Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2019 03/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 97/VP-KTTH ngày 11/01/2019 11/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 49/VP-KTTH ngày 07/01/2019 07/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc đề xuất danh mục vay vốn WB giai đoạn 2019-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/01/2019 Văn bản số 78/SKHĐT-KTĐN ngày 11/01/2019 về việc đề xuất Danh mục vay vốn WB giai đoạn 2019-2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
44/UBND-KGVX 07/01/2019  UBND tỉnh   1. Thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (Công văn số 2442/SKHĐT-TH ngày 25/12/2018); yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát, tiếp thu sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, đúng quy định. 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, thủ tục và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật trước khi thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Yêu cầu hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/01/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2019 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 15/UBND-HTKT ngày 03/01/2019 03/01/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   V/v tham mưu ban hành quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 20/VP-KTTH ngày 03/01/2019 03/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của HTX ngừng hoạt động Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2019 Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 03/UBND-NNTN ngày 02/01/2019 02/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường