Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
19 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 107/UBND-KTTH ngày 15/01/2019 15/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2019 Sở Tư pháp 18/01/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
3169/VP-KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 1. Để có cơ sở báo cáo, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, đề nghị các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Kon Tum; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có ý kiến và tham mưu UBND tỉnh về đề nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Kênh Truyền hình Quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), cụ thể: Có dự thảo Chương trình phối hợp kèm theo; trong đó, đề nghị tập trung một số nội dung sau: - Căn cứ pháp lý và thẩm quyền ký kết Chương trình phối hợp của hai đơn vị (UBND tỉnh và VTV8); - Nội dung ký kết có phù hợp không ?, cần sửa đổi, bổ sung...; - Đề xuất giải pháp. 2. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan trao đổi, phối hợp với VTV8 mở chuyên mục “Kon Tum ngày mới” trên Kênh truyền hình VTV8. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản và gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25/12/2018 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Sở Tư pháp 25/12/2018 Công văn 1267/STP-XD&KTVB
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Tư pháp Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1403/PB-HTKT 18/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Báo cáo số 824/BC-UBND ngày 10/12/2018 của ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Sở Tư pháp 28/12/2018 Văn bản số 1271/STP-XD&KTr VB
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Thông báo số 207/TB-UBND ngày 02/11/2018 02/11/2018  UBND tỉnh   Thông báo Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018 Sở Tư pháp Báo cáo công tá tư pháp tháng 11-2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 2679/UBND-KT ngày 25/9/2018 25/09/2018  UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018 Sở Tư pháp Báo cáo công tác quý IV-2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế
2249/UBND-TD 10/08/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân. Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 2221/UBND-NC ngày 08/8/2018 08/08/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai Công văn số 573-CV/TU ngày 18/7/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum Sở Tư pháp Báo cáo 277/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về công tác tư pháp năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
1809/VP-HTKT ngày 31/7/2018 31/07/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Triển khai chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông Sở Tư pháp Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật