Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
539/UBND-KTTH 12/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
466/UBND-KTTH 06/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp toàn bộ danh mục các dự án và số vốn kéo dài sang năm sau, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
394/TB-VP 18/02/2019  Thông báo kết luận   Thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án: Đường giao thông Quốc lộ 24 - Đăk Kôi (Km0 - Km28), huyện Kon Rẫy; Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor). Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày) Ngày 01/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được Tờ trình của BQL 98 về Dự án Đường bao khu dân cư phía Bắc tp Kon Tum. Ngày 06/3/2019, Sở KH&ĐT mới nhận được Tờ trình của BQL 98 về Dự án Đường giao thông Quốc lộ 24 - Đăk Côi. Do đó, Sở KHĐT không thể tham mưu đúng hạn trong tháng 2/2019 được.
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật