Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1088/PC-VP 16/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nội dung tại mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
840/VP-NNTN 14/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2022 Sở KHĐT đã báo cáo về Dự án của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
551/PB-VP 09/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về nội dung liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2022 (Quá hạn 64 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/03/2022 SKHĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/03/2022 SKHĐT đã đăng ký nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/02/2022 Sở KHĐT đã đăng ký nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 21/01/2022 Sở KHĐT đã báo cáo thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết và báo cáo bổ sung tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/01/2022 Sở KHĐT đã cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung