Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
271/PC-KGVX 27/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ theo như hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc Ban Dân tộc 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban Dân tộc 27/01/2021 BÁO CÁO Về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
206/UBND-KGVX 19/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   UBND tỉnh rà soát xác định danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn gửi UBDT trước ngày 20/01/2021 Ban Dân tộc 19/01/2021 Ban Dân tộc đã có Văn bản số 31/BDT-CSDT ngày 12/01/2021 tham mưu UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có BC số 11/BC-UBND ngày 19/01/2021 gửi Ủy Ban dân tộc
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Ban Dân tộc 14/01/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Ban Dân tộc 30/01/2021 BÁO CÁO Phục vụ tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Ban Dân tộc 20/01/2021 V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/PC-KGVX 05/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 theo như hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trong Quý I/2021 Ban Dân tộc 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3389/PC-KTTH 28/12/2020  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 745/TB-KTNN ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ban Dân tộc 04/01/2021 Về việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 745/TB-KTNN ngày 21/12/2020
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ban Dân tộc 28/02/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
3352 /PC-KGVX 23/12/2020  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương , nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm g, khoản 8, Điều 1 Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 23 tháng 01 năm 2021 Ban Dân tộc 23/01/2021 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm