Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
32 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 14/03/2021 V/v rà soát, đề xuất nội dung UBND tỉnh ủy quyền cho cơ quan, đơn vị.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Xây dựng 10/04/2021 Sau khi rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2, Sở đã trình UBND tỉnh công bố 06 thủ tục hành chính do Bộ ban hành nhưng tỉnh chưa ban hành; đồng thời đề nghị Tỉnh bãi bỏ 01 thủ tục hành chính.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
537/PC-HTKT 04/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 10/03/2021 Tham mưu điều chỉnh QH
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
523/PC-HTKT 03/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 20/03/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên. Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Nhanh chóng hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021. Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng để người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến. Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
467/PC-HTKT 25/02/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 10/03/2021 Về việc triển thí điểm dự án
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến