Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
98 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Xây dựng Đang thực hiện Ban tiếp dân
1861/VP-HTKT 29/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản Sở Xây dựng 15/08/2019 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 1861/VP-HTKT ngày 29/7/2019 về triển khai Công văn số 1684/BXD-QLN ngày 19/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản, sau khi phối hợp với các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan; Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả triển khai theo nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng (có báo cáo chi tiết kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1862/VP-HTKT 29/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo về công tác quản lý cây xanh đô thị Sở Xây dựng 15/08/2019 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1834/VP-HTKT 25/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Xin ý kiến BXD về cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1823/VP-HTKT 24/07/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu về vụ án tranh chấp “đòi lại nhà ở và quyền sử dụng đất cho ở nhờ” Sở Xây dựng Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1830/UBND-HTKT 23/07/2019  UBND tỉnh   V/v xử lý, chấn chỉnh tình trạng xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc trái phép trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng 15/08/2019 đề nghị gia hạn thời gian báo cáo, làm rõ việc các khu nhà ở tự hình thành, phân lô bán đất, xây dựng nhà ở để bán trên địa bàn thành phố Kon Tum (gian hạn đến 26/8).
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1826/UBND-HTKT 22/07/2019  UBND tỉnh   Chủ trì triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1755/VP-VP 18/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội Sở Xây dựng CV số 1061/SXD-PTĐTHTKT V/v báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1737/VP-HTKT 16/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Sở Xây dựng 15/08/2019 Công văn số 1060/SXD-PTĐTHTKT ngày 26/07/2019 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1702/VP-HTKT 15/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD Sở Xây dựng Đã có 1006/SXD-QLXD báo cáo Bộ Xây dựng về Tổng kết thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật