Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
71 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2126/UBND-HTKT 15/06/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định trình,phê duyệt, phê duyệtđiều chỉnh thiết kế, dự toán dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/06/2020 Sở KHĐT đã tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định trình, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán dự án đầu tư theo quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Đỗ Hoàng Lâm
1857/UBND-HTKT 28/05/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan có giải pháp hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 972/TB-VP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Văn bản số 1212/UBND-HTKT ngày 12 tháng 4 năm 2020, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/06/2020 Hiện đơn vị đang đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 gửi về đơn vị để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
Số: 1162/UBND-KTTH 09/04/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tổng hợp nội dung báo cáo của các ngành, địa phương tại điểm 1 văn bản này để hoàn thiện báo cáo và xây dựng phương án, kịch bản điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 theo từng cấp độ của dịch bệnh COVID-19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/04/2020 Thực hiện Giấy mời số 14/GM-UBND ngày 10/4/2020, Sở KHĐT đã xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh và các giải pháp, kịch bản điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
Số: 1162/UBND-KTTH 09/04/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả triển khai thực hiện theo đề nghị tại Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thời gian ủy quyền: Từ nay đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết yêu cầu địa phương báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
855/PC-KTTH 07/04/2020  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   triển khai thực hiện Nghị địnhtrên. Tham mưu, đề xuấtỦy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
916/VP-KTTH 03/04/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   bổ sung nội dung chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên vào nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaiChị thị số 9/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo(1). Khẩn trương thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/04/2020 Sở KHĐT đã tham mưu dự thảo triển khai thực hiện Chị thỉ số 09/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
899/Vp-HTKT 02/04/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin về dự án cửa hàng xăng dầu (các thủ tục về chủ trương đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đấu nối giao thông, điều kiện kinh doanh xăng dầu...) mà Công ty TNHH MTV Khánh Vân Kon Tum dự kiến nhận chuyển nhượng nêu trên; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/04/2020 Sở KHĐT thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho phép Công ty Khánh Ân Kon Tum nhận chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất đối với dự án Cửa hàng xăng dầu Hưng Cường của Công ty Hưng Cường và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/04/2020 Đối với quy trình giải quyết TTHC mức độ 3, 4 của cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT đã tham mưu tại văn bản số 506/SKHĐT-ĐKKD ngày 16/3/2020
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/04/2020 Sở KHĐT đã phối hợp, thực hiện tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3,4. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo cụ thể tại CV 1120/VP-TTHCC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh