Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
61/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Văn bản số 65/VPCP-KSTT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
60/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/01/2021 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
04/UBND-KTTH 02/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư Tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo khảo sát lập dự án của các dự án theo đúng quy định của pháp luật Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
4799/UBND-KTTH 29/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Rà soát, tổng hợp toàn bộ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương các doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở đó phân loại chủ trương còn thời hạn, hết thời hạn, đã hoàn thành công tác khảo sát, nghiên cứu đầu tư và lập thủ tục đầu tư theo quy định (trong đó phân loại đã có quyết định đầu tư, chưa có quyết định đầu tư). Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các chủ trương hết thời hạn khảo sát, nghiên cứu đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng