Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
90 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Đăk Tô 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân
1951/TB-VP 07/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất phương án xử lý vụ việc khiếu nại của công dân UBND huyện Đăk Tô 09/08/2019 Thực hiện Thông báo số 1951/TB-VP, ngày 07/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 06/8/2019 về xem xét khiếu nại của công dân, UBND huyện Đăk Tô cáo Công văn số 529/UBND ngày 10/8/2019 về việc đề xuất nội dung phục vụ buổi làm việc với bà Bạch Thị Cước.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tập trung chỉ đạo và giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện để ngành BHXH triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. UBND huyện Đăk Tô Thực hiện Thông báo số 1929/TB-VP, ngày 05/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn: Tập trung chỉ đạo và có giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 của UBND huyện); tăng cường công tác phối với và tạo điều kiện để ngành Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1998/UBND-KGVX 05/08/2019  UBND tỉnh   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn; khi phát hiện đối tượng "chăn dắt", trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn phải kịp thời báo cho cơ quan Công an cùng cấp để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. - Rà soát nắm chắc tình hình, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý. UBND huyện Đăk Tô Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 06/8/2019 UBND huyên đã ban hành CÔng văn số 511/UBND-VX chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn; khi phát hiện đối tượng "chăn dắt", trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn phải kịp thời báo Công an huyện để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Rà soát nắm chắc tình hình, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định UBND huyện Đăk Tô Đơn vị không nhận được văn bản nói trên của UBND tỉnh Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1760/UBND-KGVX 15/07/2019  UBND tỉnh   - Chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng để cử lao động đi đào tạo nhân lực có tay nghề cao. - Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý. - Chủ động cân đối các nguồn chi cho công tác giáo dục nghề nghiệp; trong đó, chú trọng chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo các ngành nghề mũi nhọn, chủ lực của địa phương. UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   - Xử lý nghiêm minh theo đúng quy định đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chính sách bảo hiểm bắt buộc thuộc đơn vị, địa phương quản lý; rút kinh nghiệm nhằm đề ra giải pháp quản lý, điều hành triển khai thực hiện các chính sách này trong thời gian tới đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành. - Chỉ đạo các đơn vị được thanh tra thuộc đơn vị, địa phương quản lý : Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng, tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ từ 2007 đến 2018 về vấn đề điều hành, quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị không thanh toán các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; có biện pháp thực hiện ngay và chấm dứt tình trạng nợ đọng và không để phát sinh nợ mới. UBND huyện Đăk Tô 20/07/2019 Sau khi nhận được Công văn số 1723/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có biện pháp thực hiện ngay và chấm dứt tình trạng nợ đọng, không để phát sinh nợ mới các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương nếu để xảy ra vi phạm. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm bắt buộc tại đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chiếm dụng, nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. UBND huyện Đăk Tô UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, tổ chức rút kinh nghiệm và giao cơ quan đơn vị chức năng theo dõi đánh giá cuối năm. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu UBND huyện tăng cường kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1684/UBND-NNTN 04/07/2019  UBND tỉnh   Về vụ việc khai thác khoáng sản tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Tô 14/07/2019 Sau khi nhận Công văn số 1684/UBND-NNTN ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk Tô đã tổ chức cuộc họp để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Sau đó, UBND huyện đã có báo cáo số 220/BC-UBND, ngày 18/7/2019 báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các nội dung có liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường của DNTN Nhật Mạnh (Có báo cáo gửi kèm)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường