Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
44 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Ban Dân tộc Tăng cường thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp; khẩn trương giải quyết nhanh kịp thời, đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh của công dân;
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1976/UBND-KGVX 02/08/2019  UBND tỉnh   làm đầu mối, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm phim của Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương trong quá trình thực hiện phim tài liệu tại tỉnh Kon Tum. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi. Ban Dân tộc Ban Dân tộc làm đầu mối chủ trì, cùng với các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp với Đoàn làm phim của Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, trong quá trình thực hiện làm phim tại tỉnh Kon Tum theo đề nghị của đơn vị tại Văn bản số 116/PTLKH, ngày 07/6/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Dân tộc Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh Kon tum: Thực hiện các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo theo quy định của pháp luật. ; Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đặcbiệt tập trung rà soát, phân loại và thực hiện kế hoạch giải quyết khiếu nại,tố cáo còn tồn đọng
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1423/VP-KGVX 11/06/2019  PCT Trần Thị Nga   Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh đối với các đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm việc báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 (lập danh sách cụ thể). Ban Dân tộc 15/06/2019 Tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện công tác báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung Chương trình 135 giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Ban Dân tộc Kế hoạch kiểm tra rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Ban Dân tộc 30/05/2019 Thực hiện Công văn số 1191/UBND-KTTH ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019. Ban Dân tộc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Ban Dân tộc Báo cáo về việc phối hợp tiếp công dân để phục vụ Kỷ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Ban Dân tộc Báo cáo về việc phối hợp tiếp công dân để phục vụ Kỷ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Ban Dân tộc 31/05/2019 triển khai thực hiện " Năm dân vận chính quyền" năm 2019: chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các đơn vị; chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ban Dân tộc Báo cáo về việc phối hợp tiếp công dân để phục vụ Kỷ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân