Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
17 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/01/2021 Sở KHĐT đã báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 13/BC-ĐGS ngày 12 tháng 6 năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
90/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/01/2021 Sở KHĐT đã rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/01/2021 Sở KHĐT đã tham mưu giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ thành ủy, huyện ủy
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
61/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Văn bản số 65/VPCP-KSTT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
60/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/01/2021 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
41/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/01/2021 Sở KHĐT đã tham mưu giải quyết kiến nghị, đề xuất của Ban thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
43/VP-KTTH 06/01/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng báo cáo tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/01/2021 Sở KHĐT đã báo cáo tình hình HTX khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại Luật HTX năm 2012
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp