Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
35 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tư pháp 10/10/2021 Báo cáo số 269/BC-STP ngày 08/10/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Tư pháp 15/09/2021 V/v rà soát, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký ban hành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Tư pháp 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Sở Tư pháp 15/08/2021 Đề nghị phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
2098/UBND-NNTN 23/06/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu Văn bản số 252/BC-STNMT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tư pháp 28/06/2021 Tham mưu xử lý đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1224/VP-KTTH' 04/05/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tư pháp, Sở Nội vụ có ý kiến đối với nội dung đề xuất của Sở Y tế tại Tờ trình trên và gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2021 để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tư pháp 09/05/2021 Thống nhấtvới đềxuất của SởY tếtrong việc xây dựng Quyết định thay thếQuyết định số44/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổchức, đơn vịthuộc và trực thuộc SởY tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tếthuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phốthuộc tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
805/UBND-TTHCC 10/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử theo các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27 tháng 01 năm 2021; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện để kịp thời chỉ đạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2021. Sở Tư pháp 30/05/2021 Báo cáo kết quả triển khai tham mưu thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Tư pháp 14/03/2021 Công văn số 319/STP-VP ngày 12/3/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Tư pháp 15/03/2021 Công văn số 329/STP-VP
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Tư pháp 10/04/2021 Biên bản xác nhận nội dung rà soát TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ