Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1737/VP-TD 23/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc phúc đáp Công văn số 1151/SNV-CCVC ngày 16/6/2020 của Sở Nội vụ Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
1630/UBND-NC 12/05/2020  UBND tỉnh   Tổng kết Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 Sở Nội vụ 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Đình Bân
1246/UBND-TD 14/04/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sở Nội vụ 25/04/2020 Ngày 22/4/2020 Sở Nội vụ đã có văn bản số 740/SNV-CCVC đề nghị UBND TP thực hiện theo T ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 655/UBND-TDngày 06 tháng 3năm 2020. ngày 36/4/2020 UBND TP đã có văn bản số 1731/UBND-NV gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh báo cáo nội dung trên
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Sở Nội vụ 30/03/2020 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng ,chống dịch Covid 19
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Sở Nội vụ 10/07/2020 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Nội vụ 31/03/2020 hựchiệnVăn bảnsố 32/UBND-KTTHngày 06/01/2020của Ủyban nhân dân tỉnhvề việc đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Công văn số 185/STC-QLGCS ngày 14/01/2020củaSở Tài chính về việc triển khai Vănbản số 32/UBND-KTTH ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công;
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
849/UBND-TTHCC 20/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trong đó, các sở, ban ngành khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành tại địa phương để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thay thế các quyết định: Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 4 năm 2020). Sở Nội vụ 15/04/2020 Về việc đề nghị phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
802/UBND-TTHCC 17/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Về việc rà soát quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Sở Nội vụ 20/03/2020 V/v rà soát, đề xuất danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý điều hành của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
789/UBND-TD 17/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công