Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
74 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1311/VP-NNTN. 12/05/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2021 Liên ngành Sở KHĐT - Sở TC đã tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1098/UBND-HTKT 05/04/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bổ sung Tiểu dự án 01 - Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư vào danh mục các dự án kiểm tra, giám sát đầu tư năm 2021 theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 616/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với dự án trên về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/05/2021 Sở KHĐT đã báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Tiểu dự án 01 - Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
657/PC-KTTH 15/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản Văn bản số 1296/BKHĐT-PTDN ngày 11/3/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/03/2021 Sở KHĐT đã tham mưu báo cáo tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trươngtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họpthứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2021 Sở KHĐT đã gửi thẩm định dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2021 Sở KHĐT đã có các báo cáo Kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2021 Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công 2019, Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh rút nội dung “Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum”
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 09 đơn vị chưa đạt 30% về tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP (gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/03/2021 Sở KHĐT đã báo cáo cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 10 đơn vị chưa đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh và Xã hội). Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/03/2021 Sở KHĐT đã báo cáo cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
598/PC-KTTH 09/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 17/03/2021 Sở KHĐT đã đề xuất nội dung hợp tác cụ thể với Campuchia và Lào nhằm triển khai KHHĐ kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030 (văn bản Mật)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/03/2021 Sở KHĐT đã đề xuất nhiệm vụ đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho đơn vị thực hiện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn