Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2019 03/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
44/UBND-KGVX 07/01/2019  UBND tỉnh   1. Thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (Công văn số 2442/SKHĐT-TH ngày 25/12/2018); yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát, tiếp thu sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, đúng quy định. 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, thủ tục và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật trước khi thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Yêu cầu hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/01/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2019 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã