Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
56 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1107/PC-VP 18/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện nội dung kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Nội vụ 25/05/2022 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1077/PC-VP 13/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung tại Công văn số 1937/BNV-TCBC ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ Sở Nội vụ 18/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
991/PC-VP 30/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Sở Nội vụ 20/05/2022 V/v tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1223/UBND-NC 27/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát tổ chức và hoạt động của các Tổ chức phối hợp liên ngành, Ban Chỉ đạođể tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh giải thể nếu không còn hoạt động hoặc không cần thiết Sở Nội vụ 20/05/2022 Đang thực hiện Phòng Nội chính
1183/UBND-NC' 25/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Liên ngành bổ sung, làm rõ cơ sở pháp lý( ) đối với từng nội dung kiến nghị đề xuất; đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách tinh giảm biên chế đợt II năm 2021 tại Văn bản số 2169/UBND-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2021 chưa đảm bảo theo quy định (trong đó có trách nhiệm của liên ngành). Kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 5 năm 2022. Sở Nội vụ 05/05/2022 v/v giải trình bổ sung một số nội dung của văn bản liên ngành số 939/LN:NV-TC-BHXH ngày 15/4/2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
924/PC-VP' 25/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sở Nội vụ 10/05/2022 (Quá hạn 9 ngày) V/v xin gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 (1115/SNV-XDCQ&TCBM)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
293/PC-VP 22/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ tham mưu báo cáo kết quả triển khai Kết luận 27 Ban Bí thư Sở Nội vụ 30/05/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1435/VP-NC' 22/04/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu và yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương trong tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ 30/04/2022 V/v tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Nội vụ 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn