Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
67 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3254/VP-KTTH 06/06/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 20 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/06/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1654/UBND-KTTH 05/06/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thường xuyên theo dõi, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ (trước ngày 31 tháng 12 năm 2023) và bảo đảm chất lượng công trình; có biện pháp xử lý nghiêm nếu nhà thầu không thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3204/VP-KTTH 05/06/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/06/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3158/VP-KTTH 31/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 20 tháng 6 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/06/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3022/VP-KTTH 26/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 03 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/06/2023 Sở KHĐT đã tham mưu triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3011/VP-KTTH 26/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/06/2023 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
2997/VP-KTTH 26/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đối với các nội dung có liên quan đến tỉnh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 03 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 03/06/2023 Sở KHĐT đã tham mưu triển khai
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1329/UBND-KTTH 10/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/09/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1311/KH-UBND 08/05/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát theo toàn bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt trên địa bàn tỉnh (bao gồm: cấp tỉnh, huyện, xã). Trên cơ sở Điều 13, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, thực hiện bảng tổng hợp rà soát theo mẫu được cung cấp tại kế hoạch này (Phụ lục III), sau khi hoàn thành bảng tổng hợp, các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mục, cụ thể: - Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; - Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước khi thực hiện tái cấu trúc quy trình. Thời gian hoàn thành: trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 (các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mục như trên, kèm Công văn và bảng tổng hợp rà soát gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục và thay thế các quyết định trước đây về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến). Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/06/2023 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
265/CĐ-TTg 17/04/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Các bộ,cơ quan, địaphươngchủđộngđiềuchỉnh danh mụcdự án đầutư,triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương, bảo đảm pháp lý, phù hợp thực tiễn của địa phương; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn