Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
24 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Nội vụ 27/01/2021 Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
216/UBND-KTTH 20/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ tổng hợp,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Hướng dẫn 2965/HD-BNV;hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
188/PC-KTTH 18/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao và hải đảo.Hoàn thành tham mưu trước ngày 21tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
125/PC-KTTH 12/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ tham mưu báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 163/QĐ-TTg Sở Nội vụ 04/03/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 14/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
103/PC-KTTH 11/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.Hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 24/01/2021 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Chuẩn bị phương án để đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của mỗi đơn vị bầu cử Sở Nội vụ 03/03/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Chuẩn bị phương án để đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sở Nội vụ 03/03/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Nội vụ 13/03/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Tổ chức triển khai công tác bầu cử đến các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các văn bản của Trung ương; hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử. Tiến hành hệ thống, in ấn các tài liệu, biểu mẫu theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia; tiến hành khắc dấu và chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đảm bảo đúng tiến trình về thời gian, các bước phục vụ cuộc bầu cử. Tham mưu UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sở Nội vụ 10/04/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn