Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
30 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2910/VP-KTTH 23/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 26 tháng 5 năm 2023 Sở Nội vụ 26/05/2023 V/v thẩm định đối với dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1433/UBND-NC 18/05/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2023 Sở Nội vụ 30/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1453/UBND-NC 18/05/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tham mưu xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế Sở Nội vụ 31/05/2023 tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2023-2026
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2700/VP-NC 15/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trước ngày 25/5/2023 Sở Nội vụ 25/05/2023 V/v tham mưu Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, sản xuất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1329/UBND-KTTH 10/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Nội vụ 15/09/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1311/KH-UBND 08/05/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát theo toàn bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt trên địa bàn tỉnh (bao gồm: cấp tỉnh, huyện, xã). Trên cơ sở Điều 13, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, thực hiện bảng tổng hợp rà soát theo mẫu được cung cấp tại kế hoạch này (Phụ lục III), sau khi hoàn thành bảng tổng hợp, các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mục, cụ thể: - Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; - Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước khi thực hiện tái cấu trúc quy trình. Thời gian hoàn thành: trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 (các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mục như trên, kèm Công văn và bảng tổng hợp rà soát gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục và thay thế các quyết định trước đây về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến). Sở Nội vụ 05/06/2023 Về việc rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính,cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1240/UBND-NC 28/04/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.Hoàn thành tham mưutrước ngày 15 tháng 5 năm 2023 Sở Nội vụ 04/06/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai việc rà soát đề xuất số lượng hợp đồng lao động lĩnh vực sự nghiệp y tế và giáo dục theo Công văn số 1240/UBND-NC của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2445/VP-NC 28/04/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu trước ngày 15/5/2023 Sở Nội vụ 15/05/2023 V/v tham mưu báo cáo, giải trình các trường hợp tinh giản biên chế năm 2022 tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
976/UBND-KTTH 05/04/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tờ trình về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030" Sở Nội vụ 12/04/2023 Tham mưu nội dung thay thế Văn bản số 890/SNV-XDCQ&TCBN ngày 12/4/2023 của Sở Nội vụ về tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn