Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
11 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Tư pháp 20/05/2022 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
582/VP-KGVX 23/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tư pháp phối hợp kiểm tra, có ý kiến tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Sở Tư pháp 02/03/2022 Công văn số 275/STP-XDKTr&TDTHPL
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Tư pháp 22/02/2022 Không có nội dung đề xuất trình
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Tư pháp 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tư pháp 15/02/2022 Sở Tư pháp không có khó khăn, vướng mắc
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tư pháp 21/01/2022 Đã báo cáo
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Tư pháp 28/01/2022 Đã cung cấp danh mục
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
123/VP-KGVX 10/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tư pháp phối hợp kiểm tra, có ý kiến tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Tư pháp 20/01/2022 Đã có VB phúc đáp
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
82/VP-KGVX 07/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Tư pháp phối hợpkiểm tra,có ý kiến tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp 15/01/2022 Đã có VB phúc đáp
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Tư pháp 18/01/2022 Sở đã in phiếu và gửi trực tiếp cho Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn