Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
341/VP-NNTN 17/02/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo số liệu chi tiết về việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (về số lượng, đối tượng, kinh phí đã chi trả, kinh phí của địa phương, kinh phí đã được hỗ trợ, kinh phí chờ cấp trên hỗ trợ, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (riêng tháng 02 năm 2020 tổng hợp báo cáo chung của năm 2019 và tình hình thực hiện đến tháng 02 năm 2020; hoàn thành trước ngày 21 tháng 02 năm 2020). UBND huyện Đăk Tô 20/02/2020 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
276/VP-TD 07/02/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 58/UBND-TD ngày 07 tháng 01 năm 2020. UBND huyện Đăk Tô 20/02/2020 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
58/UBND-TD 03/01/2020  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tiếp tục tổ chức làm việc với các con của bà Bạch Thị Cước để khẩn trương thực hiện dứt điểm nội dung giải quyết khiếu nại của bà Bạch Thị Cước tại Điểm 3 Điều 1 Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 năm 2020. UBND huyện Đăk Tô 20/01/2020 Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 58/UBND-TD ngày 07 tháng 01 năm 2020; gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
3521/UBND-TD 30/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chỉ đạo Công an huyện, các phòng chức năng thuộc huyện và chính quyền xã Tân Cảnh có kế hoạch làm việc với nhân thân của công dân. UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công