Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
72 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
658/VP-HTKT 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v giải quyết vướng mắc thuộc Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
Phiếu chuyển số 271/VP-HTĐT ngày 14/3/2019 14/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư 21/03/2019 Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh nội dung theo đề nghị của VCCI theo quy định.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
Công văn số 613/VP-HTĐT ngày 14/3/2019 14/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thuỷ điện VRG Ngọc Linh thực hiện thủ tục đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Thuỷ điện Đăk Ruồi 2,3 vì lý do bất khả kháng theo quy định. Chủ đầu tư có cam kết, lộ trình cụ thể triển khai thực hiện đầu tư dự án theo đúng tiến độ đề nghị. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
539/UBND-KTTH 12/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
466/UBND-KTTH 06/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp toàn bộ danh mục các dự án và số vốn kéo dài sang năm sau, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
546/VP-HTKT 06/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo kết quả triển khai Dự án Nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/03/2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật