Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
90 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3403/VP-KGVX 21/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan làm rõ sự cần thiết và việc có sự trùng lắp hay không của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý chất lượng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch tỉnh Kon Tum” với nội dung Quy hoạch tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 05 tháng 11 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/10/2021 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo tài liệu có liên quan) về nội dung giám sát theo đúng đề cương kèm theo Kế hoạch trên; hoàn thành,gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 12 tháng 10 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 12/10/2021 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021./. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum (đợt 2).. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021./. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tinh phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 và năm 2020 kéo dài và phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã hoàn chỉnh Hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn