Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 Sở Ngoại vụ 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
3030/VP-NNTN 07/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v tham mưu về nội dung đề nghị của Viện Địa chất Sở Ngoại vụ 11/12/2018 (Quá hạn 39 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1312/PC-NCXDPL 26/11/2018  Văn phòng UBND tỉnh   V/v Chuyển Công văn số 402/CVN-VP ngày 21/11/2018 của Cục Ngoại vụ về việc báo cáo công tác ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế Sở Ngoại vụ 05/12/2018 (Quá hạn 45 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
3203/KH-UBND 15/11/2018  UBND tỉnh   Về việc Triển khai các nội dung đã ký kết với các đối tác Hàn Quốc Sở Ngoại vụ 01/12/2018 (Quá hạn 49 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính
Phiếu chuyển số 1049/PC-TH ngày 24/9/2018 24/09/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Chuyển văn bản số 8791/VPCP-QHQT ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ Sở Ngoại vụ 20/11/2018 (Quá hạn 60 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp