Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
78 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2044/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện việc thanh tra toàn diện hoạt động công vụ theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1879/UBND-TD ngày 25 tháng 7 năm 2019. Sở Nội vụ 10/09/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân
1879/UBND-TD 25/07/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giám đốc Sở Nội vụ thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động công vụ Sở Nội vụ 10/09/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2019. Đồng thời, lưu ý không tham mưu khen thưởng đối với các đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc hoặc để phát sinh nợ mới. Sở Nội vụ 30/07/2019 về việc báo cáo kết quả xử lý đối với các trường hợp nợ đọng các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1721/UBND-NC&NN 09/07/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về xử lý trách nhiệm về vụ việc khai thác đất sét trái phép tại địa bàn thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Sở Nội vụ 24/07/2019 V/v báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1684/UBND-NNTN. 04/07/2019  UBND tỉnh   Về vụ việc khai thác khoáng sản tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà Sở Nội vụ 24/07/2019 V/v báo cáo vụ việc khai thác khoáng sản tại huyện Diên Bình, Huyện Đăk Tô
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân
1577/UBND-NNTN 24/06/2019  UBND tỉnh   Về xử lý trách nhiệm về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Sở Nội vụ 24/07/2019 V/v báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1417/UBND-HTKT 10/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum Sở Nội vụ 20/06/2019 sở Nội vụ đã có công văn báo cáo nội dung trên . 1386/SNV-CCVC ngày 21/6/2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân