Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
83 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1700/PC-KTTH' 17/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ theo quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 20 tháng 6 năm 2021 Sở Nội vụ 19/06/2021 Đã tham mưu tại Tờ trình 172/TTr-SNV
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1642/PC-KGVX 11/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sở Nội vụ 15/06/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1810/UBND-KGVX 02/06/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quy trình, quy định. Sở Nội vụ 30/06/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1680/UBND-KTTH' 25/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnhđể đẩy mạnh phân cấp côngtác tổ chức –cán bộ, trong đó, có nội dung đẩy mạnh phân cấp công tác tuyển dụng viên chức để các đơn vị, địa phương thực hiện; hoàn thành tham mưu chậm nhất trong tháng 5 năm 2021 Sở Nội vụ 31/05/2021 Đã tham mưu tại Văn bản số 1509/SNV-XDCQ&TCBM
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1403/PC-KGVX 21/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16h00’ ngày 27 tháng 5 năm 2021. Sở Nội vụ 27/05/2021 Về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1371/PC-KGVX 20/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2021. Sở Nội vụ 31/05/2021 Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 1299/SNV-XDCQ&TCBM ngày 28/5/2021 (sớm hơn so với thời hạn)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1339/PC-KGVX 18/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Hoàn thành trước 11h00 ngày 20 tháng 5 năm 2021 Sở Nội vụ 20/05/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo 05 năm thực hiện Kết luận 120- KL/TW của Bộ Chính trị
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1273/VP-KTTH' 10/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Nội vụ 09/06/2021 (Quá hạn 14 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1242/PB-KTTH' 10/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị các nội dung để đón tiếp và phục vụ buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia. Hoàn thành tham mưu trước ngày 12 áng 5 năm 2021 Sở Nội vụ 11/05/2021 Kế hoạch tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1223/PC-KGVX 07/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. Sở Nội vụ 20/05/2021 V/v tham mưu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông