Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
29 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2126/UBND-HTKT 15/06/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định trình,phê duyệt, phê duyệtđiều chỉnh thiết kế, dự toán dự án đầu tư Sở Xây dựng 18/06/2020 tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định trình, phêduyệt, phê duyệt điều chỉnh thiết kế,dự toán dự án đầu tư
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Đỗ Hoàng Lâm
1627/VP-HTKT 11/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá về chỉnh trang đô thị (hoàn thành trước ngày 18 tháng 6 năm 2020). Sở Xây dựng 18/06/2020 Kết quả thực hiệnChương trình hành động triển khai thực hiện chỉnh trang, đầutư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp -đô thị -dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Sở Xây dựng 30/04/2020 Về việc phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến của ngành Xây dựng tỉnh Kon Tum để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Xây dựng 15/04/2020 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng được người dân, doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đề xuất triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Xây dựng 15/04/2020 Theo Quyết định số 877/QĐ-TTg, ngành Xây dựng có các thủ tục thực hiện mức độ 3, 4 (trong đó: Sở XD: 01 thủ tục mức độ 4; còn lại nhóm các thủ tục cấp phép XD của cấp huyện: mức độ 3). Ngoài QĐ số 877/QĐ-TTg và 846/QĐ-TTg, Sở Xây dựng còn có 07 thủ tục thực hiện ở mức độ 3 về cấp chứng chỉ hành nghề do Cục Cục Quản lý hoạt động xây dựng -Xây dựng triển khai. Ngoài ra, SỞ Xây dựng không đề xuất thêm.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
995/UBND-KTTH 30/03/2020  UBND tỉnh   Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 của VCCI để tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thànhphần có điểm số cao; đồng thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấpcủa đơn vị mình Sở Xây dựng 30/04/2020 Thực hiện văn bản số 995/UBND của UBND tỉnh, Sở đã tổ chức họp và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
928/UBND-NC 25/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Sở Xây dựng 30/03/2020 Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Có nội dung cụ thể kèm theo.
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Sở Xây dựng 10/07/2020 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Xây dựng 31/03/2020 Đã thực hiện tại VB số 110/SXD-VP: rà soát,đăng ký nhu cầu trang bị xe ôtô phụcvụ công tác;Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc