Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
47 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
38/PC - KGVX 11/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo như đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/02/2019 Sở Nội vụ 20/02/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 72/UBND-KTTH ngày 11/01/2019 11/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm mất vốn ngân sách trung ương (lần 3) Sở Nội vụ 05/02/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 102/VP-KTTH ngày 11/01/2019 11/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Sở Nội vụ 16/01/2019 113/LN-NV-TC ngày 16/01/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 68/VP-KTTH ngày 08/01/2019 08/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc triển khai các văn bản của Bộ Nội vụ Sở Nội vụ 15/02/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 29/UBND-KTTH ngày 05/01/2019 05/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019 Sở Nội vụ 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Hoàn chỉnh Đề án thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông Sở Nội vụ 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 05/UBND-NNTN ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v xử lý vụ việc khai thác rừng trái phép trên lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý Sở Nội vụ 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân
3169/VP-KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 1. Để có cơ sở báo cáo, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, đề nghị các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Kon Tum; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có ý kiến và tham mưu UBND tỉnh về đề nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Kênh Truyền hình Quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), cụ thể: Có dự thảo Chương trình phối hợp kèm theo; trong đó, đề nghị tập trung một số nội dung sau: - Căn cứ pháp lý và thẩm quyền ký kết Chương trình phối hợp của hai đơn vị (UBND tỉnh và VTV8); - Nội dung ký kết có phù hợp không ?, cần sửa đổi, bổ sung...; - Đề xuất giải pháp. 2. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan trao đổi, phối hợp với VTV8 mở chuyên mục “Kon Tum ngày mới” trên Kênh truyền hình VTV8. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản và gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25/12/2018 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Sở Nội vụ 25/12/2018 2568/SNV-VP ngày 25/12/2018 Về việc tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối với đề nghị của Kênh truyền hình VTV8
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1416/PB - KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ căn cứ tham mưu UBND tỉnh thực hiện; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo quy định Sở Nội vụ 28/12/2018 2612/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/12/2018 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở Miền Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã