dân tộc Đang thực hiện Ban tiếp dân
873/UBND-KGVX 18/04/2019  UBND tỉnh   Đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tỉnh, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan; đồng thời, tổng hợp nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc như đề nghị của Ban Dân tộc vào Kế hoạch nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Dân tộc Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. Ban Dân tộc 30/04/2019 Khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính trong năm 2018 và tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại cơ quan có hiệu quả; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
59/CV-BCĐ 17/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực các Phong trào thi đua;tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; Lồng ghép, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án có liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao thực hiện các CTMTQG năm 2019;khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong xây dựng nông thôn mới; , thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách tín dụng ưu đãi để cải thiện điều kiện sống của người nghèo; giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh...; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định Ban Dân tộc Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã