Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
288/PC-HTKT 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung phản ánh của Cục Quản lý đường bộ III tại Văn bản nêu trên và phúc đáp để Cục Quản lý đường bộ III biết theo quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 05/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Xây dựng 27/01/2021 Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
223/VP-HTKT 23/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan làm việc với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về chủ trương và thời gian di dời Kho dự trữ Kon Tum; phương án xử lý đất và tài sản trên đất tại Kho dự trữ Kon Tum sau khi di dời; giải quyết các khó khăn của đơn vị để sớm đầu tư hoàn thành Kho dự trữ Kon Tum 2 Sở Xây dựng 05/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng 28/01/2021 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
221/UBND-HTKT 20/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2991/VP-HTKT ngày 30 tháng 10 năm 2020; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 01/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Xây dựng 14/01/2021 Về việc thựchiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
90/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 22/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
95/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 05/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Xây dựng 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Xây dựng 08/01/2021 V/v tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của BTV Thành ủy Kon Tum; BTV Huyện ủy Sa Thầy; BTV Huyện ủy Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp