Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
8 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
46/VP-HTKT 07/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v đầu tư xây dựng khu vui chơi trẻ em và Cafe giải khát tại Siêu thị Co.opmart Kon Tum Sở Xây dựng 15/01/2019 59/SXD-QHKT
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 29/UBND-KTTH ngày 05/01/2019 05/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019 Sở Xây dựng 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ năm 2019 Sở Xây dựng 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Xây dựng Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3125/VP-HTKT 18/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Thực hiện công tác xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng 30/12/2018 Văn bản số 1570/SXD-PTĐTHTKT
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3131/VP-HTKT 18/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây Sở Xây dựng 30/12/2018 Báo cáo số 1610/SXD-QLXD ngày 28/12/2018
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1385/PC-HTKT 14/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Chuyển Công văn số 1271/CV-TA này 07/12/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Sở Xây dựng 18/12/2018 Văn bản số 1556/SXD-PTĐTHTKT ngày 18/12/2018
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
2425VP-HTKT 11/10/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng Sở Xây dựng VB số 1584/SXD-PTĐTHTKT
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật