Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
30 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Tư pháp 22/03/2019 Đã hoàn thành
Đã hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Tư pháp 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Tư pháp 20/03/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
554/VP-HTKT 06/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Ban hành Quyết định quy định quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp 22/03/2019 Văn bản số 208/STP-XD&KTrVB
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
475/UBND-TD 06/03/2019  UBND tỉnh   Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát lại sự việc liên quan đến Bản án hành chính số 05/2018/HCST ngày 22/11/2018 "Khiếu kiện Quyết định Hành chính số 767 về lĩnh vực quản lý đất đai" của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum (Có phô tô Bản án hành chính số 05/2018/HCST ngày 22/11/2018 kèm theo), đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan, nhận xét và đánh giá về nội dung tại Bản án nêu trên. Sở Tư pháp 20/03/2019 Đã hoàn thành tại Công văn số 234/STP-QLXLVPHC
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
454/UBND-NCXDPL 04/03/2019  UBND tỉnh   Báo cáo việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự Sở Tư pháp 15/04/2019 Đang thực hiện Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
397/UBND-NCXDPL 26/02/2019  UBND tỉnh   Rà soát, bổ nhiệm các Giám định viên tư pháp các lĩnh vực Sở Tư pháp 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp 10/02/2019 Văn bản số 91/STP-VP
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
204/UBND-TD 24/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo..... Sở Tư pháp Đang thực hiện Ban tiếp dân