Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
114 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1203/UBND-HTĐT 22/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   kết nối, tổ chức làm việc và cung cấp thông tin như đề nghị của Công ty; đồng thời rà soát vị trí phù hợp để dẫn nhà đầu tư đi khảo sát sau buổi làm việc; kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
1233/VP-HTĐT ngày 22/5/2019 22/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   làm rõ nguyên nhân, cơ sở pháp lý để triển khai việc tạm dừng cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo các trường hợp hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
3464/VP-HTĐT ngày 22/5/2019 22/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   tra thực tế khu vực thực hiện dự án; đánh giá sự ảnh hưởng của việc triển khai dự án đến môi trường, khu dân cư Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/05/2019 Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Ban tiếp dân
1200/VP-HTĐT ngày 20/5/2019 20/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   tổ chức làm việc với Công ty TNHH VSunwoo Hàn Quốc; báo cáo kết quả làm việc về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
1177/VP-HTĐT ngày 16.5.2019 16/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại Văn bản nêu trên Sở Kế hoạch và Đầu tư 23/05/2019 Qua thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-SKHĐT, ngày 03/01/2019; trong đó, đối với dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái Vietin Bank, đề nghị đưa Dự án vào diện giám sát thường xuyên; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra vào 01/6/2020 (thời điểm cuối cùng UBND tỉnh cho gia hạntiến độ sử dụng đất tạiQuyết định 4số 551/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018). Nếu có vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.UBND tỉnh đã có nội dung chỉ đạo đối với nội dung này tại Văn bản số 203/UBND-HTĐT, ngày 24/01/2019.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1173/VP-HTDT ngày 16/5/52019 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   kết nối và chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Nhà đầu tư; chuẩn bị các mẫu văn bản để hướng dẫn Nhà đầu tư lập thủ tục đầu tư; cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cho Nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2019 UBND tỉnh có Công văn số 1200/VP-HTĐT ngày 20/5/2019 về việc làm việc với Công ty VSUNWOO Hàn Quốc; theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn công ty triển khai lập thủ tục đầu tư đối với các dự án tại tỉnh. Báo cáo kết quả làm việc về UBND tỉnh. CV 1200/VP-HTĐT thay thế cho CV 1173/VP-HTĐT, qua đó UBND tỉnh không còn giao thời gian hoàn thành cụ thể.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1172/VP-NNTN 16/05/2019  UBND tỉnh   chủ động triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu quy định tỷ lệ đối ứng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã