Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
259/PB-NNTN 07/02/2020  Thông báo kết luận   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại văn bản nêu trên, hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2020./ Sở Nội vụ 20/02/2020 Sở Nội vụ tiếp nhận Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc xin thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà. Căn cứ Phiếu báo số 259/PB-NNTN ngày 7 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ của đơn vị, để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
253/UBND-TD 22/01/2020  UBND tỉnh   Giao Sở Nội vụ kiểm tra kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng liên quan đến vụ việc theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố (có gửi kèm theo), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2020. Sở Nội vụ 20/02/2020 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
106/VP-NNTN 13/01/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Sở Nội vụ 20/01/2020 Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo về môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
95/TB-VPUB 10/01/2020  UBND tỉnh   iao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10 tháng 02 năm 2020 Sở Nội vụ 10/02/2020 Sở Nội vụ tiếp nhận Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc xin thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà. Căn cứ Phiếu báo số 259/PB-NNTN ngày 7 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ của đơn vị, để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ có một số ý kiến như sau:
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công