Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
45 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
1449/UBND-TTHCC 11/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đối với các thủ tục còn lại chưa phê duyệt, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2019. Trường hợp không trình phê duyệt thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm thì báo cáo rõ lý do. Sở Tư pháp 20/06/2019 Sở Tư pháp đăng ký bổ sung danh mụcTTHC và nội dung cụ thể từng TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh KonTum
Đã hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính
1410/VP-NNTN 10/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tính pháp lý của việc bàn giao hồ sơ đất đai đối với diện tích rừng đã giao cộng đồng dân cư, hộ gia đình theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý về cho Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai quản lý theo quy định Sở Tư pháp 20/06/2019 Ngày 10/6/2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1410/VP-NNTN truyền đạt ý kiến đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tham gia ý kiến đối với nội dung tham mưu bàn giao hồ sơ đất đai đối với diện tích rừng đã giao cộng đồng dân cư, hộ gia đình theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg. Sau khi nghiên cứu các văn bản có liên quan (Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và văn bản số 897/SNN-KH ngày 31/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
1276/VP-KGVX 27/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ điểm g, h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi để xác định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên. Khẩn trương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định nội dung trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hoàn thành trước 11h00' ngày 28 tháng 5 năm 2019. Sở Tư pháp 28/05/2019 Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số 571/SLĐTBXHBTXH, ngày 26/4/2019 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: "Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Thực hiện đề nghị, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 125/BC-STP ngày 06/5/2019 để thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết nói trên.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Sở Tư pháp 30/05/2019 Thực hiện Công văn số 1191/UBND-KTTH ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp báo cáo như sau: I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp không nhận được các
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Tư pháp 31/05/2019 Thực hiện kế hoạch số 133-KH/BDVTU-BCSĐ ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1138/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã