Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
37 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
898/PB-NC 13/04/2020  UBND tỉnh   Chuyển Quyết định của Bộ Tư pháp đến Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Sở Tư pháp 24/04/2020 Tờ trình số 57/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
PB-NC 13/04/2020  UBND tỉnh   Chuyển các văn bản của Bộ Tư pháp đến Sở Tư pháp biết chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Sở Tư pháp 15/05/2020 Tờ trình số 68/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
872/PB-NC 09/04/2020  UBND tỉnh   Chuyển Công văn của Bộ Tư pháp đến Sở Tư pháp biết chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp 20/04/2020 Tờ trình số 55/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
858/PC-NC 07/04/2020  UBND tỉnh   Chuyển Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến và cung cấp thông tin theo đề nghị tại văn bản trên. Sở Tư pháp 15/04/2020 Sở Tư pháp đã có công văn số 306/STP-XDKTVB&TDTHPL đề nghị các ngành, địa phương báo cáo nội dung, trên co sở đó tổng hợp trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Trên cơ sở Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công theo thời hạn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tư pháp Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 18/6/2020
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Căn cứ Điều 2 tại Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tối thiểu 30% tỷ lệ được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (gửi Tờ trình phê duyệt danh mục, lộ trình về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, tổng hợp trong tháng 4 năm 2020). Sở Tư pháp 30/04/2020 Tờ trình 62/TTr-STP ngày 04/5/2020
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: Trên cơ sở các quyết định về công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa của các ngành thực hiện trên địa bàn tỉnh, khẩn trương phối hợp với Viễn thông Kon Tum hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Tư pháp 15/04/2020 Thông báo 1120/VP-TTPVHCC của VP UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
1031/UBND-TTHCC 01/04/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   - Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh: đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh không có trong danh mục theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng được người dân, doanh nghiệp quan tâm, có tần suất giao dịch lớn để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đề xuất triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Tư pháp 15/04/2020 Thông báo 1120/VP-TTPVHCC của VP UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
779/PB-NC 30/03/2020  UBND tỉnh   Chuyển Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp đến Sở Tư pháp biết chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Tư pháp Sở Tư pháp 15/04/2020 Tờ trình số 48/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
751/PC-NC 27/03/2020  UBND tỉnh   Chuyển Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019. Sở Tư pháp 10/04/2020 Thực hiện Vănbảnsố 2234/VPCP-PLngày 24tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019vàPhiếu chuyểnsố 751/PC-NCngày 27tháng3 năm 2020của Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh.Sở Tư pháp xây dựng dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạotăngcườngcông tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trênđịabàntỉn
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến