Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1088/PC-VP 16/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nội dung tại mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
551/PB-VP 09/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về nội dung liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2022 (Quá hạn 64 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/05/2022 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3 đối với "Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022." Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/05/2022 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn