Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
836/KH-UBND 23/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát văn bản pháp luật; tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật và tham mưu ban hành văn bản triển khai tại địa phương (theo yêu cầu của Bộ ngành Trung ương);Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên các năm 2020, 2021 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Đình Bân
819/UBND-TD 18/03/2020  UBND tỉnh   V/v xử lý liên quan đến kiến nghị của công dân Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 20/04/2020 Đề nghị giải quyết bà Đỗ Thị Xuyến lấn chiếm đất quốc phòng thao trường Đại đội C187 huyện Sa Thầy
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
513/PC-NC 03/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Học viện Quốc phòng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 09/03/2020 Đã tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
528/VP-NC 03/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao tham gia hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 15/03/2020 Đã có văn bản tham gia gửi đến BQP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
520 /PC-KGVX 03/03/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh), chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị tại tại mục 5, phần IV Báo cáo nêu trên. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 15/03/2020 (Quá hạn 118 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm