Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
67 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Nội vụ Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Nội vụ 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
554/UBND-KTTH 14/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Sở Nội vụ tổng hợp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đảm bảo thời gian báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, nghiêm khắc phê bình đối với các đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán, kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính (để tổng hợp, báo cáo) trước ngày 25/3/2019. Sở Nội vụ 25/03/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Nội vụ 18/03/2019 Sở nội vụ đã có công văn số 259/SNV-VP ngày 31/01/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
529/UBND-KTTH 12/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ Văn bản trên. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2019 Sở Nội vụ 15/03/2019 V/v trình ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tình hình theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
534/UBND-KTTH 12/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   . Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm của Ban quản lý Khai thác công trình thủy lợi tỉnh trong việc làm mất vốn ngân sách Trung ương theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013 và Văn bản số 2357/UBND-KT ngày 31/8/2017. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/3/2019 Sở Nội vụ 25/03/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
130/QĐ-UBND 11/03/2019  UBND tỉnh   Quyết định chuyển giao nhiệm vụ một cử, một cửa liên thông Sở Nội vụ 15/03/2019 Sở Nội vụ đã bàn giao hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan cho VPUBND tỉnh tại biên bản ngày 15/3/2018
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
561/VP-KTTH 08/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   giao Sở Nội vụ: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để để xác định nhu cầu cụ thể; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao (trường hợp cần thiết thì cân nhắc từ nguồn chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã được Bộ Nội vụ thẩm định tại Văn bản số 134/BNV-TCBC ngày 09/01/2019 theo đúng quy định) Sở Nội vụ 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
500/UBND-KTTH 08/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát các quy định hiện hành và phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh để xác định rõ thẩm quyền giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn biên chế dự phòng cho các đơn vị; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Sở Nội vụ Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
500/UBND-KTTH 08/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh do Bộ Nội vụ chuyển giao theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 110/UBND-TH ngày 25/4/2017; trường hợp qua đánh giá cho thấy việc triển khai phần mềm được chuyển giao không hiệu quả thì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trang bị phần mềm mới để triển khai trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ 15/03/2019 (Quá hạn 8 ngày) Đã hoàn thành
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp