Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
11 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Tư pháp 27/01/2021 Báo cáo số 12/BC-STP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
62/QĐ-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại và đề xuất hướng giải quyết đối với nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Hà Quang Tứ, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Sở Tư pháp 15/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Tư pháp 14/01/2021 Không có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, các quy định có liên quan đến công tác bầu cử Chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định liên quan để phục vụ Hội nghị triển khai công tác bầu cử trong toàn tỉnh Sở Tư pháp 28/02/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Tư pháp 30/01/2021 Báo cáo số 13/BC-STP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Tư pháp 20/01/2021 Công văn số 96/STP-VP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các Kế hoạch thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2021: - Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; - Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; - Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; -Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2021 Sở Tư pháp 31/01/2021 Tờ trình 03/TTr-STP; 05/TTr-STP; 13/TTr-STP; 16/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Cao Trí
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Tư pháp 28/02/2021 Kế hoạch số 46/KH-STP
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp 31/12/2020 Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 25/12/2020 Triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Công bố danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2020 Sở Tư pháp 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến