Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng kế hoạch, ban hành Quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát… Sở Giao thông vận tải 31/03/2019 (Quá hạn 55 ngày) * Tại Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng Kế hoạch, ban hành Quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát,… thời hạn trong tháng 3/2019. Sở Giao thông vận tải đã Dự thảo “Kế hoạch, Quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát,….” gửi các đơn vị có liên quan xin ý kiến góp ý. Để nội dung văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đạt được kết quả cao, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia hạn thời gian tham mưu, xây dựng Kế hoạch, ban hành Quy chế đến ngày 10/4/2019. * - Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tham gia góp ý vào nội dung Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát hoặc tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Nội dung tham gia góp ý gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum (đồng thời gửi kèm file mềm vào địa chỉ mail: phongqlkchtgtkontum@gmail.com hoặc hantuanphu1983@gmail.com) trước ngày 18/4/2019 (Thứ 5) để Sở Giao thông vận tải tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật